הרווח הנקי של אלקו גדל ברבעון השני ב-25%

הרווח הנקי של אלקו גדל ברבעון השני ב-25%

לגידול ברווח תרמו בעיקר ייצור ושיווק המזגנים של החברה הבת Airwell ואלקטרה מוצרי צריכה

קבוצת אלקו החזקות שבשליטת גרשון זלקינד דיווחה על גידול של כ-25% ברווח הנקי ברבעון השני של 2008 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-37.5 מיליון שקל לעומת כ-29.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בשורת ההכנסות ברבעון לא חל שינוי בהשוואה לרבעון המקביל והם הסתכמו בכ-1.94 מיליארד שקל, בדומה לאשתקד, וזאת על אף היחלשות המטבעות השונים באמצעותם מתבצעות מרבית מכירות הקבוצה לעומת השקל.

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך כ-20 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון השני של שנת 2008.
בין היתר, נבעה העלייה ברווח מתרומה חיובית לרווח הנקי מעסקי ייצור ושיווק המזגנים של חברת
Airwell, שתרמה ברבעון רווח נקי בסך של כ-22 מיליון שקל, וכן מתרומה חיובית בסך של כ-27 מיליון שקל של עסקי שיווק מוצרי הצריכה, המרוכזים תחת חברת אלקטרה מוצרי צריכה.
בנוסף, נרשמה תרומה חיובית של אלקטרה נדל"ן ושל אלקטרה בע"מ, בעיקר הודות להכנסה בסך של כ-22 מיליון שקל שנרשמה בגין הסדר חלקי הנוגע לפרשת חפציבה.
מהמאזן של אלקו עולה כי ברשותה החזקות מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף כולל של כ-1.74 מיליארד שקל. ההון העצמי של הקבוצה, המיוחס לבעלי המניות, הסתכם ב-30 ביוני 2008 בכ-1.33 מיליארד שקל ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-153 מליון שקל.
"הרווח ברבעון השני של השנה נבע הן מהפעילות של אלקטרה בע"מ ואלקטרה נדל"ן והן ממהליכי הארגון מחדש שביצענו בשורות אלקטרה מוצרי צריכה ו-
Airwell. ברבעונים הבאים תבוא לידי ביטוי גם הפעילות החדשה שרכשנו בארה"ב בתחום מקבצי הדיור, מה שיגרום לכך שלמעלה מ-50% מפעילות אלקו תרוכז תחת חברות פרטיות, באמצעותן נפעל לייצר ערך עבור בעלי המניות, במקביל לפעילות המתבצעת באלקטרה בע"מ ובאלקטרה נדל"ן הציבוריות". אמר אבי ישראלי, מנהל הפיתוח העסקי באלקו החזקות.


פי.סי.חץ