תופחת הרגולציה על ייבוא מזגנים ומוצרי חשמל

תופחת הרגולציה על ייבוא מזגנים ומוצרי חשמל

שוק מוצרי הצריכה החשמליים בישראל מוערך בכ-9 מיליארד ש”ח, מעל ל-60% מהם עבור מוצרים מיובאים, ונשלט על ידי ארבעה יבואנים גדולים

 


הקבינט החברתי-כלכלי אישר את הצעת שר האוצר, משה כחלון ושר האנרגיה, ד”ר יובל שטייניץ להקלות רגולטוריות לייבוא מוצרי צריכה חשמליים. ההצעה, צפויה להפחית את העלויות העודפות בהליך היבוא של מוצרי חשמל, ובכך לתרום לתחרות בשוק על-ידי כניסת יבואנים קטנים ובינוניים, לצד הפחתה של רמת המחירים לצרכן. 
ההצעה תשנה את דרישות הליך הייבוא של מוצרים אלה תוך הגברת הפיקוח והאכיפה בדרכי השיווק ואימוץ מודל רגולטורי הנהוג באירופה, בהתאמה לצורכי השוק הישראלי. בנוסף הוחלט על התאמת התקנים והדרישות הרגולטוריות של המשרד לתשתיות לאומיות, האנרגיה והמים, לנהוג במדינות המפותחות, במטרה להקטין את חסמי היבוא.
שוק מוצרי הצריכה החשמליים בישראל מוערך בכ-9 מיליארד ש”ח, כאשר מעל ל-60% מהמוצרים מיובאים. השוק נשלט על-ידי היבואנים הגדולים אשר עוסקים גם בשיווק המוצרים, ולצידו יבוא מקביל בהיקפים מצומצמים יחסית. נתח השוק של ארבע החברות הגדולות בענף נאמד בכ-40% מהשוק. זאת בין היתר מכיוון שהליך הייבוא במצב הקיים מאופיין בנטל רגולטורי וביורוקרטי רב. ההצעה שאושרה על-ידי הקבינט, כאמור, תקל על ייבוא מוצרי חשמל ותסיר את המכשולים הקיימים כיום בייבוא. 
בנוסף, אישר הקבינט החברתי-כלכלי את הצעתו של שר האוצר, משה כחלון, לשינוי מבני מקיף במכון התקנים ותחום התקינה בישראל. ההצעה פותרת מספר כשלים הנוגעים למכון התקנים, שמשפיעים באופן משמעותי על המשק. השינוי כולל צעדים לאיזון הרכבי ועדות המכון, ובתוכן הוועד הפועל והוועדות המקצועיות שעוסקות בתקינה וכן צעדים נוספים להגברת השקיפות בפעילות המכון. 
ההצעה תביא להתייעלות בפעילות המכון ותקטין את המעורבות של בעלי האינטרסים הדומיננטיים במשק בפעילות התקינה, שלעיתים משמשת כלי להגבלת התחרות, על-ידי יצירת חסמים למתחרים קטנים ובינוניים מהתעשיה המקומית או מצד מוצרים מיובאים. 
על-מנת לקדם את אימוץ התקינה הבינלאומית נקבע בהצעת החוק, כי סטיות מתקינה בינלאומית שהינן ייחודיות לישראל ידרשו את אישור ראש הממשלה, שר האוצר ושר הכלכלה והתעשיה. בנוסף, אושרו צעדים לפתיחה לתחרות של שוק בדיקות העמידה בתקן של מוצרים מיובאים, אשר נבדקים נכון להיום רק על מכון התקנים, תוך מתן כלים וסמכויות אכיפה להבטחת בטיחות הציבור.
ההצעה תוביל לשינויים בוועדות המכון על-מנת להבטיח את איזון האינטרסים השונים. בין היתר נקבע כי לראשות ועדה ימונה איש אקדמיה או נציג לשכת המהנדסים שהינו בעל מומחיות בתחום עיסוק הוועדה, וכן נקבע הרכב ועדה שיבטיח את ייצוגם של נציגי הצרכנים, אנשי אקדמיה, נציגי ממשלה והמהנדסים, לצד נציגי המגזר העסקי וביניהם עסקים קטנים ובינוניים. 
כמן כן ההצעה מטפלת בחוסר היעילות הקיימת במכון, שבאה לידי ביטוי בין היתר בפעילות הפסדית מתמשכת לאורך שנים בחלק מיחידות המכון. במסגרת הצעת משרד האוצר, יצומצם מספר החברים בוועד הפועל, יוסדר הליך בחירת מנכ”ל המכון ותוגבר הבקרה הממשלתית על פעילות המכון. בנוסף, יקודמו צעדים על-מנת לאפשר למעבדות פרטיות אשר יעמדו בסטנדרטים המקצועיים שייקבעו, לבצע את הבדיקות הנדרשות לשם ייבוא מוצרים, לצד מתן כלים וסמכויות לממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, על-מנת להבטיח את בטיחות הציבור.


פי.סי.חץ