הרווח התפעולי של תדיראן ברבעון הראשון עלה בכ-13%

הרווח התפעולי של תדיראן ברבעון הראשון עלה בכ-13%

מחזור המכירות והרווח הנקי לרבעון הראשון צמחו כל אחד בכ-2% לכ-156 וכ-9 מיליון ש”ח, בהתאמה. עיקר הגידול נבע מגידול כמותי במכירות המזגנים בתקופת הדוח

 


תדיראן הולדינגס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2017. להלן עיקרי התוצאות: 
מכירות
מחזור המכירות של הקבוצה ברבעון הראשון של 2017 גדל ב-2.3% לסך של 156.2 מיליון ש’’ח. עיקר הגידול נבע מגידול כמותי במכירות המזגנים בתקופת הדוח.
רווח גולמי 
הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון הראשון של 2017 גדל ב-5.9% לסך של 40.5 מיליון ש’’ח, כאשר שיעור הרווח הגולמי עמד על 26.0%, בהשוואה ל-25.1%. 
עיקר הגידול נבע משיפור בעלויות הרכש ומתיסוף בשער החליפין שקל/דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
רווח תפעולי 
הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון הראשון של 2017 גדל ב-13.5% לסך של 18.1 מיליון ש’’ח, כאשר שיעור הרווח התפעולי עמד על 11.6%, בהשוואה ל-10.5%. הגידול ברווח התפעולי נבע מהשינויים המפורטים לעיל.
EBITDA
הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (להלן “EBITDA”) מפעילויות נמשכות של הקבוצה ברבעון הראשון של 2017 גדל ב-14.8% לסך של 19.7 מיליון ש’’ח, כאשר שיעור ה-EBITDA עמד על 12.6%, בהשוואה ל-11.3%.
הוצאות מימון, נטו 
הוצאות המימון, נטו של הקבוצה ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו לסך של 5.4 מיליון ש’’ח, בהשוואה ל-2.7 מיליון ש’’ח. עיקר הגידול בתקופת הדוח נבע מרישום הוצאות גבוהות יותר בתקופת הדוח בגין הגנות מט”ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות המסים
הוצאות המסים של הקבוצה ברבעון הראשון של 2017 הסתכמו ל-3.3 מיליון ש’’ח בהשוואה להוצאות מסים בסך של 4.4 מיליון ש’’ח. עיקר הקיטון נבע עקב רישום הוצאות מס בתקופה המקבילה אשתקד כתוצאה מהפחתת שיעור מס החברות.
הרווח מפעילויות נמשכות 
הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה ברבעון הראשון של 2017 עלה ב-6.1% לסך של 9.2 מיליון ש’’ח, כאשר שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עמד על 5.7%, בהשוואה ל-5.6%. הגידול ברווח מפעילויות נמשכות נבע מהשינויים המפורטים לעיל.
הפסד מפעילות מופסקת 
הפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-0.5 מיליון ש’’ח בהשוואה להפסד של 0.1 מיליון ש’’ח.
הרווח הנקי 
הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הראשון של 2017 גדל ב-1.8% לסך של 8.7 מיליון ש’’ח, בהשוואה לרווח של 8.6 מיליון ש’’ח, כאשר שיעור הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2017 עמד על 5.6%, בדומה לרבעון מקביל אשתקד.
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 
תזרים חיובי רבעוני מפעילות שוטפת בסך של 25.8 מיליון ש’’ח, בהשוואה לתזרים חיובי רבעוני בסך של 22.2 מיליון ש’’ח. עיקר הגידול נבע מעלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים לעומת עלייה מתונה יותר בתקופה המקבילה אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו על ידי עלייה ביתרת המלאי לעומת עלייה מתונה יותר בתקופה המקבילה אשתקד וכן על ידי עליה בלקוחות לעומת ירידה בתקופה המקבילה אשתקד.
דיבידנד 
במהלך הרבעון הראשון חילקה החברה דיבידנד בסך 20 מיליון ש’’ח - תשואה של כ-2.4% ביחס לשווי השוק הנוכחי של החברה.
ביקוש מתמשך ויציב למוצרינו
משה ממרוד, מנכ”ל החברה ובעל השליטה בה: “אנו פותחים את השנה עם צמיחה בהכנסות והמשך שיפור ברווחיות הגולמית, הודות לשיפור בעלויות הרכש והשפעת שער החליפין. הדבר הוביל לשיפור בכל המדדים התפעוליים ולהצגת תוצאות כספיות חזקות ותזרימי מזומנים גבוהים.
“בשנים האחרונות תדיראן שמה דגש על תחום ההתייעלות האנרגטית כתחום פעילות נוסף, כאשר לאחרונה נחתם הסכם לרכישת אחזקות השותף בפרויקט להתייעלות אנרגטית של בתי החולים הממשלתיים ונתקבל אישור משרד הבריאות לבעלות מלאה של הקבוצה בפרויקט. בנוסף הוחלט על הארכת הפרויקט בשנה וחצי, החלטה המשפרת את תרומת הפרויקט.
“אנו ממשיכים לפעול להרחבת יכולות הייצור במפעל בעפולה ולהשקעה בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשניים, שהינם בעלי פוטנציאל שוק משמעותי עבורנו ויוצגו כבר בתקופה הקרובה.
“בהסתכלות קדימה, לנוכח צמיחת השוק והיקפי השיא של הבנייה הפעילה הכוללת גם התחלות בנייה וגם דירות הנמצאות בתהליכי בנייה שונים בהיקף של כ-112 אלף יחידות דיור, אנו רואים ביקוש מתמשך ויציב למוצרינו. בהתאם לכך, בפתח העונה החמה ולאור מגמות השוק, אנו מאמינים כי הקבוצה תמשיך ביצירת הערך העקבית גם בשנים הקרובות”, סיכם ממרוד.
בראיון ל”כלכליסט” בעקבות פרסום הדוח, אמר המשנה למנכ”ל וסמנכ”ל הכספים בחברה, רביד קימיה: “ב-2017 אנחנו מתכננים להגדיל נתח שוק במזגנים. הפער במחיר לצרכן יהיה של כ-3% במזגנים העיליים הקטנים שנמכור השנה בקטגוריה הזו. המחיר יהיה זול יותר כי הצלחנו להגיע להבנות עם הספק שנותן לנו מענה”.
למרות שתדיראן יצאה מתחום מוצרי החשמל הלבנים היא ממשיכה לשווק את מותגי אמקור וקריסטל בקטגוריות המקררים, מכונות הכביסה, מייבשי כביסה ומוצרי חשמל קטנים. בדוחות החברה מדווחת הפעילות של ייבוא ושיווק מוצרי החשמל הלבנים תחת הסעיף “פעילות מופסקת” ורשמה עליה של 28.8% בהכנסות מפעילות זו ל-4 מיליון שקל. פעילות זו ממשיכה להסב לתדיראן הפסדים והיא רשמה גידול בהפסד הרבעוני ל-502 אלף שקל לעומת הפסד של 123 אלף שקל בתקופה מקבילה אשתקד.
“קיבלנו את מלאי המקררים ממידאה לאחרונה, ובשבועות הקרובים תהיה פעילות שיווקית למקררים”, הסביר קימיה. “צריך למכור כדי שהמספרים יהיו משמעותיים. אנחנו מאמינים שהווליום של המכירות יעלה”.

 

 

 

תדיראן הולדינגס (מאוחד)

רבעון 1

רבעון 1

שיעור

שנת

(במיליוני ש"ח)

2017

2016

שינוי

2016

הכנסות ממכירות

156.2

152.6

2.3%

776.3

רווח גולמי

40.5

38.3

5.9%

194.6

שיעור רווח גולמי

26.0%

25.1%

 

25.1%

רווח תפעולי

18.1

16.0

13.5%

89.4

שיעור רווח תפעולי

11.6%

10.5%

 

11.5%

EBITDA

19.7

17.2

14.8%

95.3

שיעור EBITDA

12.6%

11.3%

 

12.3%

רווח מפעילויות נמשכות

9.2

8.7

6.1%

67.5

שיעור רווח מפעילויות נמשכות

5.9%

5.7%

 

8.7%

רווח (הפסד) מפעילות מופסקת, נטו

(0.5)

(0.1)

NR

2.9

רווח נקי

8.7

8.6

1.8%

70.4

שיעור רווח נקי

5.6%

5.6%

 

9.1%

תזרים מפעילות שוטפת

25.8

22.2

16.0%

79.4

 
 

אודות החברה 
תדיראן הולדינגס בע”מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו- Toshiba, וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל ‘לבנים’ ו-‘קטנים’ תחת מותגים בבעלותה כגון Tadiran, Amcor ו-Crystal, כאשר החברה הודיעה על כוונתה לצאת מתחום פעילות שיווק מוצרי חשמל ‘לבנים’ והיא פועלת ליישום החלטה זו. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג”ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991. 


פי.סי.חץ