רבעון שיא  נוסף לתדיראן הולדינגס

רבעון שיא נוסף לתדיראן הולדינגס

ההכנסות ברבעון השלישי צמחו ב-4.5% לכ-253 מיליון שקל, הרווח התפעולי גדל ב-15.6% לכ-35 מיליון שקל והרווח הנקי צמח ב-3.8% לכ-26 מיליון שקל

 

זהו רבעון שיא לתדיראן הן בהיקף ההכנסות והן בכל מדדי הרווח. הצמיחה בהכנסות ברבעון השלישי בולטת במיוחד על רקע רבעון מקביל בו חווינו גל חום קיצוני. צמיחה זו לצד שיפור נוסף ברווחיות הגולמית הובילו לגידול דו-ספרתי ברווח התפעולי וברווח לפני מס, וכן לשיפור שורת הרווח הנקי על אף שברבעון המקביל לא נרשמו הוצאות מס”, אמר משה ממרוד, מנכ”ל החברה ובעל השליטה בעקבות פרסום תוצאות החברה ברבעון השלישי של 2016.
מחזור המכירות של הקבוצה ברבעון השלישי של 2016 גדל בכ-4.5% לסך של כ-253.2 מיליון שקל. מחזור המכירות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2016 גדל בכ-16.2% לסך של כ-646.6 מיליון שקל. עיקר הגידול האמור נבע מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים.
הרווח התפעולי של תדיראן ברביע השלישי גדל בכ-15.6% לסך של כ-34.8 מיליון שקל, כאשר שיעור הרווח התפעולי עמד על כ-13.7%, בהשוואה לכ-12.4%. הרווח התפעולי של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים גדל בכ-61.7% לסך של כ-82.1 מיליון שקל, כאשר שיעור הרווח התפעולי עמד על כ-12.7%, בהשוואה לכ-9.1%.
הרווח הנקי של תדיראן בארבעת החודשים הראשונים של 2016 גדל בכ-3.8% לסך של כ-26.1 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-25.1 מיליון שקל, כאשר שיעור הרווח הנקי עמד על כ-10.3%, בהשוואה לכ-10.4%. הרווח הנקי של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2016 גדל בכ-52% לסך של כ-58.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-38.7 מיליון שקל, כאשר שיעור הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים עמד על כ-9.1%, בהשוואה לכ-6.9%. ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016, הרווח הנקי הסתכם לסך של כ-80.1 מיליון שקל.
הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון השלישי גדל בכ-13.2% לסך של כ-66.8 מיליון שקל, כאשר שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-26.4%, בהשוואה לכ-24.4%. הרווח הגולמי של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2016 גדל בכ-33.3% לסך של כ-166.2 מיליון שקל, כאשר שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-25.7%, בהשוואה לכ-22.4%. עיקר הגידול האמור לעיל נבע משיפור בשיעור הרווח הגולמי כתוצאה משיפור בעלויות הרכש, כמו גם משינוי בהיקף ובתמהיל המכירות.
הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (“EBITDA”) מפעילויות נמשכות של הקבוצה ברבעון השלישי גדל בכ-15.9% לסך של כ-36.2 מיליון שקל, כאשר שיעור ה-EBITDA עמד על כ-14.3%, בהשוואה לכ-12.9%. ה-EBITDA מפעילויות נמשכות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים גדל בכ-62.0% לסך של כ-86.3 מיליון שקל, כאשר שיעור ה-EBITDA עמד על כ-13.3%, בהשוואה לכ-9.6%. ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016, הסתכם ה-EBITDA לסך של כ-111 מיליון שקל.
הוצאות המימון, נטו של הקבוצה, ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו לסך של כ-2.3 מיליון שקל, לעומת סך של כ-4.0 מיליון שקל. הירידה כאמור נבעה בעיקר מרישום הכנסות בגין הפרשי שער ספקים לעומת רישום הוצאות בגין הפרשי שער ספקים ברבעון המקביל אשתקד; ירידה זו קוזזה בחלקה על ידי רישום הוצאות בגין הגנות מט”ח לעומת רישום הכנסות בגין הגנות מט”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המימון, נטו של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו לסך של כ-8.2 מיליון שקל, לעומת סך של כ-5.7 מיליון שקל. עיקר הגידול נבע מרישום הוצאות בגין הגנות מט”ח לעומת רישום הכנסות בגין הגנות מט”ח בתקופה המקבילה אשתקד, וכן מרישום הכנסות בגין הפרשי שער ספקים בסכום נמוך יותר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
לקבוצה נבע ברבעון השלישי תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ-2.5 מיליון שקל, לעומת תזרים חיובי בסך של כ-62.6 מיליון שקל. לקבוצה נבע בתשעת החודשים הראשונים של 2016 תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-35.1 מיליון שקל, לעומת תזרים חיובי בסך של כ-86.6 מיליון שקל. עיקר הקיטון כאמור נבע מעלייה ביתרת המלאי לעומת ירידה ביתרת המלאי בתקופה המקבילה אשתקד וכן מירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים לעומת עלייה בתקופה המקבילה אשתקד, זאת בשל הפרשי עיתוי בהזמנות מלאי. קיטון זה קוזז בחלקו על ידי גידול ברווח הנקי ומשינוי במסים הנדחים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות המסים של הקבוצה ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו לסך של כ-5.7 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות מסים בסך של כ-206 אלף שקל. השינוי נבע בעיקר מהקטנת נכסי המסים הנדחים כנגד רישום הוצאות מס בספרים, זאת כתוצאה מניצול הפסדי מס בגינם נוצרו נכסי מסים בעבר. כמו כן, ברבעון השלישי של 2016 נרשמו נכסי מסים נדחים בגין הפרשי עיתוי שלא נרשם בגינם נכס מס בעבר. הוצאות המסים של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו לסך של כ-17.9 מיליון שקל בהשוואה להכנסות מסים בסך של כ-372 אלף שקל. הגידול נבע בעיקר מהקטנת נכסי המסים הנדחים כנגד רישום הוצאות מס בספרים, זאת כתוצאה מניצול הפסדי מס בגינם נוצרו נכסי מסים בעבר.
הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה ברבעון השלישי של 2016 גדל בכ-1.1% לסך של כ-26.6 מיליון שקל, כאשר שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עמד על כ-10.5%, בהשוואה לכ-10.9%. הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2016 גדל בכ-22.1% לסך של כ-55.4 מיליון שקל, כאשר שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עמד על כ-8.6%, בהשוואה לכ-8.2%.
ההפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה ברבעון השלישי של 2016 הסתכם לסך של כ-0.6 מיליון ש”ח בהשוואה להפסד בסך של כ-1.2 מיליון שקל. הרווח מפעילות מופסקת של הקבוצה בתשעת בחודשים הראשונים של 2016 הסתכם לסך של כ-3.4 מיליון שקל בהשוואה להפסד בסך של כ-6.7 מיליון שקל.
“המיצוב של תדיראן כקבוצה וכמותג מובילים, לצד התמקדות בתחומי הליבה תוך חתירה מתמדת לחדשנות ושיפור מבנה העלויות, מאפשרים לנו להציג תוצאות חזקות לאורך זמן. בנוסף, יכולות הייצור, ההנדסה, הפיתוח, מערך השירות וההון האנושי האיכותיים, מאפשרים לנו להתפתח בשוק מיזוג האוויר הצומח ולנצל הזדמנויות להתרחבות בתחומים משיקים ומשלימים”, הבהיר ממרוד.
“אנו גאים בהעלאת דירוג אגרות החוב של החברה ל-A2, העלאה שניה תוך פחות משנה. שיפור הדירוג בשילוב הגידול העקבי בהון העצמי מעידים על עוצמת הקבוצה ושיפור הפרופיל הפיננסי שלה”, סיכם ממרוד.
תדיראן הולדינגס, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו-Toshiba, וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל ‘לבנים’ ו-‘קטנים’ תחת מותגים בבעלותה כגון Tadiran, Amcor ו-Crystal, כאשר החברה הודיעה על כוונתה לצאת מתחום פעילות שיווק מוצרי חשמל ‘לבנים’ והיא פועלת ליישום החלטה זו. תדיראן הולדינגס הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג”ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.


פי.סי.חץ