ההכנסות של תדיראן ב-2016 צמחו ב-8.0% ל-776.3 מיליון ש’’ח

ההכנסות של תדיראן ב-2016 צמחו ב-8.0% ל-776.3 מיליון ש’’ח

הרווח התפעולי השנתי גדל ב-20.6% ל-89.4 מיליון ש’’ח והרווח הנקי צמח ב-17.3% ל-70.4 מיליון ש’’ח

 

תדיראן הולדינגס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2016. מחזור המכירות של הקבוצה בשנת 2016 גדל ב-8.0% לסך של 776.3 מיליון ש”ח. הגידול במחזור המכירות בשנת 2016 לעומת שנת 2015 נבע בעיקר מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים בתקופת הדוח. מחזור המכירות של הקבוצה ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם ב-129.7 מיליון ש”ח, קיטון של 20.1% אשר נבע בעיקר ממזג אוויר ששרר ברבעון הרביעי של שנת 2015 אשר תמך בצורה משמעותית בגידול בהיקף המכירות באותו רבעון וכן מעיתוי החגים (בתקופת הדוח החגים חלו במלואם ברבעון הרביעי לעומת שנת 2015, בה החגים החלו באמצע חודש ספטמבר). 
הרווח הגולמי של הקבוצה בשנת 2016 גדל ב-19.1% לסך של 194.6 מיליון ש”ח, כאשר שיעור הרווח הגולמי עמד על 25.1%, בהשוואה ל-22.7%. הגידול ברווח הגולמי והשיפור בשיעור הרווח הגולמי בשנת 2016 לעומת שנת 2015 נבעו בעיקר מגידול בהיקף המכירות ומשיפור עלויות הרכש בתחום מיזוג האוויר. הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם ב-28.4 מיליון ש”ח, קיטון של 26.7%, כאשר שיעור הרווח הגולמי עמד על 21.9%, בהשוואה ל-23.8%. הקיטון ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי כאמור נבע בעיקר ממזג האוויר ששרר ברבעון הרביעי של שנת 2015 וכן מעיתוי החגים, כאמור לעיל. 
הרווח התפעולי של הקבוצה בשנת 2016 גדל ב-20.6% לסך של 89.4 מיליון ש”ח, כאשר שיעור הרווח התפעולי עמד על 11.5%, בהשוואה ל-10.3%. יש להדגיש כי בשנת 2015 רשמה החברה הכנסות אחרות, חד פעמיות, בהיקף של 5.6 מיליון ש’’ח, בעיקר בגין תקבול מהספק Carrier. הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם ב-7.4 מיליון ש”ח, קיטון של 68.5%, כאשר שיעור הרווח התפעולי עמד על 5.7% בהשוואה ל-14.4%.
הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (להלן “EBITDA”) מפעילויות נמשכות של הקבוצה בשנת 2016 גדל ב- 21.7% לסך של 95.3 מיליון ש”ח, כאשר שיעור ה-EBITDA עמד על 12.3%, בהשוואה ל-10.9%. ה-EBITDA מפעילויות נמשכות של הקבוצה ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם ב-9.0 מיליון ש”ח, כאשר שיעור ה-EBITDA עמד על 7.0%, בהשוואה ל-15.2%. 
הוצאות המימון, נטו של הקבוצה בשנת 2016 הסתכמו לסך של 10.0 מיליון ש”ח, בהשוואה ל-7.6 מיליון ש”ח. העלייה בהוצאות המימון נטו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבעה בעיקר מרישום הכנסות נמוכות יותר בגין הפרשי שער ספקים בתקופת הדוח בהשוואה לשנת 2015. בנוסף, נרשמו הוצאות בגין גידור מט”ח בתקופת הדוח לעומת רישום הכנסות בגין גידור מט”ח בשנת 2015. גידול זה קוזז בחלקו על ידי קיטון בהוצאות ריבית בגין אשראי לטווח קצר בעקבות צמצום של ניצול אשראי זה על ידי הקבוצה בתקופת הדוח. הוצאות המימון נטו של הקבוצה, ברבעון הרביעי של 2016, הסתכמו לסך של 1.8 מיליון ש”ח, לעומת סך של 1.9 מיליון ש”ח.


הוצאות המסים של הקבוצה בשנת 2016 הסתכמו ל-11.2 מיליון ש”ח בהשוואה להכנסות מסים בסך של 4.2 מיליון ש”ח. הוצאות המסים בשנת 2016 נבעו בעיקר מניצול הפסדים להעברה בגינם נוצר מס נדחה בעבר. הוצאות אלה קוזזו בחלקן על ידי יצירת נכסי מסים נדחים בגין הפרשים זמניים שלא נוצרו בגינם מסים נדחים בעבר. הכנסות המסים של הקבוצה ברבעון הרביעי של 2016 הסתכמו לסך של 6.6 מיליון ש”ח בהשוואה להכנסות מסים בסך של 3.8 מיליון ש”ח. הכנסות המסים ברבעון הרביעי של שנת 2016 נבעו בעיקר מיצירת נכסי מסים נדחים בגין הפרשים זמניים שלא נוצרו בגינם מסים נדחים בעבר. 
הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה בשנת 2016 ירד ב-3.0% לסך של 67.5 מיליון ש”ח, כאשר שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עמד על 8.7%, בהשוואה ל-9.7%. הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה ברבעון הרביעי של 2016 ירד ב- 50.1% ל-12.1 מיליון ש”ח, כאשר שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עמד על 9.3%, בהשוואה ל-14.9%. 
הרווח מפעילות מופסקת של הקבוצה בשנת 2016 הסתכם ב-2.9 מיליון ש”ח בהשוואה להפסד של 9.5 מיליון ש”ח. ההפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם ל-0.4 מיליון ש”ח בהשוואה להפסד של 2.8 מיליון ש”ח. 
הרווח הנקי של הקבוצה בשנת 2016 גדל ב-17.3% לסך של 70.4 מיליון ש”ח, בהשוואה לרווח של 60.0 מיליון ש”ח, כאשר שיעור הרווח הנקי בשנת 2016 עמד על 9.1%, בהשוואה ל- 8.3%. יש להדגיש כי הרווח הנקי בשנת 2016 הושפע מתשלום מס חברות, זאת בניגוד לשנת 2015 בה החברה רשמה הטבת מס בגין מסים נדחים. הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הרביעי של 2016 ירד ב-45.6% ל-11.6 מיליון ש”ח, בהשוואה לרווח של 21.3 מיליון ש”ח, כאשר שיעור הרווח הנקי עמד על 9.0%, בהשוואה ל-13.1%. 
לחברה תזרים חיובי שנתי מפעילות שוטפת בסך של 79.4 מיליון ש”ח, לעומת תזרים חיובי שנתי בסך של 161.9 מיליון ש”ח. הקיטון בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת לעומת שנת 2015 נבע בעיקר מעלייה ביתרת המלאי לעומת ירידה משמעותית בתקופה המקבילה אשתקד וכן מירידה ביתרת ההתחייבויות לספקים ולנותני שירותים לעומת עלייה בתקופה המקבילה אשתקד. לקבוצה נבע ברבעון הרביעי תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 44.3 מיליון ש”ח, לעומת תזרים חיובי בסך של 75.3 מיליון ש”ח.
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד נוספת בסך של 20 מיליון שקלים ובסה”כ 35 מיליון ש”ח בגין רווחי שנת 2016 - תשואה של כ-4.2% ביחס לשווי השוק הנוכחי של החברה.
“אנו מסכמים את שנת 2016 כשנה החזקה ביותר בהיסטוריה של תדיראן בכל מדדי הרווח תוך הצגת רווחיות שיא בקבוצה. תוצאות אלו בולטות על אף רבעון רביעי בו לא היה מזג אוויר קיצוני, כמו גם מיעוט ימי עבודה כתוצאה מעיתוי החגים. הקבוצה נהנית מיכולות ייצור, הנדסה ופיתוח וכן מערך שירות מצוין המבוססים על הון אנושי איכותי אשר מחזק ומשמר את מעמדנו האיתן כמותג מוביל בשוק המזגנים ומאפשר לנו להציג צמיחה עקבית”, ציין המנכ”ל והבעלים משה ממרוד. 
“אנו ממשיכים לפעול להובלת השוק בישראל, בין השאר, על ידי קידום חדשנות ופיתוח מוצרים על מנת לענות על צורכי השוק גם בעתיד. מאמצים אלו, לצד שיפור מתמיד במבנה העלויות, מובילים לתוצאות כספיות חזקות, יצירת תזרימי מזומנים גבוהים וחלוקת דיבידנד שיא לבעלי המניות של החברה. אנו מאמינים כי עלייה במספר המזגנים המותקנים כיום בכל בית, לצד שיא במספר יחידות הדיור הנמצאות בבנייה הם שמניחים את התשתית ליצירת ערך מתמשכת גם בשנים הקרובות”.

*בתמונה - משה ממרוד . צילום סיון פרג


פי.סי.חץ