הכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון השני צמחו בכ-6.8%

הכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון השני צמחו בכ-6.8%

במחצית הראשונה של 2016, הסתכם סך ההכנסות של החברה בכ-2.5 מיליארד שקל, גידול של כ-10% בהשוואה לכ-2.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד

 

 


קבוצת אלקטרה מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2016. 
הכנסות החברה ברבעון השני של 2016 צמחו בכ-6.8% לכ-1.3 מיליארד שקל, לעומת כ-1.2 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בהכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ובמגזר שירות, אחזקה וסחר. 
הרווח התפעולי ברבעון השני של 2016 גדל בכ-2.4% לכ-58 מיליון שקל, לעומת כ-57 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השני של שנת 2016 עלה בכ-2.6% לכ-36.2 מיליון שקל (כ-34.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-35.3 מיליון שקל (כ-34.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית הראשונה של שנת 2016, הסתכם סך ההכנסות של החברה בכ-2.5 מיליארד שקל, גידול של כ-10% בהשוואה לכ-2.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
הרווח התפעולי במחצית הראשונה הסתכם בכ-124.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-127.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי שרשמה החברה במחצית הראשונה של 2016 הסתכם בכ-77.6 מיליון שקל, (כ-74 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-78.3 מיליון שקל (כ-76.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. 
צבר העבודות של אלקטרה נכון ל-30 ביוני 2016 הסתכם בכ-9.8 מיליארד שקל, עלייה לעומת צבר בסך של כ-9.4 מיליארד שקל בסוף שנת 2015.
קבוצת אלקטרה בע”מ נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, בחמישה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל; שירות, אחזקה וסחר; פיתוח והקמה של נדל”ן בייזום, ומגזר הזכיינות.
מבחינת החלוקה למגזרים במחצית הראשונה של 2016, צמחו הכנסות מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל בכ-5.8% לכ-1.7 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות במגזר זה נבע בעיקר מגידול בפעילות חברת אלקטרה תשתיות ואלקטרה בנייה. 
הרווח המגזרי במחצית הראשונה של 2016 הסתכם בכ-57.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-62.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נבע מפרויקטים שהסתיימו ושלא נכללו בתוצאות 2016, ומנגד מגידול בפעילות אלקטרה תשתיות ואלקטרה בנייה. 
במגזר השירות, האחזקה והסחר, נרשמה במחצית הראשונה של 2016 עליה של כ-32.1% בהכנסות לכ-746.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-565.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות וברווח של מגזר זה נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של פעילות אלקטרה-דנקו ופעילות טווס שמירה, אבטחה ושירותי ניקיון, שלא נכללו בתקופה המקבילה אשתקד, וכן מגידול במרבית הפעילויות של הקבוצה במגזר זה. הרווח התפעולי במגזר גדל במחצית הראשונה של 2016 בכ-23.2% והסתכם בכ-64.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-52.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל, הסתכמו סך ההכנסות במחצית הראשונה של 2016 בכ-70 מיליון שקל, בהשוואה לכ-106.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה הסתכם בכ-83 אלף שקל במחצית הראשונה של 2016, בהשוואה לכ-8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות וברווח נובע בעיקר מהאטה בפרויקטים באפריקה, שקוזזה בחלקה על ידי איחוד לראשונה של פעילות אלקטרה פולין.
במגזר פיתוח והקמה של נדל”ן יזום, הסתכמו ההכנסות במחצית הראשונה של 2016 בכ-16.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-29.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נבע מהכרה בהכנסה ממסירת הזכויות בדירות במגדל הגימנסיה ובהכנסות דמי ניהול בגין פרויקט WP בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במגזר עלה במחצית הראשונה של 2016 לכ-25.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-5.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נבע מהכרה ברווח בסך של כ-18.5 מיליון שקל ממכירת זכויות החברה במקרקעין בראשל”צ, ומרווח בסך של כ-2.7 מיליון שקל ממכירת מבנה בחיפה.
ממאזן החברה, נכון ל-30 ביוני 2016, עולה כי סך אמצעיה הנזילים של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים) הסתכם בכ-292 מיליון שקל.
ההון העצמי של החברה, נכון ל-30 ביוני 2016, הסתכם בכ-852 מיליון שקל, מתוכו כ-816 מיליון שקל הון המיוחס לבעלי המניות. ההון האמור הינו לאחר חלוקת דיווידנד בסך של כ-65 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, בהתאם למדיניות החלוקה של החברה.
במהלך החודש הנוכחי הודיעה החברה, כי במסגרת פיתוח פעילותה של החברה הבת אלקטרה (FM (Facility Management, תרכוש אלקטרה 100% מפעילות האבטחה של יחידת סיור הבנקים (יס”ב) לפי שווי של כ-20 מיליון שקל. העסקה הינה סנונית ראשונה במסגרת תוכניתה האסטרטגית של חברת אלקטרה בע”מ להיכנס ולהעמיק את פעילותה בתחום האבטחה.
איתמר דויטשר, מנכ”ל אלקטרה: “אלקטרה בע”מ מסכמת את הרבעון השני של 2016 עם שיפור בהכנסות וברווחים ועליה בצבר העבודות של החברה, המתקרב לכ-10 מיליארד שקל. במהלך החודש הנוכחי הודענו על רכישת 100% מפעילות האבטחה של יחידת סיור הבנקים (יס”ב) לפי שווי של כ-20 מיליון שקל - צעד משמעותי בדרך לכניסתה של החברה לתחום האבטחה, ומהלך שיהווה פעילות משלימה לפעילותה של אלקטרה FM במסגרת אסטרטגיית מעגל החיים של הקבוצה הכוללת יזמות, הקמה ותפעול”.


פי.סי.חץ