מדרוג מותירה את הדירוג לאגרות חוב שהנפיקה אלקטרה

מדרוג מותירה את הדירוג לאגרות חוב שהנפיקה אלקטרה

מדרוג מותירה על כנו את הדירוג A1.il לאגרות חוב (סדרות ג’ ו-ד’) שהנפיקה אלקטרה בע"מ. אופק הדירוג יציב.

 


                                                       
לחברה מעמד מוביל בענף הקבלנות לבנייה בישראל, בדגש על תחום המערכות האלקטרו-מכניות, עם מוניטין חזק הנתמך בניסיון רב וביכולות גבוהות בייזום, הקמה ותפעול של פרויקטים מגוונים ומורכבים. יתרונותיה היחסיים של החברה מקבלים ביטוי בהיותה פעילה בכל שרשרת הערך עם סינרגיה גבוהה הקיימת בין תחומי הפעילות השונים וכן, בנתחי שוק משמעותיים ברוב תחומי פעילותה. ענף הקבלנות מוערך על-ידי מדרוג כבעל סיכון עסקי גבוה יחסית בשל אופיו הפרויקטאלי הפוגם ביכולת השבת ההכנסות, חשיפה גבוהה למחזוריות הכלכלית ורווחיות תנודתית ונמוכה יחסית, המצביעה על רמת תחרות גבוהה יחסית ורגישות מחיר של מזמיני העבודות. לחברה פעילות משמעותית במגזר השירות והאחזקה, המאופיין ביציבות יחסית לאורך המחזור הכלכלי וברווחיות גבוהה יחסית, התורמים לצמצום הסיכון הקבלני. לחברה פיזור רחב של לקוחות ושל פרויקטים על פני ענפי המשק השונים וכן פיזור על פני מספר סוגי פעילויות במגזר הקבלנות.                                                                                                          
צבר הזמנות של החברה מצוי במגמת צמיחה רב-שנתית, ברוח גבית מצד הגידול בהשקעות בבינוי בישראל. 
ליום 31.12.2016 הסתכם הצבר בכ-8.7 מיליארד שקל (ללא חברות כלולות), המשקפים גידול של כ- 9% למול סוף שנת 2015, כאשר יחס הצבר להכנסות צפוי להיוותר גבוה להערכת מדרוג בטווח של 1.6-1.8 ולתרום לנראות ההכנסות גם בטווח הבינוני.
שיעור הרווחיות של החברה אינו בולט לטובה ביחס לרמת הדירוג, ואף מצוי בשחיקה בשנים האחרונות, בין השאר לאור הרחבת פעילות השירות למעגלי שירות רווחיים פחות.
פעילות הייזום של החברה (בעיקר פרויקטי זכיינות) שימשה בשנים האחרונות מנוע צמיחה משמעותי ותרמה לשיעורי הצמיחה הגבוהים. אנו מניחים המשך השקעות של החברה בפעילות הייזום, כאשר מימושים של החזקות קיימות בפרויקטים, ככל שיהיו, ישמשו כמקור נוסף למימון השקעות חדשות. בשנים האחרונות נכנסה החברה להשקעות בתחום ייזום בנייה למגורים. לחברה אסטרטגיה לפתח תחום זה כמנוע צמיחה בעיקר על בסיס עסקאות קומבינציה. בתוך כך נציין כי על פי מדיניות החברה, פעילותה בתחום ייזום נדל"ן למגורים מוגבלת בשלב זה בהיקפה, ובכלל זאת מוגבלת לקרקעות בשלות לבנייה.


פי.סי.חץ