רבעון שיא נוסף לאלקטרה מוצרי צריכה

רבעון שיא נוסף לאלקטרה מוצרי צריכה

הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2016 צמחו בכ-9.2% לכ-837.3 מיליון שקל והרווח הנקי זינק בכ-162% לכ-38 מיליון שקל

 


קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2016 ולתשעת החודשים הראשונים של 2016 עם שיפור בכל סעיפי הרווח. יש לציין כי מדובר ברבעון השלישי הטוב ביותר שהציגה החברה מאז הנפקתה בבורסה ב-2010.

תוצאות החברה לרבעון השלישי 2016: 
הכנסות אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון השלישי עלו בכ-9.2% לכ-837.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-767.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח נבעה בעיקר מגידול בהכנסות מגזר מוצרי הצריכה החשמליים, בפעילות המיזוג בארץ ובחו”ל, ובפעילות סחר מותגים בישראל, בקיזוז הירידה בהכנסות מגזר קמעונאות החשמל. 
הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי עלה בכ-14.2% לכ-240.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-210.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה הציגה שיפור בשיעור הרווח הגולמי שעמד ברבעון על כ-28.7% ממחזור המכירות, לעומת כ-27.4% ברבעון המקביל אשתקד, זאת כתוצאה משיפור בתנאים המסחריים בכל מגזרי הפעילות.
הרווח התפעולי של החברה צמח ברבעון השלישי בכ-82.7% לכ-52.3 מיליון שקל, לעומת כ-28.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח הנקי של אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון השלישי גדל בכ-162% לכ-38 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-14.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השיפור נזקף להרחבת הפעילות ושיפור שולי הרווח, כמו גם לירידה שרשמה החברה בסעיף הוצאות המימון נטו בעיקר כתוצאה מהפרשי שער חליפין ומירידה בחוב הפיננסי.
ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2016 עלה בכ-61% לכ-65 מיליון שקל, לעומת כ-40 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תוצאות החברה לתשעת החודשים הראשונים של 2016:
השיפור העקבי בתוצאות החברה במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הינו המשך מגמת הצמיחה כתוצאה ממהלכים שהחלה החברה לנקוט בסוף שנת 2014, וביניהם: שינוי במבנה הניהולי של החברה, סגירת סניפים שהסבו הפסדים בתחומי קמעונאות החשמל ו”עשה זאת בעצמך”, קידום מהלך הפיתוח של אתרי הסחר האלקטרוני של הקבוצה, יישום שינוי המודל הלוגיסטי של החברה וצמצום במצבת כוח האדם בחברה. 
הכנסות אלקטרה מוצרי צריכה לתשעת החודשים הראשונים של 2016 עלו בכ-11.2% לכ-2.3 מיליארד שקל, לעומת כ-2.07 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע ברובו מעלייה של כ-30.8% בהכנסות מגזר מוצרי הצריכה החשמליים, בדגש על פעילות המיזוג בארץ ובחו”ל ופעילות סחר מותגים.
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים עלה בכ-13.3% והסתכם בכ-666.4 מיליון שקל, לעומת כ-588.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה נובעת מהגידול בהיקף המכירות ומשיפור בשיעור הרווח הגולמי שעלה לכ-28.9%, בהשוואה לכ-28.3% בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת כתוצאה משיפור בתנאים המסחריים בכל מגזרי הפעילות.
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2016 עלה חדות בשיעור של כ-110% והסתכם בכ-139.3 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-66.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
החברה רשמה בתקופה גידול של כ-147.5% ברווח הנקי שהסתכם בכ-96.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-39.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נזקפת לשיפור בכל מגזרי הפעילות וכן לצמצום הוצאות המימון שירדו כתוצאה מהכנסות מהפרשי מט”ח ומירידה בחוב הפיננסי של החברה. 
ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים עלה בשיעור חד לכ-170.3 מיליון שקל, לעומת כ-94.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-79%.

חלוקה למגזרי פעילות: 
במגזר מוצרי הצריכה רשמה אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון השלישי של 2016 עלייה של כ-28.2% בהיקף ההכנסות אשר עלו לכ-442 מיליון שקל, בהשוואה לכ-344.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי ברבעון הסתכם בכ-43.8 מיליון שקל, עלייה חדה של כ-89.3% לעומת רווח של כ-23.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה מיוחסת לצמיחת פעילות המזגנים בארץ וחו”ל וסחר המותגים בישראל. 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016, רשמה החברה עלייה של כ-30.8% בהיקף ההכנסות אשר עלו לכ-1.2 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-922.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המגזרי עלה לכ-109.2 מיליון שקל, עלייה חדה של כ-75% לעומת רווח של כ-62.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח המגזרי עלה לכ-9% בהשוואה לכ-6.6% בתקופה המקבילה 2015.
במגזר קמעונאות חשמל, רשמה החברה ברבעון השלישי של שנת 2016 הכנסות בסך של כ-304.9 מיליון שקל, לעומת כ-332.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי ברבעון הסתכם בכ-9.3 מיליון שקל, לעומת כ-9.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במגזר נובעת מצמצום שטחי מסחר מול השנה המקבילה אשתקד וכן מעיתוי חגי תשרי אשר השפעתם אינה נכללת השנה, בשונה מהתקופה המקבילה בשנת 2015. שיעור הרווח של המגזר ברבעון השלישי 2016 עלה לכ-3% בהשוואה לכ-2.9% בתקופה המקבילה אשתקד. 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016, רשמה החברה קיטון של כ-3.7% בהיקף ההכנסות אשר הסתכמו לכ-853.7 מיליון שקל. לעומת זאת, הרווח המגזרי עלה בכ-45.2% לכ-26.4 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-18.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן, שיעור הרווח של המגזר בתשעת החודשים הראשונים של 2016 עלה חדות לכ-3.1% בהשוואה לכ-2.05% בתקופה המקבילה אשתקד.
מגזר “עשה זאת בעצמך”, הניב ברבעון השלישי של 2016 הכנסות בהיקף של כ-153.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-156.5 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. המכירות למ”ר בחנויות זהות במגזר זה עלו במהלך הרבעון השלישי בכ-5.6%, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, זאת על רקע צמצום שטחי המסחר בסניפי רשת “אייס”. הרווח המגזרי עלה לכ-10.1 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2016, שיפור של כ-4.5% לעומת כ-9.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, זאת בין היתר כתוצאה משיפור בתנאים המסחריים עם ספקים וזכיינים והפחתה של עלויות התפעול. יצוין כי תוצאות הרבעון השלישי אינן כוללות את ההשפעה החיובית של חגי תשרי, אשר בשנת 2016 חלו בחודש אוקטובר, לעומת שנת 2015 בה חלו החגים בחודש ספטמבר.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016, רשמה החברה עלייה בהיקף ההכנסות אשר הסתכמו לכ-423 מיליון שקל בהשוואה לכ-421.8 בתקופה המקבילה. הרווח המגזרי עלה באופן משמעותי בכ-51.7% לכ-27.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-18.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח של המגזר טיפס לכ-6.6% בהשוואה לכ-4.3% בתקופה המקבילה בשנת 2015.
ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה, כי ההון העצמי של הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2016 מסתכם בכ-538.9 מיליון שקל לעומת סך של כ-440.6 מיליון שקל ליום ה-31.12.2015. השיפור ברווחיות אלקטרה מוצרי צריכה הביא גם לגידול משמעותי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה. התזרים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם בתקופת הדוח של שנת 2016 בסך של כ-106.3 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ-3.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן כתוצאה משיפור בניהול ההון החוזר של החברה ירד החוב הפיננסי נטו מכ-90 מיליון שקל ליום ה-31.12.2015 לסך של כ-39.1 מיליון שקל ליום ה-30.9.2016.
במקביל לפירסום התוצאות הכספיות, אישר דירקטוריון החברה, לראשונה מאז הרבעון הראשון של שנת 2014, חלוקת דיבידנד בסך של כ-35 מיליון שקל לבעלי המניות. 
זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה צריכה: “אנו שבעי רצון מהמשך מגמת הצמיחה המתבטאת בתוצאות החברה גם ברבעון השלישי של השנה. מדובר ברבעון השלישי הטוב ביותר בתולדות החברה מאז יום הנפקתה, אותו אנו מסכמים עם רווח תפעולי של למעלה מ-50 מיליון שקל ועם המשך הצמיחה בפעילות על אף העובדה שחגי תשרי חלו השנה ברבעון הרביעי ולא תרמו תרומה משמעותית לתוצאות, בעוד שאשתקד חלו ברבעון השלישי של השנה. תוצאות הרבעון השלישי משקפות בעיקר את המשך הגידול בפעילות מיזוג האוויר בישראל ובחו”ל ואת המשך העלייה ברווחיות של רשת אייס. אנו שוקדים כיום על פיתוח מנועי צמיחה חדשים ובניית הפורטפוליו העתידי של החברה לשנים הבאות”.


פי.סי.חץ