GPM רוכשת זכויות ב-34 תחנות דלק נוספות בארה”ב

GPM רוכשת זכויות ב-34 תחנות דלק נוספות בארה”ב

אופן המימון ותנאיו טרם נקבעו באופן סופי, והחברה תדווח על כך במסגרת הדיווח בדבר השלמת העסקה, אם וככל שתושלם.

 

ארקו החזקות מדווח מדווחת על התקשרות בהסכם לרכישת זכויות בעלות ב-34 אתרים אותם שוכרת GPM: החברה מעדכנת כי חברה בשליטת החברה הבת GPM התקשרה בהסכם עם צד שלישי לרכישת זכויות הבעלות ב-34 תחנות דלק וחנויות נוחות במדינת דרום קרולינה, ארה”ב, אשר החל מחודש אוגוסט 2013 מושכרות על ידי המוכר ל-GPM בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסכום כולל של כ-2.3 מיליון דולר.
ההתקשרות בהסכם הרכישה הינה בהמשך לנייר עקרונות לא מחייב שנערך בין הצדדים בחודש אוקטובר 2013. בתמורה לאתרים הנרכשים, במועד השלמת העסקה, ישולם למוכר סך של כ-22 מיליון דולר, אשר בכוונת GPM לממן בעיקר באמצעות מימון בנקאי. אופן המימון ותנאיו טרם נקבעו באופן סופי, והחברה תדווח על כך במסגרת הדיווח בדבר השלמת העסקה, אם וככל שתושלם.
נכון להיום, 25 מהאתרים הנרכשים מופעלים על ידי GPM בהפעלה עצמית ותשעה מושכרים על ידי GPM למפעילים חיצוניים אשר GPM מספקת להם דלקים. GPM פועלת להשכרת חלק מהאתרים המופעלים על ידה למפעילים חיצוניים - ובכלל זאת מכירת הציוד והמלאי באתרים כאמור לאותם המפעילים - תוך התקשרות עימם בהסכמי אספקת דלקים.
בנוסף לאתרים הנרכשים, שוכרת GPM מהמוכר אתרים נוספים ובהתאם להסכמות הצדדים במועד השלמת העסקה תוארך תקופת השכירות של 19 אתרים עד ליום 31 בדצמבר 2030. במהלך תקופה של 90 ימים ממועד החתימה על הסכם הרכישה (תקופת בדיקת נאותות) זכאית GPM להביא את הסכם הרכישה לכלל סיום מכל סיבה שהיא. בכפוף לאמור, השלמת העסקה מתוכננת להתבצע עד לתום שישה חודשים ממועד חתימת הסכם הרכישה.


פי.סי.חץ