הכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון הראשון עלו בכ-14%

הכנסות קבוצת אלקטרה ברבעון הראשון עלו בכ-14%

הקבוצה רשמה ברבעון הראשון עלייה של כ-241% בהכנסות מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל לכ-61 מיליון שקל

 

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2017. 
סך הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון לשנת 2017 עלו בכ-14% לכ-1.4 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.2 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות בתקופת הדוח מתייחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ולמגזר שירות ואחזקה.
הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-59.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-69.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקבוצה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של כ-35.4 מיליון שקל (מתוכם כ-32.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-43.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (מתוכם כ-41.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות). ברבעון המקביל אשתקד נכלל גם רווח בעל אופי חד פעמי בסך של כ-18.5 מיליון שקל ממכירת קרקע היסטורית בראשל"צ.
בנטרול הכנסה חד פעמית זו היה הרווח הנקי ברבעון אשתקד מסתכם בכ-25.3 מיליון שקל והרווח ברבעון הראשון 2017 היה משקף עלייה של כ-40%. 
צבר העבודות של אלקטרה נכון ל-31 במרץ 2017, גדל לכ-10.4 מיליארד שקל, לעומת צבר בסך של כ-9.8 מיליארד שקל בסוף שנת 2016. 
קבוצת אלקטרה נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, בחמישה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל; שירות ואחזקה; פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, ומגזר הזכיינות.
מבחינת החלוקה למגזרים ברבעון הראשון לשנת 2017, נרשמה במגזר שירות ואחזקה עליה של כ-18% בהכנסות הרבעון הראשון לכ-405 מיליון שקל, בהשוואה לכ-344 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות של מגזר זה נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של אלקטרה טכנולוגיות חכמות, אשר רכשה את חברת מגאסון, וכן מגידול במרבית הפעילויות של הקבוצה במגזר זה. הרווח התפעולי במגזר גדל ברבעון בכ-27% לכ-38 מיליון שקל, בהשוואה לכ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל צמחו ההכנסות בכ-10% לכ-947 מיליון שקל, בהשוואה לכ-862 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות במגזר זה נבע מגידול במרבית פעילויות הקבוצה במגזר זה, ובעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של אלקטרה תשתיות ואלקטרה בניה. הרווח התפעולי במגזר הסתכם ברבעון בכ-27 מיליון שקל, בהשוואה לכ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, רשמה הקבוצה ברבעון הראשון עליה של כ-241% בהכנסות לכ-61 מיליון שקל, בהשוואה לכ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מפעילות אלקטרה פולין שלא נכללה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה עלה ברבעון לכ-4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן יזום עלו ההכנסות ברבעון הראשון לכ-17 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות נבע מהכרה בהכנסה לראשונה בפרויקט אכזיב בהתאם לקצב ההתקדמות. הרווח תפעולי במגזר זה הסתכם ברבעון בכ-5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-21 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון ברווח נבע מהכרה, כאמור, ברווח שנכלל אשתקד בסך של כ-18.5 מיליון שקל ממכירת זכויות החברה במקרקעין בראשל"צ. 
במגזר הזכיינות רשמה החברה ברבעון הראשון לשנת 2017 מחזור הכנסות של כ-3 מיליון שקל, המתייחס בעיקר לפעילות זכיינות בתחום מכוני טיהור שפכים, בדומה למחזור ההכנסות אשתקד. ההפסד התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-3 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי של כ-1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ממאזן החברה, נכון ל-31 במרץ 2017, עולה כי סך אמצעיה הנזילים של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים) הסתכם בכ-344 מיליון שקל. 
ההון העצמי של החברה, נכון ל-31 במרץ 2017, הסתכם בכ-861 מיליון שקל, מתוכו כ-844.7 מיליון שקל הון המיוחס לבעלי המניות.
איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ: "קבוצת אלקטרה פתחה את השנה עם המשך מגמת הצמיחה בפעילותה. ברבעון הראשון של שנת 2017 המשכנו להגדיל את צבר העבודות, שחצה את רף 10 מיליארד השקלים. הצמיחה בכל מגזרי הפעילות של קבוצת אלקטרה נובעת מהמשך חיזוק מיצובה המוביל של החברה בשווקים בהם היא פועלת, מהרחבת פעילותנו בחו"ל, וכן מהטמעתן המוצלחת של הפעילויות שרכשנו בשנה האחרונה, ובראשן פעילות הטכנולוגיה המתקדמת של חברת מגאסון. בנוסף, המשכנו להעמיק את פעילותנו בשוק המגורים בו אלקטרה הופכת לשחקנית מרכזית, באופן התואם את האסטרטגיה העסקית הכוללת שלה". 


פי.סי.חץ