צמיחה בהכנסות אפקון וברווח התפעולי ברבעון השני

צמיחה בהכנסות אפקון וברווח התפעולי ברבעון השני

אפקון סיימה את הרבעון השני של שנת 2017 עם הכנסות של כ-381.7 מיליון ש"ח, ועלייה של כ-8.1% ברווח התפעולי שהסתכם בכ-23.0 מיליון ש"ח בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

 


קבוצת אפקון מסכמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2017 בו נרשמו הכנסות בסך של כ-381.7 מיליון ש"ח, עלייה של כ-1.5% בהכנסות לעומת סך של כ-376.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 
עיקר העלייה נבעה מגידול בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות. צבר העבודות של הקבוצה ליום 30 ביוני 2017 הסתכם לסך של כ-1,906 מיליון ש"ח, גידול של כ-9.3% לעומת צבר ההזמנות של החברה בסוף שנת 2016 שהסתכם לסך של כ-1,743 מיליון ש"ח.
הצמיחה בפעילות ברבעון השני של שנת 2017 באה לידי ביטוי בגידול ברווח התפעולי המגזרי של החברה שהסתכם לסך של כ-24.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-11.1%, ביחס לרבעון המקביל אשתקד. 
בשורה התחתונה, סיימה החברה את הרבעון השני של השנה עם רווח נקי שהסתכם לסך של כ-8.7 מיליון ש"ח, בהשוואה בסך של כ-14.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע מעלות תוכנית הבראה והתייעלות במגזר התקשורת.
בהשוואה למחצית השנה הראשונה של 2017 רשמה אפקון גידול של כ-11.4% בהכנסות לסך של כ-770.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-691.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של השנה צמח בכ-9% לסך של כ-45.1 מיליון ש"ח והרווח התפעולי מגזרי גדל בכ-10.6% לסך של כ-47.2 מיליון ש"ח. הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכם לסך של כ-22 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-24.4 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2016. עיקר הקיטון נבע מגידול בסעיף הוצאות אחרות, כאמור לעיל.
תמצית נתונים עיקריים
גידול בהכנסות הקבוצה לסך של כ-381.7 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-376.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות נובע מגידול בהכנסות מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות.
במחצית הראשונה של שנת 2017 גדלו ההכנסות בכ-11.4% והסתכמו לסך של כ-770.1 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-691.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
צבר ההזמנות ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם לסך של כ-1,906 מיליון ש"ח, לעומת צבר של כ-1,743 מיליון ש"ח בסוף שנת 2016.
הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ-23.0 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-21.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של שנת 2017 עלה הרווח התפעולי לסך של כ-45.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-41.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9.0%. גידול של כ-11.1% ברווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים למגזרי הפעילות), שהסתכם לסך של כ-24.4 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-22.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה צמח הרווח התפעולי מגזרי בכ-10.6% לסך של כ-47.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ-42.7 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.
ירידה ברווח הנקי שהסתכם לסך של כ-8.7 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-14.3 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע מעלות תוכנית הבראה והתייעלות במגזר התקשורת. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי לסך של כ-22.0 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-24.4 בתקופה המקבילה אשתקד.
ההון העצמי ליום 30.6.17 הסתכם לסך של כ-372.9 מיליון ש"ח ומהווה כ-25.9% מהמאזן לעומת סך של כ-353.4 מיליון ש"ח ליום 31.12.16 המהווה כ-24.3% מהמאזן. השינוי בהון העצמי נובע בעיקר מרווח כולל בתקופה בסך של כ-19.5 מיליון ש"ח.
אירועים בתקופת הדו"ח ולאחריו
ביום 23 בינואר 2017, חתמה חברת בת בבעלות מלאה של החברה על הסכם עם צד שלישי במסגרתו חברת הבת תבצע כקבלן ראשי הקמה של משרדים בבני ברק. היקף העבודות צפוי להסתכם בכ-170 מיליון ש"ח.
ביום 1 ביוני 2017, התקשרה חברה בבעלות מלאה של החברה בהסכם עקרונות עם חברות מאגוסיס מערכות בע"מ ובעלי מניותיה במסגרתו יושקעו במאגוס סך של 4 מיליון דולר בתמורה להקצאת מניות של מאגוס שתשקפנה כשליש מזכויות ההון וההצבעה במאגוס (על בסיס דילול מלא). נכון למועד הדו"ח טרם נחתם הסכם מפורט. מאגוס עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מכ"מים.
בהמשך לעתירה שהגישו החברה ואחרים כנגד רכבת ישראל ואחרים בקשר עם מכרז לתכנון, הקמה והפעלה של מערך חשמול הרכבות ביום 1 ביוני 2017, הודיעו הצדדים לעתירה הנ"ל כי הם מבקשים מבית המשפט העליון לאשר הסדר פשרה בעתירה, במסגרתו תבצע החברה עבודות בפרויקט בהיקף צפוי של כ-280 מיליון ש"ח בתקופה מוערכת של כ-4.5 שנים. 
ביום 7 ביוני 2017, חתמה חברה בת בבעלות מלאה של החברה עם צד שלישי במסגרתו חברת הבת תבצע עבודות עבור הלקוח כקבלן ראשי, הקמה של מבנה הכולל מגדל משרדים, שטחי מסחר, חניון תת קרקעי וכן תשתית לבניית מגדל נוסף באתר, כולל מערכות אלקטרומכניות. היקף העבודות צפוי להסתכם לסך של כ-380 מיליון ש"ח. במסגרת ההסכם ניתנה ללקוח אופציה, שתעמוד בתוקף עד לסוף אוגוסט 2019, לדרוש מהחברה הבת הקמת מגדל נוסף באתר ובתנאים הקבועים בהסכם.
ביום 14 ביוני 2017, הודיעה חברת סטנדרט & פורס מעלות בע"מ על הותרת דירוג החברה ודירוג אגרות החוב (סדרה ג') של החברה על (A-) / Stable.
ביום 10 באוגוסט 2017, התקשרה שותפות בבעלות מלאה של החברה, הפועלת במגזר התקשורת, בהסכם עם הסתדרות העובדים החדשה במסגרתו הוארך תוקפו של ההסכם הקיבוצי החל על עובדי השותפות למשך שלוש שנים נוספות. במסגרת ההסכם הוסכם על פרישה של 17 עובדים של השותפות, זאת כחלק מצעדי התחדשות והתייעלות שמבצעת השותפות לשם התאמת פעילותה לצרכים המשתנים של המשק הישראלי, בין השאר כאמור בסעיף יא' לעיל, ולהתפתחויות הטכנולוגיות בענף התקשורת ולשם שיפור מעמדה התחרותי. כמו כן, במסגרת ההסכם הוסכם על הארכת רשת הביטחון המוקנית לחלק מעובדי השותפות עד ליום 31.12.2022. הליך הפרישה האמור צפוי להתקיים ברבעון השלישי של שנת 2017. 
בהתאם, רשמה השותפות הפסד חד פעמי ברבעון השני של שנת 2017, בסך של כ-2.8 מיליון ש"ח. 
ביום 16 באוגוסט 2017 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסכום כולל (ברוטו) של 15.0 מיליון ש"ח, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות.
ישראל רייף, יו"ר הדירקטוריון: "אפקון מסכמת רבעון חזק נוסף, שאופיין בשיא בצבר ההזמנות שהסתכם בכ-1.9 מיליארד ש"ח. אפקון מבססת את פעילותה כקבלן ראשי בפרויקטים עתירי מערכות, מזהה הזדמנויות ליצירת ערך וזוכה בפרויקטים בסדרי גודל משמעותיים. החברה ממוצבת היטב מבחינה תפעולית וערוכה לקפיצת מדרגה בליווי והקמת פרויקטים למבנים ותשתיות ובמתן פתרונות מגוונים וטכנולוגיות המותאמים לצרכי הלקוח".
ג'רי שנירר, מנכ"ל אפקון החזקות: "אפקון מממשיכה להתקדם בהתאם לתוכניותיה ומזהה הזדמנויות ליצירת ערך בפרויקטים משמעותיים, המהווים קפיצת מדרגה בפעילותה. אפקון מחזקת את מעמדה בשוק המערכות והשירותים לתעשייה, תוך ביצוע פרויקטי דגל ללקוחות בינלאומיים מובילים. פרויקט קמפוס אינטל בקרית אריה, הגדול בתולדות החברה, נמצא בעיצומו ועומד בלוחות הזמנים. אנו גאים בעליה בצבר ומשקיעים מאמץ בעולמות הטכנולוגיה. כמו כן, במגזר התקשורת הודענו על תוכנית הבראה, זאת כחלק מצעדי התחדשות והתייעלות לשם התאמת הפעילות לצרכים המשתנים של השוק, ובמקביל למאמץ למכירת מערכות ה-Aeonix בשווקים הבינלאומיים. המיקוד העסקי ביחידות השונות, יחד עם הגידול בהכנסות, ימשיכו להניב פירות והחברה תמשיך להשיא ערך לבעלי המניות".
אפקון החזקות בע"מ, באמצעות התאגידים המוחזקים על ידה, פעילה בתחומי פרויקטי תשתית (חשמל, מיזוג אוויר, קירור, קירור תעשייתי, אינסטלציה, גילוי וכיבוי אש), מערכות אלקטרומכניות, טכנולוגיות בקרה ואוטומציה ותקשורת. אפקון מבצעת פרויקטי תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיה, מפתחת ומוכרת פתרונות טכנולוגיים בתחום התקשורת, הבקרה והאוטומציה, בישראל ומחוץ לה. 
על-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שירותים ויכולות, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה. אפקון מעניקה ללקוחותיה פתרונות מלאים לצורכי התשתית שלהם, כולל שרות ואחזקה.


פי.סי.חץ