הרווח הנקי של תדיראן גדל ב-1% ברבעון השני

הרווח הנקי של תדיראן גדל ב-1% ברבעון השני

משה ממרוד: "בהסתכלות קדימה, היקפי השיא של הבנייה הפעילה, עתידים להמשיך לתרום לצמיחת תדיראן בשנים הקרובות"

 

 

הרווח הנקי של  תדיראן הולדינגס ברבעון השני של 2017 גדל ב-1.1% לסך של 24.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של 24.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד נוספת של 16.5 מיליון ש"ח המצטרפת לדיבידנד של 20 מיליון ש"ח שחולק מתחילת השנה ומהווים יחד תשואת דיבידנד של 4.7% ביחס לשווי השוק הנוכחי של החברה.
מחזור המכירות של הקבוצה ברבעון השני של 2017 הסתכם לסך של 204.0 מיליון ש"ח. הקיטון בתקופת הדוח וכן ברבעון השני של שנת 2017 לעומת התקופות המקבילות אשתקד נבע בעיקר מקיטון כמותי במכירות המזגנים, הנובע ממזג אוויר נוח יותר ברבעון השני לעומת התקופה המקבילה, כאשר הלכה למעשה העונה החמה החלה בחודש יולי.
הכנסות אחרות בסך 3.2 מיליון ש''ח
הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון השני של 2017 הסתכם לסך של 51.5 מיליון ש"ח, כאשר שיעור הרווח הגולמי עמד על 25.3% בהשוואה ל-25.4% בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון ברווח הגולמי נובע מהירידה בהיקף המכירות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ברבעון השני של 2017 דיווחה הקבוצה על הכנסות אחרות בסך 3.2 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות אחרות בסך 0.2 מיליון ש"ח. ההכנסות בתקופת הדוח וברבעון השני של שנת 2017 נבעו מרווח כתוצאה מעלייה לשליטה בחברת תי.פי.וי. ההוצאות האחרות בתקופות המקבילות אשתקד נבעו מהפסד הון ממימוש רכוש קבוע.
הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון השני של 2017 הסתכם לסך של 28.3 מיליון ש"ח בהשוואה ל-31.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי עלה ל- 13.9%, בהשוואה ל-13.0% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נבע מהשינויים המפורטים לעיל.
הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (להלן "EBITDA") מפעילויות נמשכות של הקבוצה ברבעון השני של 2017 הסתכם לסך של 30.1 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-32.9 מיליון ש"ח. שיעור ה-EBITDA עלה ל-14.7%, בהשוואה ל-13.6% בתקופה במקבילה אשתקד.
הוצאות המימון, נטו של הקבוצה ברבעון השני של 2017 הסתכמו לסך של 1.7 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-3.2 מיליון ש"ח. עיקר הקיטון ברבעון השני של שנת 2017 לעומת הרבעון המקביל אשתקד נבע מרישום הכנסות בגין הפרשי שער ספקים בקיזוז הפסדים מהגנות מט"ח, לעומת רישום הוצאות בגין הפרשי שער ספקים בקיזוז הכנסות מהגנות מט"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המסים של הקבוצה ברבעון השני של 2017 הסתכמו ל-5.8 מיליון ש"ח בהשוואה להוצאות מסים בסך של 7.7 מיליון ש"ח. הקיטון ברבעון השני של שנת 2017 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר כתוצאה מירידה ברווח בתקופה לעומת התקופה המקבילה, מהפחתת שיעור מס החברות משיעור של 25% לשיעור של 24% וכן מרישום רווח חשבונאי בתקופה שאינו חייב במס.
חלוקת דיבידנד של 16.5 מיליון ש"ח 
הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה ברבעון השני של 2017 עלה ב-2.2% לסך של 20.6 מיליון ש"ח. שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עלה ל-10.1%, בהשוואה ל-8.4% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח מפעילויות נמשכות נבע מהשינויים המפורטים לעיל. 
רווח מפעילות מופסקת של הקבוצה ברבעון השני של 2017 הסתכם ב-3.9 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של 4.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השני של 2017 גדל ב-1.1% לסך של 24.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של 24.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי עלה ל- 12.0%, בהשוואה ל-10.0% בתקופה המקבילה אשתקד. 
ברבעון השני של 2017 דיווחה החברה על תזרים שלילי מפעילות שוטפת של 15.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של 15.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. עיקר הקיטון נבע מהקדמת רכישות לקראת עונת הקיץ. במחצית הראשונה של 2017 מציגה החברה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 9.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים חיובי בסך של 37.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נבע מעלייה ביתרת הלקוחות והמלאי לעומת עלייה מתונה יותר בתקופה המקבילה אשתקד וכן מקיטון בשינוי במסים הנדחים, נטו לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
עם פרסום הדוחות לרבעון השני של 2017, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד של 16.5 מיליון ש"ח. במהלך הרבעון הראשון חילקה החברה דיבידנד בסך 20 מיליון ש"ח. סך הדיבידנד מתחילת השנה מהווה תשואה של 4.7% ביחס לשווי השוק הנוכחי של החברה.
"המשך צמיחה בשורה התחתונה" 
לדברי משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, "תדיראן ממשיכה ביצירת הערך ומדווחת על המשך צמיחה בשורה התחתונה במחצית הראשונה של 2017 וכן ברבעון השני של 2017. חודש יוני אשר התאפיין בתנאי מזג אויר נוחים יחסית לחודש יוני אשתקד, הוביל לירידה במכירות ברבעון השני לעומת התקופה המקבילה, כאשר הלכה למעשה העונה החמה החלה בחודש יולי. העוצמה של תדיראן מתבטאת בשמירה על שיעור הרווח הגולמי גם ברבעון כזה.
"בהסתכלות קדימה, היקפי השיא של הבנייה הפעילה, עתידים להמשיך לתרום לצמיחת תדיראן בשנים הקרובות. אנו ממשיכים ביישום התוכנית האסטרטגית תוך יצירת תחום נוסף והתמחות ייחודית בהתייעלות אנרגטית. הדבר בא לידי ביטוי ברכישת אחזקות השותף שלנו בפרויקט ההתייעלות האנרגטית בבתי החולים לצד החלטה להאריך את הפרויקט בשנה וחצי נוספת אשר משפרת את רווחיותו.
"בנוסף, תדיראן שמה דגש על היותה חברה חדשנית ואנו מובילים פיתוח טכנולוגיות ומוצרים תחרותיים במפעל בעפולה תוך הרחבת יכולות הייצור. אנו מאמינים כי כבר בעתיד הקרוב נציג מוצרים פורצי דרך בעלי פוטנציאל שוק משמעותי גם מחוץ למדינת ישראל.
"עם פרסום הדוחות הכספיים הכרזנו על דיבידנד של 16.5 מיליון שקל, המצטרף לדיבידנד של 20 מיליון שקל שחולק בתחילת השנה. היקפים אלו מצביעים על האיתנות הפיננסית שלנו, המאפשרת לנו לבחון הזדמנויות לצמיחה לצד שיתוף כלל בעלי המניות ברווחי הקבוצה".
תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו-Toshiba, וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל 'לבנים' ו- 'קטנים' תחת מותגים בבעלותה כגון Tadiran, Amcor ו-Crystal, כאשר החברה הודיעה על כוונתה לצאת מתחום פעילות שיווק מוצרי חשמל 'לבנים' והיא פועלת ליישום החלטה זו. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג"ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.


פי.סי.חץ