קבוצת אפקון רשמה ירידה ברווח ובהכנסות ברבעון השלישי

קבוצת אפקון רשמה ירידה ברווח ובהכנסות ברבעון השלישי

צבר העבודות של הקבוצה הסתכם ב-30 בספטמבר 2016 בכ-1.714 מיליארד ש”ח, גידול של כ-40% לעומת צבר ההזמנות של החברה בסוף שנת 2015 שהסתכם בכ-1.225 מיליארד ש’’ח

קבוצת אפקון מסכמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2016 בו נרשמו הכנסות בסך של כ-334.6 מיליון ש”ח לעומת כ-347.7 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-3.6%. הקיטון נובע מעבודות שתחילת ביצוען נדחה לרבעון הרביעי של השנה. צבר העבודות של הקבוצה הסתכם ב-30 בספטמבר 2016 בכ-1.714 מיליארד ש”ח, גידול של כ-40% לעומת צבר ההזמנות של החברה בסוף שנת 2015 שהסתכם בכ-1.225 מיליארד ש”ח.
הרווח התפעולי מגזרי של החברה ברבעון השלישי לשנת 2016 הסתכם בכ-23.6 מיליון ש”ח, בדומה לתוצאות הרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, סיימה החברה את הרבעון השלישי עם רווח נקי בסך של כ-10.3 מיליון ש”ח (לאחר הוצאות חד פעמיות של כ-3.9 מיליון ש”ח בגין רה-ארגון), בהשוואה ל-17.6 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.
בהשוואת תשעת החודשים הראשונים של 2016 רשמה אפקון גידול של כ-6.3% בהכנסות לסך של כ-1.025.8 מיליארד ש”ח לעומת סל של כ-964.9 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמח בכ-3.2% לכ-158.5 מיליון ש”ח והרווח התפעולי מגזרי גדל בכ-2.7% לסך של כ-66.5 מיליון ש”ח. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכם לסך של כ-34.7 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-42.9 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
גידול של כ-4.7% ברווח התפעולי 
תמצית נתונים עיקריים: הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי לשנת 2016 הסתכמו כ-334.6 מיליון ש”ח לעומת כ-347.7 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 גדלו ההכנסות בכ-6.3% והסתכמו בכ-1,025 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-964.9 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
צבר ההזמנות הסתכם בכ-1.714 מיליארד ש”ח ביום 30 בספטמבר 2016, גידול של 40% לעומת צבר של כ-1.225 מיליארד ש”ח בסוף שנת 2015.
הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ-23 מיליון ש”ח ברבעון השלישי לעומת כ-22 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-4.7%. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 עלה הרווח התפעולי לכ-64.4 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-62.5 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-3.0%.
הרווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים למגזרי הפעילות), הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ-23.6 מיליוני ש”ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמח הרווח התפעולי מגזרי בכ-2.6% לכ-66.5 מיליון ש”ח, בהשוואה לכ-64.8 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי לסך של כ-10.3 מיליוני ש”ח לעומת סך של כ-17.6 מיליוני ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי בכ-34.7 מיליון ש”ח בהשוואה לסך של כ-42.9 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השלישי בכ-67.4 מיליון ש”ח, לעומת תזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ-21.1 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מקיטון בהון החוזר. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בכ-121.2 מיליון ש”ח לעומת תזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ-11.8 בתקופה המקבילה אשתקד.
ההון העצמי ליום 30.9.16 הסתכם לכ-345.3 מיליון ש”ח ומהווה כ-28% מהמאזן לעומת כ-333.1 מיליון ש”ח ליום 31.12.15 המהווה כ-30% מהמאזן.


“רבעון חזק נוסף” 


ישראל רייף, יו”ר הדירקטוריון מסר: “אפקון מסכמת רבעון חזק נוסף, שאופיין בשיא בצבר ההזמנות שהסתכם בכ-1.7 מיליארד ש”ח. לאחרונה הושלמה רכישת מלוא האחזקות בחוות הרוח בסירין וגלבוע. החוות מספקות חשמל לרשת החל מאפריל 2016. אפקון ממוצבת היטב מבחינה תפעולית להמשך הקמת פרויקטים משמעותיים של מבנים ותשתיות ובמתן מגוון פתרונות המותאמים לצרכי הלקוח. אפקון מזהה הזדמנויות ליצירת ערך וזוכה בפרוייקטים בסדרי גודל משמעותיים לחברה”.


ג’רי שנירר, מנכ”ל החברה: “אפקון מתקדמת בהתאם לתוכניותיה וממשיכה לבסס את פעילותה כקבלן ראשי בפרויקטים עתירי מערכות. אנו גאים בצבר, שעלה מדרגה ברבעונים האחרונים והגיע לשיא ברבעון השלישי ובתזרים המזומנים האיתן. החברה ממשיכה לחזק מעמדה בשוק המערכות והשירותים לתעשייה תוך ביצוע פרויקטי דגל ללקוחות בינלאומיים מובילים, אשר ימשיכו להניב פירות בתקופה הקרובה. פרויקט קמפוס אינטל בקרית אריה, הגדול בתולדות החברה, נמצא בביצוע ועומד בלוחות הזמנים”.
אירועים בתקופת הדו”ח ולאחריו: ביום 4 באפריל התקשרו החברה וחברה בת בבעלות מלאה עם צד שלישי בשני הסכמים נפרדים כאשר על פי ההסכם הראשון תמכור החברה הבת ללקוח את זכויות החכירה המהוונות שלה בקרקע בשטח של כ-17 אלף מ”ר באזור התעשיה “קרית אריה” בפתח תקווה. על פי ההסכם השני, החברה תבצע עבור הלקוח תכנון והקמה של מבנה בשיטת “עד המפתח”. בתמורה ישלם הלקוח לאפקון כ-440 מיליון ש”ח בתוספת מע”מ. תקופת הקמת המבנה עומדת על 35 חודשים ממועד חתימת ההסכמים. היה ותוך 9 חודשים ממועד הסכם המכר, החברה הבת לא תתקשר עם רשות מקרקעי ישראל בהסכם חכירה מהוון התואם לזכויות הבנייה הנוכחיות המפורטות בתב”ע התקפה החלה על הקרקע, בתנאים הקבועים בהסכם, יבוטלו ההסכמים (אלא בבקשת הארכה של אחד הצדדים לתקופה של שלושה חודשים נוספים).
חלוקת דיבידנד
ביום 6 בינואר, 2016 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסכום כולל (ברוטו) של 10.0 מיליון ש”ח. ביום 29 בפברואר 2016 שולם הדיבידנד לאחר שאושר באסיפה הכללית של החברה.
ביום 17 במרץ, 2016, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסכום כולל (ברוטו) של 15.0 מיליון ש”ח. ביום 2 במאי, 2016, אושרה חלוקת הדיבידנד באסיפה הכללית של החברה. הדיבידנד שולם ב-6 ביוני, 2016.
ביום 15 ביוני 2016 הודיעה חברת סטנדרט & פורס מעלות בע”מ על השארת דירוג החברה ודירוג אגרות החוב (סדרה ב’) של החברה על (A-/ Stable).
ביום 27 באוקטובר 2016 התקשרה החברה בהסכם עם א.א. בן דב אנרגיית רוח בע”מ ועם חברה כלולה, במסגרתו רכשה החברה תמורת 14.5 מיליון ש”ח את מניות החברה הכלולה, כך שלאחר השלמת הרכישה, תחזיק החברה במלוא ההון והזכויות בחברה הכלולה. בעקבות העסקה צפויה החברה להכיר ברווח בסכום משוער של כ-16 מיליון ש”ח ברבעון הרביעי של שנת 2016, בגין עליית שווי החזקת החברה בחברה הכלולה.
ביום 8 בנובמבר 2016 הודיעה חברת מידרוג על השארת דירוג החברה ודירוג אגרות החוב שלה (סדרה ב’ וסדרה ג’) של החברה על A3.il באופק יציב.
אפקון החזקות בע”מ, באמצעות התאגידים המוחזקים על ידה, פעילה בתחומי פרויקטי תשתית, מערכות אלקטרומכניות, מיזוג אוויר, אינסטלציה, גילוי וכיבוי אש, טכנולוגיות בקרה ואוטומציה ותקשורת. אפקון מבצעת פרויקטי תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיה, מפתחת ומוכרת פתרונות טכנולוגיים בתחום התקשורת, הבקרה והאוטומציה, בישראל ומחוץ לה. על-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שירותים ויכולות, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה. אפקון מעניקה ללקוחותיה פתרונות מלאים לצורכי התשתית שלהם, כולל שרות ואחזקה.


פי.סי.חץ