גידול של כ-13% בהכנסות תדיראן ברבעון השלישי

גידול של כ-13% בהכנסות תדיראן ברבעון השלישי

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרווח הנקי צמח ב-2.4% לסך של 60.2 מיליון ש''ח

תדיראן הולדינגס מציגה שיא בתוצאות הרבעון השלישי לשנת 2017. מחזור המכירות של הקבוצה ברבעון השלישי של 2017 הסתכם לסך של 287.0 מיליון ש"ח בהשוואה ל-253.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברבעון השלישי של שנת 2017 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול כמותי במכירות המזגנים, עקב העובדה כי בשנת 2017 העונה החמה החלה באיחור, בחודש יולי. מחזור המכירות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם לסך של 647.2 מיליון ש"ח בהשוואה ל-646.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
רווח גולמי
הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון השלישי של 2017 הסתכם לסך של 70.1 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-66.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר שיעור הרווח הגולמי עמד על 24.4% בהשוואה ל-26.4% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2017 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול בהיקף המכירות. הירידה בשיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2017 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבעה בעיקר משינוי בתמהיל המוצרים וכן מהפרשה בגין הרחבת אחריות במכירת מזגנים. הרווח הגולמי של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם לסך של 162.2 מיליון ש"ח בהשוואה ל-166.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי בתקופת הדוח נבע בעיקר מתמהיל מוצרים שונה וכן מהפרשה בגין הרחבת אחריות במכירת מזגנים. 
הכנסות (הוצאות) אחרות
ברבעון השלישי של 2017 לקבוצה לא היו הכנסות (הוצאות) אחרות בדומה לתקופה מקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2017 דיווחה החברה על הכנסות של 3.1 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 3.4 מיליון ש"ח. ההכנסות בתקופת הדוח נבעו מרווח כתוצאה מעלייה לשליטה בחברת תי.פי.וי בע"מ. ההוצאות האחרות בתקופה המקבילה אשתקד נבעו מהפסד הון ממימוש רכוש קבוע.
רווח תפעולי
הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון השלישי של 2017 הסתכם לסך של 36.5 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 34.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי עמד על 12.7%, בהשוואה ל-13.7% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע מהשינויים המפורטים לעיל. הרווח התפעולי של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם לסך של 82.9 מיליון ש"ח בהשוואה ל-82.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי עמד על 12.8%, בהשוואה ל-12.7% בתקופה המקבילה אשתקד. 
EBITDA
הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (להלן "EBITDA") מפעילויות נמשכות של הקבוצה ברבעון השלישי של 2017 הסתכם לסך של 38.3 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-36.2 מיליון ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ה-EBITDA עמד על 13.3%, בהשוואה ל-14.3% בתקופה במקבילה אשתקד. 
הגידול ב-EBITDA נבע מהשינויים המפורטים לעיל. 
ה-EBITDA של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם לסך של 88.1 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-86.3 מיליון ש"ח. שיעור ה-EBITDA עמד על 13.6%, לעומת 13.3% בתקופה במקבילה אשתקד.
הוצאות מימון, נטו
הוצאות המימון, נטו, של הקבוצה ברבעון השלישי של 2017 הסתכמו לסך של 3.1 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 2.3 מיליון ש"ח בתקופה במקבילה אשתקד. הוצאות המימון, נטו, של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכמו לסך של 10.3 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-8.2 מיליון ש"ח. עיקר הגידול בתקופת הדוח נבע מרישום הוצאות גבוהות יותר בתקופת הדוח בגין הגנות מט"ח בקיזוז הפרשי שער לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברבעון השלישי של שנת 2017 לעומת הרבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מגידול בהוצאות ניכיון כרטיסי אשראי בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מסים
הוצאות המסים של הקבוצה ברבעון השלישי של 2017 הסתכמו ל-6.1 מיליון ש"ח בהשוואה להוצאות מסים בסך של 5.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברבעון השלישי של שנת 2017 לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר כתוצאה מרישום הכנסות מסים ומעלייה ברווח בתקופה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו כתוצאה מהפחתת שיעור מס החברות משיעור של 25% בתקופה המקבילה אשתקד לשיעור של 24% בתקופת הדוח. הוצאות המסים של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכמו ל-15.2 מיליון ש"ח בהשוואה להוצאות מסים בסך של 17.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מהפחתת שיעור מס החברות משיעור של 25% לשיעור של 24%, כמו גם מרישום הוצאות מסים נדחים, כתוצאה מירידה בשיעור המס מ-26.5% ל-25%. בנוסף, הירידה נבעה מרישום רווח חשבונאי בתקופה אשר אינו חייב במס ומרישום הכנסות מסים בגין שנים קודמות. 
רווח מפעילויות נמשכות
הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה ברבעון השלישי של 2017 עלה ב-2.5% לסך של 27.3 מיליון ש"ח בהשוואה ל-26.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עמד על 9.5%, בהשוואה ל-10.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 עלה ב-3.0% לסך של 57.1 מיליון ש"ח בהשוואה ל-55.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח מפעילויות נמשכות עלה ל-8.8%, בהשוואה ל-8.6% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח מפעילויות נמשכות נבע מהשינויים המפורטים לעיל.
רווח (הפסד) מפעילות מופסקת
הפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה ברבעון השלישי של 2017 הסתכם ב-259 אלף ש"ח בהשוואה להפסד של 556 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעילות מופסקת של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-3.1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של 3.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח בתקופת הדוח ובתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מהכנסות שהתהוו בגין מכירת זכויות ההפצה של המותג "Blomberg" בשנת 2015. 
רווח נקי
הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השלישי של 2017  גדל ב-3.7% לסך של 27.0 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של 26.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי עמד על 9.4%, בהשוואה ל- 10.3% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2017  גדל ב-2.4% לסך של 60.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של 58.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי עלה על 9.3%, בהשוואה ל-9.1% בתקופה המקבילה אשתקד. 
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
ברבעון השלישי של 2017 דיווחה החברה על תזרים חיובי מפעילות שוטפת של 7.0 מיליון ש"ח בהשוואה לתזרים שלילי של 2.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. בתשעת החודשים הראשונים של 2017 דיווחה החברה על תזרים חיובי מפעילות שוטפת של 16.8 מיליון ש"ח בהשוואה לתזרים חיובי של 35.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "אנו שמחים לדווח על רבעון שיא בהכנסות וברווח המשקף את הצלחת תדיראן ודרכה. הצמיחה בהכנסות ברבעון השלישי בולטת במיוחד על רקע ההשוואה מול עונת קיץ חזקה ברבעון המקביל. כפי שדיווחנו בדוחות הכספיים הקודמים, העונה החמה איחרה להגיע השנה, והחלה בפועל רק בחודש יולי, כאשר הרבעון החזק של תדיראן, קיזז את כל הירידה בהכנסות בחציון הראשון.
"המיצוב של תדיראן כקבוצה וכמותג מובילים, לצד התמקדות בתחומי הליבה תוך חתירה מתמדת לחדשנות ושיפור מבנה העלויות, מאפשרים לנו להציג תוצאות חזקות לאורך זמן. אנו גאים בעובדה שבימים אלה החברה התחילה לשווק את מוצרי ה-VRF BOX שלה, אשר מיוצרים במפעל הקבוצה בעפולה. כפי שהצהרנו בעבר, אנו ממשיכים לקדם מהלך הדרגתי של יציאה לחו"ל מתוך מטרה להביא לשוק העולמי מוצרים טכנולוגיים פורצי דרך המיוצרים במפעלנו. אנו מאמינים כי ניתן לקדם תעשייה ישראלית חדשנית שתפנה לשווקים פוטנציאלים משמעותיים בחו"ל. לצורך כך, אנו משלימים בימים אלו גיוס מנהל מקצועי ומנוסה שייפתח עבורנו פעילות ייצוא תוך מיצוי המשאבים הקיימים של הקבוצה".

*בתמונה - משה ממרוד. צילום סיון פרג


פי.סי.חץ