הרווח הנקי של אלקטרה צריכה זינק ב-45% ברבעון

הרווח הנקי של אלקטרה צריכה זינק ב-45% ברבעון

הרווח הנקי השנתי גדל יותר מפי 2 והסתכם בכ-110 מיליון שקל, פעילות מכירת המזגנים היוותה בכל שנת 2016 כ 38% מסך ההכנסות של הקבוצה והסתכמה בכ-1.1 מיליארד שקל

 

 

חברת אלקטרה מוצרי צריכה פרסמה את דוחותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2016 המלאה. בחברה מציינים כי התוצאות העסקיות של שנת 2016 הינן התוצאות הטובות ביותר של החברה בהשוואה לשנים הקודמות החל ממועד רישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל- אביב בחודש דצמבר 2010.
תוצאות השיא של החברה בתקופת הדוח באו לידי ביטוי בגידול משמעותי ברווחיות החברה תוך כדי עלייה בשיעור הרווח הגולמי והפחתת עלויות התפעול. הרווח התפעולי בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-160 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-83 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
שיפור ברווח התפעולי וברווח הנקי 
הרווח הנקי השנתי עמד על כ- 110 מיליון שקל לעומת רווח של כ-48 מיליון ב-2015. על אף הקיטון בהכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2016 של כ-18 מיליון ש”ח, לעומת רבעון מקביל אשתקד, לסך של כ-641 מיליון שקל, אשר נבע בעיקר מירידה בהכנסות חודש אוקטובר 2016 שהתאפיין במספר ימי מכירה מועטים ובא לידי ביטוי בירידה בהכנסות במגזר מוצרי צריכה חשמליים ובמגזר קמעונאות, הציגה החברה שיפור ברווח התפעולי וברווח הנקי אשר נבע משיפור ברווחיות הגולמית. הרווח הנקי לרבעון הרביעי הסתכם ב-13.5 מיליון שקל לעומת רווח של 9.3 מיליון ברבעון המקביל ב-2015.
הכנסות הקבוצה לשנת 2016 הסתכמו ב-2.9 מיליארד שקל, צמיחה של כ-8% בהשוואה להכנסות שנת 2015 שהסתכמו בכ-2.73 מיליארד שקל. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מעלייה של כ-23% בהכנסות מגזר מוצרי הצריכה, בעיקר בפעילות המיזוג בארץ ובחו”ל ומפעילות סחר מותגים. 
הרווח הגולמי של החברה הסתכם ברבעון הרביעי בכ-189 מיליון שקל, בדומה לרווח הגולמי בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה מעט והסתכם בכ-29.6% לעומת כ-28.7% בתקופה המקבילה אשתקד. בשורת הרווח התפעולי רשמה החברה שיפור של כ-21% לכ-20.4 מיליון שקל ברבעון הרביעי, זאת בהשוואה לרווח תפעולי של כ-17 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי של החברה בסיכום השנה החולפת הסתכם בכ-856 מיליון שקל, המהווה צמיחה של כ-10% בהשוואה לכ-777 מיליון שקל בשנת 2015. בדיווח החברה נמסר כי העלייה בשיעורי הרווח הגולמי נבעה בעיקר משיפור בתנאים המסחריים בתחום המזגנים ובמגזר קמעונאות החשמל. הרווח התפעולי בסיכום 2016 הסתכם בכ-159 מיליון שקל, גידול של כ-92% בהשוואה לכ-83 מיליון שקל בשנת 2015. יצוין, כי ב-2016 רשמה החברה הכנסות אחרות בסך כ-7 מיליון שקל.
הרווח התפעולי של החברה בשנת 2016 טיפס לכ-159.6 מיליון שקל, גידול של כ-92% בהשוואה לכ-83.2 מיליון שקל בשנת 2015.
ה-EBITDA בתקופת הדוח הסתכמה לסך של כ-202 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-122 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-65%. השיפור ברווחיות הביא גם לגידול משמעותי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, שהסתכם בתקופת הדוח בסך של כ-195 מיליון ש”ח לעומת תזרים מפעילות שוטפת בסך של 113 מיליון ש”ח ב-2015. כמו כן כתוצאה משיפור בניהול ההון החוזר של החברה, לחברה נכסים פיננסיים נטו בסך של כ-41 מיליון ש”ח ליום 31.12.2016 לעומת חוב פיננסי, נטו, בסך של כ-90 מיליון ש”ח בסוף 2015.
פעילות מכירת המזגנים 
אלקטרה מפעילה 20 סניפים של המותג שקם אלקטריק ו-37 סניפים של מחסני חשמל. במהלך שנת 2016 סגרה הקבוצה 8 סניפים של הרשתות הקמעונאיות ובשנה הקרובה היא צפויה לפתוח 6 סניפים לרשת מחסני חשמל ולהסב סניף נוסף של שקם אלקטריק. במקביל, במסגרת המשך תוכנית ההתייעלות תסגור הקבוצה 3 סניפים של שקם אלקטריק.
ההכנסות הרבעוניות במגזר מוצרי החשמל ירדו ב-1.8% (בהשוואה לרבעון המקביל) ל-279.5 מיליון שקל והרווח המגזרי נחתך ב-26% ל-19.7 מיליון שקל. 
במגזר הקמעונאות שבו פעילה החברה עם רשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק, ירדו ההכנסות ברבעון ב-7% והסתכמו ב-273.3 מיליון שקל. הירידה בהכנסות יוחסה לירידה בהכנסות חודש אוקטובר כתוצאה מעיתוי חגי תשרי כאמור, והובילה לירידה של 4.4% במכירות החנויות הזהות ביחס לרבעון המקביל. 
למרות זאת הצליחה אלקטרה לשפר את הרווחיות במגזר זה, בעיקר באמצעות סגירת סניפים מפסידים - הרווח המגזרי הסתכם ב-5.2 מיליון שקל לעומת 1.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה.
במגזר עשה זאת בעצמך עמדו המכירות ברבעון על 136.5 מיליון שקל - עלייה של 9.9%. 
ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה כי ההון העצמי (לאחר חלוקת דיבידנד בסך 35 מיליון שקל) של החברה התחזק בכ-17% ב-2016 לכ-517 מיליון שקל, והוא מהווה כ-35% מסך המאזן. זאת בהשוואה להון עצמי של כ-440 מיליון שקל בתום שנת 2015, אשר היווה כ-33.7% מסך המאזן. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה לכ-195 מיליון שקל, צמיחה של כ-72% בהשוואה לכ-113.1 מיליון שקל בשנת 2015. נכון לתום שנת 2016, לחברה מזומנים ושווי מזומנים של כ-149.2 מיליון שקל והחברה ללא חוב פיננסי נטו. 
פעילות מכירת המזגנים היוותה בכל שנת 2016 כ-38% מסך ההכנסות של הקבוצה והסתכמה בכ-1.1 מיליארד שקל. כיום מחזיקה אלקטרה כ 45% מהשוק לעומת נתח של 36% בהם מחזיקה תדיראן.
איתנות פיננסית
“אנו גאים לסכם את שנת 2016 עם תוצאות שיא, המשקפות את השלמת יישומה של התוכנית האסטרטגית, שגובשה בסוף שנת 2014. אלקטרה מוצרי צריכה מציגה רווח נקי של כ-110 מיליון שקל, לצד שיפור בתזרים המזומנים ואיתנות פיננסית המתבטאת במאזן החברה. התוצאות הטובות הינן הפירות של שורה ארוכה של מהלכים שיישמנו בשורות החברה לאורך כל שרשרת הערך - לרבות התייעלות במצבת כוח האדם, שינוי המבנה הניהולי של החברה, הגברת הסינרגיה בין פעילויות הקבוצה, סגירה וצמצום של שטחי מסחר שלא הניבו רווחיות מספקת, הבראת הפעילות בחו”ל שהפכה למנוע צמיחה משמעותי עבור החברה, השקת אתר האינטרנט של מחסני חשמל, והמשך פיתוח קווי מוצרים תחרותיים וחדשניים בתחום האקלים ומיזוג האוויר”, ציין זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה צריכה.
עוד הוסיף קלימי כי “לצד זאת, נחתמה עסקה לפרידה מפעילות רשת אייס ברווח לפני מס של כ-95 מיליון שקל, נחתמה עסקה למכירת פעילות ברי המים, והגברנו את פעילותנו  בתחום התקשורת באמצעות רכישת הזכיון של מותג “Huawei” שהינו אחד ממותגי הסלולר הצומחים ביותר בעולם בכלל ובשוק הישראלי בפרט. פעילות התקשורת הינה זרוע שבכוונתנו לפתח לטווח הארוך, ואנו רואים בה, באופן טבעי, חוליה נוספת המהדקת את הקשר בין המותג “אלקטרה” לבין לקוחות ה”קבוצה”. כמו כן, חתמה החברה בתחילת 2017 הסכם לרכישת “גולן טלקום” שהינה חברת תקשורת סלולארית אשר ממוצבת ב-”value for money” ומשתלבת בתפיסה האסטרטגית של החברה”.

 *בתמונה - זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה צריכה


פי.סי.חץ