אלקו מסכמת רבעון נוסף של צמיחה

אלקו מסכמת רבעון נוסף של צמיחה

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2016 גדלו בכ-18% לכ-6.57 מיליארד שקל והרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2016 עלה לכ-431 מיליון שקל

 


קבוצת אלקו פרסמה את תוצאות הדו”חות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2016. הכנסות הקבוצה צמחו ברבעון השלישי של 2016 בכ-17% לכ-2.24 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.91 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של אלקו ברבעון השלישי זינק בכ-116% לכ-80 מיליון שקל (מתוכם כ-39.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-37 מיליון שקל (מתוכם כ-17.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.
בסך הכול, ירד סך החוב הפיננסי נטו של אלקו ברמת הסולו מרמה של כ-1.1 מיליארד שקל בסוף שנת 2015 לכ-207 מיליון שקל בסוף הרבעון השלישי של 2016. ברבעון הרביעי של שנת 2016 צפויה יתרת החוב הנ”ל לקטון בסך של כ-97 מיליון שקל, וזאת מתקבולים הצפויים להתקבל מרוכשי המקרקעין ברמת השרון, וכן מתקבול בתחילת ינואר 2017 של דיבידנד מהחברות הבנות, בניכוי דיבידנד שהחברה תחלק בחודש דצמבר 2016 בסך של כ-17 מיליון שקל.
הורדת החוב התאפשרה הודות למימושים מוצלחים עליהם דיווחה החברה השנה, ביניהם:

  • מכירת חלקה בקרן הנדל"ן LAT, העוסקת בתחום מקבצי הדיור בארה”ב, לקרנות אמריקאיות, בעסקה שהניבה לאלקו תזרים חופשי בסך של כ-680 מיליון שקל. 
  • מכירת חלקה של אלקו במקרקעין שהחזיקה בסין, תמורת סכום כולל של כ-440 מיליון שקל, הניבה ברבעון הראשון של 2016 רווח נקי של כ-265 מיליון שקל ותזרים מזומנים חופשי של כ-324 מיליון שקל. 
  • מכירת זכויות המקרקעין ברמת השרון בעסקה שהיקפה הכולל כ-181 מיליון שקל. אלקו צפויה לקבל ברבעון הרביעי של 2016 את יתרת תקבולי העסקה בסך של כ-97 מיליון שקל, תמורה שתסייע להפחתה נוספת של החוב הפיננסי של החברה. 

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2016, רשמה אלקו גידול של כ-18% בהכנסות לכ-6.57 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-5.57 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2016 עלה לכ-431 מיליון שקל (מתוכו כ-324.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-104 מיליון שקל (מתוכו כ-47.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. 
ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 30.9.16, של כ-1 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-894 מיליון שקל ליום 31.12.2015. הונה העצמי של הקבוצה הסתכם, ב-30.9.16, בכ-1.85 מיליארד שקל (מתוכם כ-1 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות). דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-20 מיליון שקל שיחולק במהלך חודש דצמבר 2016.
במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2016 חל שיפור ניכר בפרמטרים התפעוליים של החברות הבנות בקבוצה:
אלקטרה מוצרי צריכה הציגה את הרבעון הטוב ביותר שלה מאז הנפקתה בבורסה, עם ביצועים חזקים ושיפור ניכר ברווחיותה, זאת בהמשך ליישום תהליך הרה-ארגון המיושם בשורותיה בשנתיים האחרונות.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי טיפס בכ-82.7% לכ-52.3 מיליון שקל, לצד זינוק של כ-162% ברווח הנקי ברבעון לכ-38 מיליון שקל. דירקטוריון החברה אישר, לראשונה מאז תחילת 2014, חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-35 מיליון שקל.
אלקטרה בע"מ אף היא הציגה ברבעון צמיחה בהכנסות ובפרמטרים התפעוליים, לצד המשך מגמת העלייה בצבר העבודות של הקבוצה, המתקרב לכ-10 מיליארד שקל. במהלך תקופת הדוח השלימה החברה את העסקה למכירת 49% מסך אחזקותיה בפרויקט 'אגירה שאובה' בגלבוע ברווח נקי של 25 מיליון שקל. 
אלקטרה נדל"ן המשיכה להעמיק את פעילותה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, תוך השקעת הון עצמי, השבחה ומימוש יתרת הנכסים שאינם בליבת פעילותה. במהלך הרבעון השלישי השלימה החברה שתי עסקאות לרכישת 650 דירות בהיקף כולל של כ-66 מיליון דולר. החברה רכשה את Elco North America 2 במסגרתה קיבלה כ-57 מיליון שקל. הציגה ברבעון השלישי של 2016 עליה של כ-18% בהכנסות לכ-45.9 מיליון שקל, וסיימה את הרבעון השלישי עם רווח תפעולי של כ-14.8 מיליון שקל. 
קבוצת אלקו עוסקת בייזום, פיתוח והכוונה של חברות ומיזמים עסקיים. הקבוצה פועלת למימוש הזדמנויות עסקיות, בארץ ובחו”ל - הן בתחומי העיסוק של חברות הקבוצה והן במגזרים נוספים. עיקר פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות חברות הבת להלן: 
אלקטרה (53%), פועלת בתחום ייצור ושירותים למבנים ולתשתיות בארץ ובחו”ל, בהם מערכות מיזוג אוויר מרכזי, מעליות, תברואה, חשמל וצנרת, בנייה ועוד; אלקטרה נדל”ן (61%), עוסקת בתחום רכישה, ניהול והשבחה של מקבצי דיור להשכרה בדרום מזרח ארה”ב וכן בתחום הנדל”ן המניב והיזמי בארץ ובחו”ל. אלקטרה מוצרי צריכה (60%), פועלת בתחום ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים, לרבות מזגנים ומכשירי טלפון סלולארי; דניאל ומיכאל זלקינד מכהנים כמנכ”לים משותפים של הקבוצה. 
אבי ישראלי, סמנכ”ל פיתוח עסקי באלקו: “אלקו גאה לסכם את תשעת החודשים הראשונים של 2016 עם המשך מגמת הצמיחה בהכנסות וברווחים, כמו גם ירידה מהותית בחוב הפיננסי, זאת במקביל לשיפור בפרמטרים התפעוליים של כל החברות הבנות של הקבוצה.
קבוצת אלקו השלימה במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2016 את עסקאות המכירה של החברה הבת בסין ושל LAT, קיבלה את מלוא התמורות בגינן, והיא נערכת להמשך פיתוחה העסקי לשנים הבאות”. 


פי.סי.חץ