הכנסות אמ

הכנסות אמ"צ ברבעון השני עלו בכ-13% לכ-782 מיליון ש'

הרווח הנקי של אלקטרה מוצרי צריכה במחצית השנייה של 2017 עלה בכ-130.3% לכ-135.3 מיליון שקל, לעומת 58.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

 


חברת אלקטרה מוצרי צריכה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום המחצית הראשונה והרבעון השני של שנת 2017, המלמדות על המשך מגמת הצמיחה בעסקי החברה. הרבעון השני של 2017 הינו הרבעון הראשון שבו מדווחת אלקטרה מוצרי צריכה על תוצאותיה הכספיות לאחר השינוי האסטרטגי שביצעה בפורטפוליו העסקי של הפעילויות שלה, זאת לאחר שמכרה את פעילות ברי המים ואת אחזקותיה ברשת אייס אוטו דיפו, ובמקביל רכשה את חברת אלפא שהינה זכיינית Huawei בישראל ואת חברת התקשורת הסלולרית, גולן טלקום. 
תוצאות מחצית 2017
הכנסותיה של אלקטרה מוצרי צריכה במחצית הראשונה של 2017 עלו בכ-11.8% לכ-1.34 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה נובע מאיחוד לראשונה של גולן בתקופת הדוח ומגידול בהכנסות מגזר מוצרי צריכה חשמליים, כתוצאה מאיחוד לראשונה של חברת אלפא.
הרווח התפעולי של אלקטרה מוצרי צריכה במחצית הראשונה של 2017 עלה בשיעור של כ-35.7% לכ-94.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-69.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
הרווח הנקי מפעילויות נמשכות של אלקטרה צריכה עלה במחצית הראשונה של 2017 בכ-35% לכ-62.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-46.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של אלקטרה מוצרי צריכה במחצית השנייה של 2017 עלה בכ-130.3% לכ-135.3 מיליון שקל, לעומת 58.7 מיליון שקל התקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA של אלקטרה מוצרי צריכה במחצית הראשונה של 2017 עלה בכ-55.5% לכ-130.3 מיליון שקל, לעומת כ-83.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במונחי פרופורמה, המשקפים מצב שבו תוצאות גולן היו נכללות בתוצאות החברה מאז תחילת שנת 2016, עלתה ה-EBITDA במחצית הראשונה של השנה לכ-182.5 מיליון שקל.
תוצאות הרבעון השני 2017
הכנסותיה של החברה ברבעון השני של 2017 עלו בכ-13.3% לכ-782.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-690 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נובע מאיחוד לראשונה של גולן ואלפא ברבעון הנוכחי. 
כמו כן, יש לציין, כי תוצאות החברה ברבעון השני של שנת 2017 הושפעו מעיתוי חג הפסח. בשנת 2017 חל חג הפסח במחצית הראשונה של חודש אפריל, ולפיכך ההשפעה על המכירות נרשמה ברבעון הראשון של שנה זו, בעוד שבשנת 2016 חל חג הפסח במחצית השנייה של חודש אפריל, וההשפעה באה לידי ביטוי ברבעון השני של שנה זו.
הרווח התפעולי של החברה ברבעון השני של 2017 עלה בשיעור חד של כ-53.6% לכ-63.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-41.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2016. 
ה-EBITDA של החברה ברבעון השני של 2017 עלה בכ-86.4% לכ-90.5 מיליון שקל, לעומת כ-48.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי מפעילויות נמשכות של החברה, עלה ברבעון השני בכ-39% לכ-37.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-27.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי של החברה ברבעון השני של 2017 הסתכם ב-37.7 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד, שכלל גם את הרווח הנקי בגין פעילותה של רשת אייס (הפעילות המופסקת).
ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה, כי ההון העצמי של החברה ליום ה-30 ביוני 2017 עלה בכ-28%, לעומת ההון העצמי ב-30 ביוני 2016, והסתכם בכ-638.9 מיליון שקל, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-55 מיליון שקל. 
במקביל לפרסום הדו"ח, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-31 מיליון שקל. 
תוצאות המגזרים 
במגזר מוצרי הצריכה הסתכמו הכנסות החברה בכ-437 מיליון שקל, לעומת כ-448.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 2.6% הנובעת בעיקר מפעילות המזגנים בישראל שהושפעה ממזג האוויר הנוח באופן יחסי ששרר בחודש יוני לעומת אשתקד, ומפעילות סחר מותגים אשר קוזזה בחלקה מגידול בהכנסות בעקבות איחוד לראשונה של פעילות מכירת ציוד הקצה הסלולרי תחת המותג Huawei בתקופת הדוח.
הרווח המגזרי ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-37.6 מיליון שקל, לעומת 43.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במגזר קמעונאות חשמל, במסגרתו מפעילה החברה את הרשתות "מחסני חשמל" ו"שקם אלקטריק", רשמה החברה ברבעון השני של השנה הכנסות בסך של 265.1 מיליון שקל, לעומת כ-301 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 11.9% הנובע בעיקר מעיתוי חג הפסח שחל השנה במחצית הראשונה של חודש אפריל, לעומת שנת 2016 בה חל חג הפסח במחצית השנייה של חודש אפריל. 
הרווח המגזרי ברבעון השני עלה בכ-21% לכ-11.5 מיליון שקל, לעומת סך של כ-9.5 מיליון שקל, וזאת הודות לשיפור נוסף בהוצאות התפעול וברווחיות הגולמית.
במגזר תקשורת סלולרית, הכולל את פעילות גולן טלקום, ושכאמור נכלל בתוצאות החברה מאז אפריל 2017, נרשמו ברבעון השני של 2017 הכנסות בסך של 133.5 מיליון שקל ורווח מגזרי של כ-21.4 מיליון שקל. כמו כן, מדווחת אלקטרה מוצרי צריכה, כי מספר המנויים של גולן טלקום עמד בסוף יוני 2017 על 892 אלף מנויים, וכי ה-ARPU עמד על 50 שקלים. להערכת החברה נתח השוק של גולן בשוק הפרטי עומד על כ-16%.
אירועים בתקופת הדוח ולאחריו
באפריל 2017, חתמה החברה על הסכם עם עיריית ראשון לציון לרכישת מקרקעין עליהם ממוקמים משרדי הקבוצה והמפעל של החברה בראשון לציון, תמורת כ-185 מיליון שקל.
באפריל 2017, לאחר אישור משרד התקשורת והממונה על ההגבלים העסקיים, הושלמה העסקה לרכישת מניות גולן טלקום תמורת סך של 350 מיליון שקל. במסגרת העסקה, נחתם הסכם שיתוף רשתות עם חברת סלקום לתקופה של 10 שנים. 
בינואר 2017, הושלמה העסקה לרכישת השליטה באלפא טלקום, זכיינית מותג הסלולר HUAWEI בישראל וברשות הפלשתינית.
במרץ 2017 הושלמה העסקה למכירת פעילות רשתות "אייס" ו-"אוטו דיפו" בתמורה לכ-145 מיליון שקל, בגינה רשמה החברה רווח לפני מס של כ-94 מיליון שקל. במרץ 2017 הושלמה העסקה למכירת פעילות ברי המים תמורת סך של כ- 9.9 מיליון שקל. 
החברה רשמה במועד השלמת העסקה, רווח הון ממכירת הפעילות, בסך של כ-9.5 מיליון שקל.
זאב קלימי, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנו שמחים לסכם את הרבעון השני של שנת 2017 עם שיפור בתוצאות, בד בבד עם סיכום מוצלח של החציון הראשון של השנה. 
הרבעון השני של שנת 2017 מבטא נדבך נוסף ביישום התוכנית הרב שנתית שהתחלנו ביישומה בשלהי שנת 2014. במסגרתה, בשלב הראשון, ביצענו תכנית רה-ארגון והתייעלות מאסיבית, ולאחר מכן, בשלב השני, ביססנו את הפעילויות הקיימות ומימשנו נכסים שלא תאמו את האסטרטגיה שלנו. אנו מצויים במהלך שלב נוסף של יישום התוכנית, בו שינינו את הפורטפוליו העסקי של החברה ואנו ערוכים לממש את מנועי הצמיחה בהם אנו רואים פוטנציאל רב לשנים הבאות.
תוצאות הרבעון משקפות לראשונה את המבנה החדש של הקבוצה, שבו צומצם המרכיב הקמעונאי לאחר מכירת רשת אייס אוטו דיפו שהתאפיינה בעלויות קבועות גבוהות ובמצבת עובדים משמעותית, זאת לצד הרחבת הפעילות בתחום ציוד קצה סלולרי עם המותגים Sony ו-Huawei ופעילות חדשה של מתן שירותי תקשורת סלולרית באמצעות גולן טלקום. 
"אנו שבעי רצון מתהליך המיזוג המוצלח והמהיר של גולן טלקום לתוך החברה. ביצועי גולן כבר מקדימים את היעדים שהצבנו ואנו מטמיעים בגולן מהלכים שיביאו להמשך הרחבת פעילות החברה וצמיחתה העתידית".


פי.סי.חץ