אפקון מסכמת רבעון עם צמיחה בהכנסות ושיא בצבר ההזמנות

אפקון מסכמת רבעון עם צמיחה בהכנסות ושיא בצבר ההזמנות

עלייה של כ-19% נרשמה בהכנסות הקבוצה לכ-376.1 מיליון ש”ח לעומת כ-314.4 מיליון ש”ח ברבעון השני בשנת 2015

 


קבוצת אפקון מסכמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2016 בו נרשמו הכנסות בסך של כ-376.1 מיליון ש”ח, עלייה של כ-19.6% בהכנסות לעומת כ-314.4 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נבעה מגידול בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות. 
צבר העבודות של הקבוצה הסתכם ב-30 ביוני 2016 בכ-1,685 מיליארד ש”ח, גידול של כ-37.6% לעומת צבר ההזמנות של החברה בסוף שנת 2015 שהסתכם בכ-1,225 מיליארד ש”ח. הצמיחה בפעילות ברבעון השני של שנת 2016 באה לידי ביטוי בעלייה ברווח התפעולי המגזרי של החברה שהסתכם בכ-22.9 מיליון ש”ח, גידול של כ-8.6%, ביחס לתוצאות הרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, סיימה החברה את הרבעון השני של השנה עם רווח נקי שהסתכם בכ-14.3 מיליון ש”ח, בהשוואה לכ-9.8 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נובע מהגידול בהיקפי הפעילות.  בהשוואת מחצית השנה הראשונה של 2016 רשמה אפקון גידול של כ-12% בהכנסות לסך של כ-691.2 מיליון ש”ח לעומת כ-617.2 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה צמח בכ-5.5% לכ-106.4 מיליון ש”ח והרווח התפעולי מגזרי גדל בכ-3.9% לסך של כ-43 מיליון ש”ח. הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2016 הסתכם לסך של כ-24.4 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-25.4 מיליון ש”ח במחצית הראשונה בשנת 2015. 
הרווח התפעולי הסתכם בכ-21.3 מיליון ש”ח לעומת כ-21.1 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של שנת 2016 עלה הרווח התפעולי לכ-41.4 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-40.6 מיליון ש’’ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-1.7%.
גידול של כ-8.6% ברווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים למגזרי הפעילות), שהסתכם בכ-22.9 מיליוני ש”ח, לעומת כ-21.1 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה צמח הרווח התפעולי מגזרי בכ-3.9% לכ-43 מיליון ש”ח, בהשוואה לכ-41.3 מיליון ש”ח במחצית הראשונה אשתקד.                                                                                                     גידול של כ-45.3% ברווח הנקי שהסתכם לסך של כ-14.3 מיליוני ש”ח לעומת סך של כ-9.8 מיליוני ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי בכ-24.4 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-25.4 בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני בכ-88.8 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-30 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מקיטון בהון החוזר.
ההון העצמי ליום 30.6.16 הסתכם לכ-334.1 מיליון ש”ח ומהווה כ-27.4% מהמאזן לעומת כ-333.1 מיליון ש”ח ליום 31.12.15 המהווה כ-29.8% מהמאזן.                                                 
ישראל רייף, יו”ר הדירקטוריון: “אפקון מסכמת רבעון חזק נוסף, שאופיין בשיא בצבר ההזמנות שהסתכם בכ-1.68 מיליארד ש”ח. אפקון השלימה את הקמת חוות הרוח בסירין וגלבוע והיא החלה בייצור חשמל. לאחרונה הודענו על פרוייקט הגדול בתולדות החברה לתכנון והקמת מבנה על קרקע באזור התעשייה קריית אריה. החברה ממוצבת היטב מבחינה תפעולית וערוכה לקפיצת מדרגה בליווי והקמת פרויקטים למבנים ותשתיות ובמתן מגוון פתרונות המותאמים לצרכי הלקוח”.
ג’רי שנירר, מנכ”ל אפקון החזקות : “השיפור בתוצאות החברה נמשך ברבעון השני של השנה, כולל ובדגש על שורת הרווח, התזרים והצבר. אפקון מתקדמת בהתאם לתכניותיה ומזהה הזדמנויות ליצירת ערך וזוכה בפרוייקטים משמעותיים, המהווים קפיצת מדרגה בפעילותה.צבר ההזמנות זינק ב-38% תוך שהחברה ממשיכה לבסס את פעילותה כקבלן ראשי בפרויקטים עתירי מערכות. אפקון ממשיכה לחזק מעמדה בשוק המערכות והשירותים לתעשייה, תוך ביצוע פרויקטי דגל ללקוחות בינלאומיים מובילים, אשר ימשיכו להניב פירות בתקופה הקרובה”.      

*צילום תמונה - סיון פרג' 


פי.סי.חץ