רבעון עשירי ברציפות של שיפור לאלקטרה מוצרי צריכה

רבעון עשירי ברציפות של שיפור לאלקטרה מוצרי צריכה

השיפור נבע בעיקר מגידול במכירות המזגנים בארץ. הכנסות הרבעון הראשון של 2017 עלו בכ-9.8% לכ-562 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון טיפס לכ-97.6 מיליון שקל


אלקטרה מוצרי צריכה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2017 עם גידול בהיקפי הפעילות והמשך שיפור בפרמטרים התפעוליים וברווחיות החברה. הרבעון הראשון עמד בסימן השלמתן של העסקאות למכירת רשת "אייס אוטו דיפו" ופעילות ברי המים, לצד השלמת העסקה לרכישת אלפא טלקום, זכיינית מכשירי הסלולר של מותג "HUAWEI” בישראל והשלמת העסקה לרכישת גולן טלקום שחלה בתחילת הרבעון השני של השנה. יצוין, כי לאור חתימת ההסכם למכירת רשת "אייס אוטו-דיפו", מוצגת פעילת זו, כמקובל, בדוחות הכספיים של הרבעון כ"פעילות שהופסקה".
הכנסותיה של אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הראשון של 2017 עלו בכ-9.7% לכ-561.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-511.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובעת ממגזר מוצרי צריכה חשמליים כתוצאה מגידול בהכנסות פעילות המזגנים בישראל ומגידול בהכנסות פעילות סחר ומותגים, וכן כתוצאה מאיחוד לראשונה של תוצאות אלפא טלקום שלא נכללו במספרי ההשוואה של הרבעון הראשון בשנת 2016. 
בנוסף, לעיתוי חג הפסח, שחל השנה במחצית הראשונה של חודש אפריל, בעוד שאשתקד חל החג במחצית השנייה של אפריל יש השפעה על הגידול בהכנסות ברבעון זה.
הרווח התפעולי של אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הראשון של 2017 עלה בשיעור של כ-9.7% לכ-30.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-28.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2016. יצוין כי, הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2017 כולל הכנסות אחרות נטו בסך של כ-7.7 מיליון שקל, הכולל רווח הון ממכירת פעילות ברי המים שהסתכם ל-9.5 מיליון שקלים, בעוד שאשתקד כלל סעיף זה רווח בסך של כ-6.8 מיליון שקל משערוך ההשקעה עקב עלייה לשליטה בחברת אס.זד. מערכות, יבואנית מותג Daikin בישראל. 
ה-EBITDA של אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הראשון של 2017 עלה בכ-13% לכ-39.8 מיליון שקל, לעומת כ-35.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי מפעילויות נמשכות של אלקטרה צריכה, (בניכוי הרווח הנקי ממכירת פעילות "אייס אוטו-דיפו") עלה ברבעון הראשון בכ-29% לכ-24.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-19.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי של אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הראשון של 2017 גדל בשיעור חד לכ-97.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-21 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה, כי ההון העצמי של החברה ליום ה-31 במרץ 2017 הסתכם בכ-594.5 מיליון שקל ומהווה כ-32% מסך המאזן המאוחד. לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך כ-100 מיליון שקל, לאחר תשלום דיבידנד בסך כ-20 מיליון שקל שחולק בפועל בחודש אפריל 2017.
תוצאות המגזרים
יצוין כי עד לתאריך ה-1 במרץ 2017, פעלה החברה בשלושה מגזרים. בעקבות מכירת פעילות "אייס-אוטו-דיפו", הפסיקה החברה את הדיווח על תוצאות פעילות מגזר "עשה זאת בעצמך". להלן תוצאות מגזרי פעילות החברה בתקופת הדוח:
במגזר מוצרי הצריכה רשמה החברה ברבעון הראשון של 2017 עלייה של כ-10.5% בהכנסות להיקף של כ-348.7 מיליון שקל, לעומת כ-315.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור נבע בעיקר מגידול במכירות המזגנים בארץ ובפעילות סחר מותגים וכן מאיחוד המכירות של אלפא טלקום, שאינו נכלל במכירות של התקופה המקבילה אשתקד.
בשורת הרווח המגזרי נרשמה ברבעון הראשון של השנה עלייה משמעותית של כ-62% לכ-35.5 מיליון שקל, לעומת כ-21.9 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2016. הגידול ברווח המגזרי נובע בעיקר מעלייה ברווח של פעילות המזגנים בישראל ופעילות סחר ומותגים וכולל רווח חד פעמי בסך של כ-9.5 מיליון שקל, כתוצאה ממכירת פעילות ברי המים. 
שיעור הרווח המגזרי ברבעון הראשון 2017 עמד על כ-10.2%, לעומת כ-6.9% בתקופה המקבילה אשתקד. 
שיעור הרווח המגזרי בתקופת הדוח, בנטרול רווח ההון ממכירת פעילות ברי המים, טיפס לכ-7.5%.
במגזר קמעונאות חשמל, במסגרתו מפעילה החברה את הרשתות "מחסני חשמל" ו"שקם אלקטריק", רשמה החברה ברבעון הראשון של השנה עליה של כ-6% בהכנסות לסך של כ-262.5 מיליון שקל, לעומת כ-247.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בחנויות זהות במגזר גדלו בשיעור של כ-10.2% והמכירות למ"ר בחנויות זהות עלו בשיעור של כ-11.5%. העלייה מיוחסת להשפעת עיתוי חג הפסח שחל בסמוך, לאחר תום הרבעון הראשון של 2017.
בשורת הרווח המגזרי, הרווח המגזרי בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-6.2 מיליון שקל, לעומת כ-7.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המגזרי בתקופה המקבילה אשתקד כלל הכנסה חד פעמית בסך של כ-2.4 מיליון שקל, אשר לאחר נטרולו עלה הרווח המגזרי מסך של כ-5.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד לסך של כ-6.2 מיליון שקל בתקופת הדוח- עלייה של 18.5%.
שיעור הרווח המגזרי בתקופת הדוח, לאחר נטרול ההכנסה החד פעמית כאמור, עלה לכ-2.4% ממחזור המכירות, לעומת כ-2.1% בתקופה המקבילה אשתקד.
אירועים בתקופת הדוח ולאחריו:
באפריל 2017, חתמה החברה על הסכם לרכישת מקרקעין עליהם ממוקמים משרדי הקבוצה וכן המפעל של החברה בראשון לציון, מעיריית ראשון לציון, תמורת כ-185 מיליון שקל.
באפריל 2017, לאחר אישור משרד התקשורת והממונה על ההגבלים העסקיים, הושלמה העסקה לרכישת מניות גולן טלקום תמורת סך של 350 מיליון שקל. במסגרת העסקה, נחתם הסכם שיתוף רשתות עם חברת סלקום לתקופה של 10 שנים, החל ממועד ההשלמה, והינו בתמורה שנתית ממוצעת הצפויה לעמוד על כ-210-220 מיליון שקל שתשלם גולן לסלקום. 
בינואר 2017, הושלמה העסקה לרכישת השליטה באלפא טלקום, זכיינית מותג הסלולר “HUAWEI” בישראל וברשות הפלשתינית.
במרץ 2017 הושלמה העסקה למכירת פעילות רשתות "אייס" ו-"אוטו דיפו" בתמורה לכ-145 מיליון שקל, בגינה רשמה החברה רווח לפני מס של כ-94 מיליון שקל.
אלקטרה מוצרי צריכה, בשליטת קבוצת אלקו בע"מ ובניהולו של זאב קלימי, פועלת בשני תחומים: 
ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים- ייצור, יבוא, יצוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים, לרבות מזגנים (בארץ ובחו"ל), מוצרים "לבנים", מוצרי אלקטרוניקה ועוד. 
רשתות קמעונאיות - רשתות שיווק למוצרי חשמל, באמצעות הפעלת הרשתות "מחסני חשמל" ו-"שקם אלקטריק".
בנוסף, הרחיבה אלקטרה צריכה משמעותית ב-2017 את פעילותה בתחום התקשורת באמצעות רכישת פעילות גולן טלקום וזיכיון "HUAWEI'' בישראל.
רבעון עשירי רצוף של שיפור 
זאב קלימי, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנו גאים להציג רבעון עשירי רצוף של שיפור בתוצאות החברה, דבר המשקף את המשך מגמת הצמיחה בפעילות קמעונאות החשמל ובפעילות המזגנים. במהלך החודשים האחרונים המשכנו ביישום האסטרטגיה העסקית של החברה, כאשר לצד מכירת האחזקות ב"אייס אוטו-דיפו" ובפעילות ברי המים, יצרנו פעילות משמעותית בתחום התקשורת לאחר השלמת הרכישות של גולן טלקום ואלפא טלקום זכיינית מותג "HUAWEI" בישראל. אנו רואים בפעילות התקשורת את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של החברה בשנים הבאות, לצד המשך הרחבת פעילות שיווק המזגנים בחו"ל והמשך חיזוק מעמדה המוביל של החברה בשוק הישראלי".

*בתמונה - זאב קלימי, מנכ"ל אלקטרה צריכה


פי.סי.חץ