אלקטרה צריכה השלימה את רכישת גולן טלקום ב-350 מיליון שקל

אלקטרה צריכה השלימה את רכישת גולן טלקום ב-350 מיליון שקל

חברת אלקטרה צריכה השלימה את רכישת חברת הסלולר גולן טלקום. בהתאם, נכנס לתוקף הסכם שיתוף הרשתות עם סלקום שעליו דיווחה החברה. 

 


במסגרת העסקה יקבלו בעלי המניות הקיימים של גולן סך כולל של 350 מיליון שקל בכפוף להתאמות, בגין מניות גולן ובגין פירעון מלוא הלוואות הבעלים הקיימות, וגולן תירכש על בסיס Cash Free Debt Free, כפי שהוגדר בהסכם. בסמוך לאחר מועד חתימת ההסכם תפקיד החברה בנאמנות "דמי רצינות" בסך של 20 מיליון ש"ח על חשבון מחיר הרכישה. כמו כן התחייבה החברה להעמיד ערבויות בנקאיות לקיום ההסכם בגין יתרת מחיר הרכישה.
אלקטרה צריכה תממן את הרכישה מהון עצמי (כ-80 מיליון ש"ח) ומימון זר לטווח ארוך (כ-270 מיליון ש"ח), מזה כ-130 מיליון ש"ח הלוואה מסלקום ו-140 מיליון ש"ח בהלוואה מתאגיד בנקאי ישראלי. 
בד בבד, התקשרו החברה וסלקום, הנושה העיקרית של גולן, בהסכם ל-10 שנים לשיתוף רשתות לרשתות דור 3 ו-4 ושירותי אירוח לרשת דור 2 אשר גם מסדיר הפרשי תשלומי עבר בגין שירותי נדידה פנים ארצית עד לסוף 2015.
התמורה השנתית הממוצעת שגולן תשלם לסלקום תחת הסכם השיתוף, לרבות חלק גולן בגין השקעות עתידיות משותפות ברשת הרדיו, במהלך תקופת ההסכם (התמורה השנתית תחל בתשלומים נמוכים יותר שיעלו במהלך תקופת ההסכם) צפויה להיות בסך של כ-210-220 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, בהתאם למספר המנויים של גולן והשימוש שלהם ברשת המשותפת וברשת דור 2 של סלקום.
רשות ההגבלים העסקיים אישרה את המיזוג בין אלקטרה צריכה לגולן בתום בדיקה מעמיקה של פרטי המיזוג, ובשל חשש לפגיעה בתחרות שעלה בעקבות דברים שאמר בראיון לגלי צהל יו"ר גולן המיועד, גיל שרון, החליטה הממונה על הטלת תנאים למיזוג.
במסגרת התנאים, בכל אחד משלושת הרבעונים הקרובים, תציע גולן לציבור לפחות מבצע אחד שמשכו לא ירד משלושה שבועות, שבו יוצעו חבילות סלולר במחיר נמוך מ-30 ש' לקו לתקופה של 24 חודשים ובתנאים שאינם נחותים מתנאי חבילת 25 ש' המוצעת כיום.
בנוסף, אישרה הממונה הסכם שיתוף רשתות המסדיר את היחסים בין גולן (לאחר שתהא בבעלות אלקטרה) לסלקום בקשר לשיתוף רשתות בדור 3 ו-4 לפי מודל שיתוף אקטיבי של תדר בשיטת MOCN. כן אישרה הממונה הסדר שבמסגרתו תעניק סלקום שירותים טכניים לרשת המשותפת. 


פי.סי.חץ