תדיראן: צמיחה חזקה ושיפור מהותי  בכל מדדי הרווחיות

תדיראן: צמיחה חזקה ושיפור מהותי בכל מדדי הרווחיות

הכנסות הקבוצה צמחו בכ-30.5% לכ-241 מיליון שקל, והרווח הנקי עמד על כ-24.2 מיליון שקל, לעומת 10.1 מיליון שקל ברבעון המקביל - גידול של כ-139%

 

 


בדומה לארבעת הרבעונים שקדמו לו, קבוצת תדיראן הולדינגס רשמה ברבעון השני של 2016, צמיחה דו-ספרתית נאה בהכנסות, ברווח ובתזרים המזומנים, הממחישים את הצלחת אסטרטגיית ההתמקדות והצמיחה בתחומי הליבה: מיזוג אוויר והתייעלות אנרגטית.
מחזור המכירות של הקבוצה הסתכם לסך של כ-240.8 מיליון שקל, גידול של כ-30.5%. עיקר הגידול נבע מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים בתקופת הדוח.
הרווח הנקי של תדיראן הסתכם לסך של כ-24.2 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-10.1 מיליון שקל, גידול של כ-138.8%, כאשר שיעור הרווח הנקי עמד על כ-10.0%, בהשוואה לכ-5.5%. ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016, הסתכם הרווח הנקי לסך כ-79.2 מיליון שקל.
הרווח הגולמי של הקבוצה הסתכם לסך של כ-61.1 מיליון שקל, גידול של כ-57.6%, כאשר שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-25.4%, בהשוואה לכ-21.0%. הגידול ברווח והשיפור בשיעור הרווח הגולמי הינם תוצאה משיפור בעלויות הרכש בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כמו גם מגידול בהיקף המכירות.
הרווח התפעולי של הקבוצה הסתכם לסך של כ-31.3 מיליון שקל, גידול של כ-109.2%, כאשר שיעור הרווח התפעולי עמד על כ-13.0%, בהשוואה לכ-8.1%.
הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (EBITDA) מפעילויות נמשכות של הקבוצה הסתכם לסך של כ-32.9 מיליון שקל, גידול של כ-110.9%, כאשר שיעור ה-EBITDA עמד על כ-13.6%, בהשוואה לכ-8.4%. ב-12 החודשים שהסתיימו ב- 30 ביוני 2016, הסתכמה ה-EBITDA לסך כ-106.0 מיליון שקל.
הוצאות המימון נטו של תדיראן הסתכמו לסך של כ-3.2 מיליון שקל, לעומת סך של כ-0.4 מיליון שקל. עיקר הגידול נבע מרישום הוצאות בגין הפרשי שער ספקים בתקופת הדוח, בהשוואה לרישום הכנסות בגין הפרשי שער ספקים בתקופה המקבילה אשתקד. 
גידול זה קוזז בחלקו כתוצאה מרישום הכנסות בגין הגנות מט”ח ברבעון השני של שנת 2016 לעומת רישום הוצאות בגין הגנות מט”ח ברבעון המקביל אשתקד, וכן מקיטון בהוצאות ריבית בגין אשראי לטווח קצר, בעיקר עקב צמצום ניצול אשראי זה על ידי הקבוצה בתקופת הדוח.
הוצאות המסים של הקבוצה הסתכמו לסך של כ-7.7 מיליון שקל בהשוואה להכנסות מסים בסך של כ-87 אלפי שקלים. עיקר הגידול נבע מהקטנת נכסי המסים הנדחים כנגד רישום הוצאות מס בספרים, זאת כתוצאה מניצול הפסדי מס בגינם נוצרו נכסי מסים בעבר, וכן כתוצאה מהפחתת שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25% אשר בגינה רשמה החברה הוצאות מסים בסך של כ-1.0 מיליון שקל  ברבעון הראשון של שנת 2016.
הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה הסתכם לסך של כ-20.1 מיליון שקל, גידול של כ-37.3%, כאשר שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עמד על כ-8.4%, בהשוואה לכ-8.0%. הרווח מפעילות מופסקת של תדיראן הסתכם לסך של כ-4.0 מיליון שקל בהשוואה להפסד בסך של כ-4.5 מיליון שקל. הרווח בתקופת הדוח נבע בעיקר מהכנסות שהתהוו בגין מכירת זכויות ההפצה של המותג “Blomberg” בשנת 2015.
לקבוצה נבע תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-15.4 מיליון שקל, לעומת תזרים חיובי בסך של כ-7.7 מיליון שקל, גידול של כ-100%. עיקר הגידול כאמור נבע מעלייה ברווח הנקי ומעלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים אשר קוזזה בחלקה כתוצאה מעלייה ביתרת הלקוחות ומעלייה חזקה יותר ביתרת המלאי בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2016.
“כמו בארבעת הרבעונים הקודמים, גם ברבעון השני של 2016 תדיראן הציגה תוצאות חזקות בכל הפרמטרים התפעוליים, עם המשך צמיחה דו-ספרתית נאה בהכנסות ורווחיות משופרת בפעילות הליבה, כל זאת תוך גידול בתזרים המזומנים החיובי מפעילות שוטפת. 
הישגים אלו הינם תוצאה של שילוב בין צמיחה בריאה בשוק המזגנים לבין מיצובה החזק של תדיראן כחברה וכמותג מובילים, והתמקדות בתחומי הליבה תוך חתירה מתמדת לחדשנות ולשיפור מבנה העלויות. התוצאות העסקיות המשופרות ממחישות את הצלחת המהלכים שביצענו בשנים האחרונות ואת האסטרטגיה העסקית הממוקדת של הקבוצה”, אמר משה ממרוד, מנכ”ל החברה ובעל השליטה. 
“לאורך השנים תדיראן חרטה על דגלה לספק ללקוחותיה מוצרים מתקדמים ואמינים, וכן שירות איכותי ומקצועי. אלו הובילו את תדיראן למעמדה המוביל בתחום מיזוג האוויר, ובאו לידי ביטוי בין היתר בסקר מתקינים שנערך לאחרונה על ידי האתר מידרג, בו תדיראן נבחרה כמותג המזגנים האמין ביותר בישראל.
“מאז ה-15 ביוני האחרון מניית תדיראן הולדינגס נכללת במדד ת”א יתר-50. ניכר כי הכניסה למדד הופכת את החברה לאטרקטיבית יותר בעיני משקיעים ואנליסטים ומגדילה את סחירות מנייתה. מיצובה החזק של תדיראן, יכולות הייצור, ההנדסה, הפיתוח, מערך השירות וההון האנושי האיכותיים, יחד עם האיתנות הפיננסית של הקבוצה, מאפשרים לנו להתפתח בשוק מיזוג האוויר הצומח ולנצל הזדמנויות להתרחבות בתחומים משיקים ומשלימים”, סיכם ממרוד.
בתגובה לדוח נמסר מבית ההשקעות פסגות כי “תדיראן הולדינגס היא אחת משתי חברות המזגנים הביתיים המובילות בישראל ויחד עם אלקטרה הן חולשות על נתח שוק של מעל ל-80%. נתח השוק של תדיראן נמצא בשנים האחרונות בצמיחה נאה, בעיקר על חשבון טורנדו ו-LG שמאוד נחלשו וכן על חשבון אלקטרה”.
שיעור החדירה של מזגנים בבתים בישראל הינו גבוה מאוד ועומד על 85%-90%. השוק מושפע בעיקר מהחלפות/שדרוגים של מזגנים כל 8-12 שנים (כ-80% מהשוק) היקף התחלות בנייה הנמצאות במגמה חיובית והגדלת מספר המזגנים בבית. סך השוק נאמד בכ-2.3-2.4 מיליארד שקל כאשר השוק הביתי נאמד במעל ל-1.8 מיליארד שקל, מתוכם כ-300 מיליון ש”ח במזגנים מתקדמים יותר (VRF). בשנים בהן יש גלי חום היקף המכירות גדל בצורה משמעותית. בתקופה האחרונה ניכרת צמיחה כספית וכמותית בענף, גם בשל מזג האוויר החם.
נעם פינקו, אנליסט בכיר מחלקת מחקר Sell Side בפסגות, ציין כי  תדיראן הינה חברה מובילה בשוק יציב וחזק בעל חסמי כניסה גבוהים. “רמת ההכנסות נמצאת במגמת צמיחה ונראית בעלת אופק יציב יחסית עם רווחיות נאה. החברה סגרה פעילות מפסידה ונכנסת לפעילות העשויה להניב תשואה יפה וכן משקיעה בפיתוח מוצרים חדשניים בעלי פוטנציאל. החברה צומחת בקצבים גבוהים משמעותית מציפיותינו, בשל הצמיחה הגבוהה בשוק המזגנים. אנו צופים כי הצמיחה העתידית תהיה מתונה הרבה יותר ותסתכם בכ-1%-2% בשנה. החברה מייצרת תזרים מזומנים גבוה, גם לאחר תשלום מיסים מלאים החל מהשנה הבאה, ומחלקת דיווידנדים נאים”.
תדיראן הולדינגס בע”מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו- Toshiba. כן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית.

*בתמונה - משה ממרוד. צילום סיון פרג

 


פי.סי.חץ