אלקו מציגה גידול ברווחים ובהכנסות לרבעון השני ומחצית השנה

אלקו מציגה גידול ברווחים ובהכנסות לרבעון השני ומחצית השנה

סיימה את המחצית הראשונה של 2016 עם גידול של כ-19.4% בהכנסות לכ-4.37 מיליארד שקל; הרווח הנקי בחציון עלה לכ-350 מיליון שקל

 


סך כל ההכנסות של קבוצת אלקו במחצית הראשונה של שנת 2016 הסתכם ב-4.37 מיליארד שקל לעומת 3.65 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-2.14 מיליארד ש”ח לעומת הכנסות בסך של 1.87 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד. נציין כי סך כל ההכנסות בשנת 2015 הסתכמו ב-7.57 מיליארד שקל.
עוד דיווחה אלקו כי מחזור המכירות, נטו במחצית הראשונה של שנת 2016 הסתכם בכ-4 מיליארד ש”ח לעומת 3.62 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. המכירות ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו ב-2.12 מיליארד ש”ח לעומת 1.87 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בשנת 2015 הסתכמו בכ-7.5 מיליארד שקל.
הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2016 הסתכם ב-350 מליון ש”ח לעומת 67 מליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השני עלה לכ-36 מיליון שקל (מתוכם כ-3.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-27 מיליון שקל (מתוכם כ-13 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון הושפע מהוצאה חד פעמית בסך של כ-30 מיליון שקל בגין פדיון מוקדם של אג”ח בחברה, כפי שדיווחה בחודש מאי האחרון. בנטרול הוצאה חד פעמית זו, הסתכם הרווח הנקי ברבעון על כ-66 מיליון שקל, בהשוואה לכ-27 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי הפירעון המוקדם של איגרות החוב מסדרות י’ וי”ב בהיקף של כ-384 מיליון שקל, הביא להקטנת רמת החוב נטו, יקטין מהותית את עלויות המימון בעתיד וכפועל יוצא יביא לחיזוק איתנותה הפיננסית של הקבוצה.


החוב הפיננסי נטו של אלקו ליום 30 ביוני 2016 ירד מ-1.1 מיליארד שקל לכ-213 מיליון שקל; החברה צפויה לקבל כ-103 מיליון שקל נוספים בגין עיסקת מכירת מתחם רמת השרון ברבעון הרביעי.
מכירת חלקה של אלקו במקרקעין שהחזיקה בסין, תמורת סכום כולל של כ-440 מיליון שקל, הניבה ברבעון הראשון של 2016 רווח נקי של כ-265 מיליון שקל ותזרים מזומנים חופשי של כ-324 מיליון שקל. 
מכירת זכויות המקרקעין ברמת השרון בעסקה שהיקפה הכולל כ-181 מיליון שקל. אלקו צפויה לקבל ברבעון הרביעי של 2016 את יתרת תקבולי העסקה בסך של כ-103 מיליון שקל, תמורה שתסייע להפחתה נוספת של החוב הפיננסי של הקבוצה.
תהליך הרה-ארגון באלקטרה מוצרי צריכה המשיך להניב פירות והחברה הציגה גידול משמעותי ברווחיות תוך שמירה על שיעור הרווח הגולמי והתייעלות בהוצאות התפעול. הרווח התפעולי בחציון הראשון של שנת 2016 גדל בשיעור של 117% לכ-87 מיליון שקל, לצד ירידה בחוב הפיננסי נטו שלה. 
אלקטרה בע”מ אף היא הציגה ברבעון שיפור ברווחים ובהכנסות, לצד גידול בצבר העבודות של החברה שהגיע לכ-10 מיליארד שקל. החברה צפויה לרשום ברבעון השלישי של 2016 רווח בסך של כ-22 מיליון שקל ותזרים מזומנים לפני מס בסך של כ- 86 מיליון שקל בגין מכירת 24.5% מאחזקותיה בזכיין בפרויקט אגירה שאובה גלבוע.
ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 30.6.16, של כ-769 מיליון שקל, בהשוואה לכ-894 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הונה העצמי של הקבוצה הסתכם, ב-30.6.16, בכ-1.79 מיליארד שקל (מתוכם כ-989 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). 
אבי ישראלי, סמנכ”ל פיתוח עסקי באלקו: “אלקו מסכמת את המחצית השנייה של 2016 עם צמיחה בהכנסות וברווחים, לצד שיפור בפרמטרים התפעוליים של כל החברות-הבנות של הקבוצה. אלקטרה מוצרי צריכה הציגה ברבעון שיפור ניכר ברווחיותה בהמשך ליישום תהליך הרה-ארגון המיושם בשורותיה בשנה וחצי האחרונות. אלקטרה בע”מ ממשיכה להציג שיפור משמעותי בהכנסותיה וברווחיה, לצד עליה בצבר העבודות שלה לכ-10 מיליארד שקל. קבוצת אלקו מסיימת את המחצית הראשונה של שנת 2016 עם רווח של כ-350 מיליון שקל, ונערכת להמשך פיתוחה העסקי לשנים הבאות”.


פי.סי.חץ