גידול של כ-24% בהכנסות אפקון ברבעון הראשון

גידול של כ-24% בהכנסות אפקון ברבעון הראשון

החברה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2017 עם רווח נקי שהסתכם לסך של כ-13.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-10.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 31%

 

 

קבוצת אפקון מסכמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2017. ברבעון זה הכנסות החברה הסתכמו לסך של כ-388.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-23.3% לעומת הכנסות בסך של כ-315.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נבע מגידול בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות. צבר העבודות של הקבוצה הסתכם ליום 31 במרץ 2017 לסך של כ-1.77 מיליארד ש"ח, גידול של כ-1.8% בהשוואה לצבר של כ-1.74 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר, 2016. 
ברבעון הראשון של שנת 2017 הרווח הגולמי הסתכם לסך של כ-52.8 מיליון ש"ח והרווח התפעולי המגזרי הסתכם לסך של כ-22.1 מיליון ש"ח. 
החברה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2017 עם רווח נקי שהסתכם לסך של כ-13.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-10.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-31.0%.
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של השנה הסתכם לסך של כ-21.6 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-20.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7.8%. 
גידול של כ-10.3% ברווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים למגזרי הפעילות), שהסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 לסך של כ-22.1 מיליון ש"ח לעומת כ-20.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון הראשון לשנת 2017 החברה נהנתה מעליה ברווח התפעולי המגזרי בכל תחומי הפעילות, למעט מגזר התקשורת ומגזר האחר. ההון העצמי ליום 31 במרץ 2017 הסתכם לסך של כ-365.2 מיליון ש"ח ומהווה כ-26.1% מסך המאזן לעומת סך של כ-353.4 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016 אשר הווה כ-24.3% מסך המאזן. הגידול בהון העצמי נובע מרווח כולל בתקופה בסך של כ-11.8 מיליון ש"ח. 
צבר ההזמנות של הקבוצה ל-31 במרץ 2017 הסתכם לסך של כ-1.77 מיליארד ש''ח.
ביום 23 בינואר 2017 חתמה חברה בת בבעלות מלאה של החברה על הסכם עם צד שלישי, במסגרתו חברת הבת תבצע כקבלן ראשי עבור הלקוח הקמה של משרדים בבני ברק. היקף עבודות ההקמה צפוי להסתכם לסך של כ-170 מיליון ש"ח. ביום 2 במרץ 2017 הנפיקה החברה 35 מיליון ש"ח ע.נ. אג"ח סדרה ג' בדרך של הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים שאינם קשורים לחברה, בתמורה לסך של 37.5 מיליון ש"ח. אגרות החוב דורגו, דירוג A3il עם אופק יציב על ידי חברת מידרוג.
ביום 22 בדצמבר 2016 התקבלה בחברה בת בעלות מלאה מכתב מאת רמ"י כי ועדת עסקאות מורחבת של רמ"י החליטה על ביטול העיסקה בין רמ"י לחברת הבת בקשר עם מקרקעין וכי על חברת הבת להשיב את המקרקעין. בחודש מרץ 2017 התקשרה החברה הבת עם רמ"י בהסכם פיתוח, במסגרתו נקבע כי החברה הבת תשלים את הפיתוח של כ-5,500 מ"ר עיקרי בנוי עד לחודש ינואר 2019, כאשר עליה לצקת את היסודות עד לחודש נובמבר 2017 ולהשלים את בניית השלד עד לחודש אוקטובר 2018.
ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון: "בהמשך למגמה החזקה שבה הסתיימה שנת 2016, אפקון מסכמת רבעון חזק נוסף, עם שיא בצבר ההזמנות שהסתכם בכ-1.77 מיליארד ש"ח. אפקון מבססת את פעילותה כקבלן ראשי בפרויקטים עתירי מערכות, מזהה הזדמנויות ליצירת ערך וזוכה בפרויקטים בסדרי גודל משמעותיים לחברה. אפקון ממשיכה לפעול במרץ לשיפור מעמדה התחרותי בליווי והקמת פרויקטים למבנים ותשתיות ובמתן מגוון פתרונות המותאמים לצרכי הלקוח וממוצבת היטב מבחינה תפעולית להמשך הצמיחה".
ג'רי שנירר, מנכ"ל אפקון החזקות: "אפקון מתקדמת בהתאם לתוכניותיה ומציגה תוצאות טובות ברבעון הראשון של השנה, שבו נמשכה מגמת הצמיחה. אנו גאים בעליה בצבר, שמשלב בתוכו תמהיל של פרויקטים בהיקפים ותחומים שונים. החברה משקיעה מאמץ בעולמות הטכנולוגיה ומממשת תוכנית הבראה במגזר התקשורת, במקביל למאמץ למכירת ה-Aeonix בשווקים הבינלאומיים. החברה ערוכה לקפיצת מדרגה ומחזקת את מעמדה בשוק המערכות והשירותים לתעשייה תוך אספקת פתרונות מלאים ללקוחות בינלאומיים מובילים וביצוע פרוייקטי דגל. המיקוד העסקי ביחידות השונות, יחד עם הגידול בהכנסות ימשיכו להניב פירות גם ברבעונים הבאים והחברה תמשיך להשיא ערך לבעלי המניות".
אפקון החזקות בע"מ, באמצעות התאגידים המוחזקים על ידה, פעילה בתחומי פרויקטי התשתית, מערכות אלקטרומכניות (חשמל, מיזוג אוויר, קירור עמוק, קירור תעשייתי אינסטלציה, גילוי וכיבוי אש), וטכנולוגיות בקרה ואוטומציה ותקשורת.


פי.סי.חץ