גידול של 46% בהכנסות “ברן” ל-168 מיליון שקל

גידול של 46% בהכנסות “ברן” ל-168 מיליון שקל

צמיחה של 85% בהכנסות ברן ישראל ושל 30% בהכנסות ברן אינטרנשיונל ברבעון השני של 2016

 

קבוצת ברן, חברת ההנדסה הגדולה בישראל המתמחה במתן פתרונות מלאים, רב תחומיים ואינטגרטיביים בתחומי ההנדסה, התשתיות והטכנולוגיה, מדווחת על תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2016. הקבוצה מציגה גידול ניכר במחזורי הפעילות, המשך ירידה בהוצאות השיווק, ההנהלה וכלליות כחלק מתהליך התייעלות מקיף, ומעבר לרווח תפעולי ולרווח נקי. 
מחזור המכירות ברבעון השני הסתכם ב-168.2 מיליון שקל, גידול של 46% בהשוואה להכנסות של כ-115.4 מיליון שקל ברבעון המקביל וגידול של כ-30% בהשוואה להכנסות של כ-129.6 מיליון שקל ברבעון הקודם. העלייה במחזור המכירות הינה תוצאה של צמיחה בשני מגזרי ליבת הפעילות של החברה. במגזר ברן ישראל נרשם גידול של יותר מ-85% בהכנסות לכ-69 מיליון שקל ברבעון השני של 2016 בהשוואה לרבעון המקביל, בעיקר הודות לשיפור בהכנסות בתחומי התחבורה והתשתיות האזרחיות ומביצוע פרויקט שיקום במפעל תעשייתי. במגזר ברן אינטרנשיונל נרשם גידול של כ-30% בהכנסות לכ-98 מיליון שקל בהשוואה לרמתן ברבעון המקביל בעיקר הודות לפעילות שהחלה בפרויקט הולכת המים באתיופיה וכן הפעילויות באסיה וברוסיה, שפעילותה מוצגת החל מ-2016 במסגרת המאזן המאוחד. הכנסות קבוצת ברן במחצית הראשונה של 2016 הסתכמו בכ-297.8 מיליון שקל, גידול של 34% בהשוואה להכנסות של 222.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2015. 
הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם בכ-18 מיליון שקל, לעומת כ-18.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ולעומת כ-17 מיליון שקל ברבעון הקודם. הרווחיות הגולמית הרבעון נאמדת בכ-11% מהמכירות והושפעה בעיקר מהחברה הבת בגרמניה שרושמת גם ברבעון זה הפסד גולמי. לחברה הבת בגרמניה גובשה תוכנית הבראה, לאחר שהפסידה במהלך המחצית הראשונה של 2016 סך של כ-14.3 מיליון שקל, מהם כ-8.9 מיליון שקל ברבעון השני של השנה. 
הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-1.3 מיליון שקל לאחר הפסד תפעולי ברבעונים קודמים. השיפור ברווח התפעולי נובע מפעולות ומאמצי ההנהלה להורדת הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות שיווק. פעילות ברן ישראל עברה לרווח תפעולי של 2.1 מיליון שקל ברבעון לעומת הפסד תפעולי של כ-1.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. פעילות ברן אינטרנשיונל רשמה הפסד תפעולי קל של כ-0.4 מיליון שקל הרבעון לעומת הפסד תפעולי של כ-5.3 מיליון שקל ברבעון המקביל, וחרף הפסד תפעולי של כ-8.4 מיליון שקל בחברה הבת בגרמניה.
הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-0.6 מיליון שקל בהשוואה להפסד נקי של 13.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2015 והפסד נקי של 9.8 מיליון שקל ברבעון הקודם. המעבר לרווח נקי הוא תוצאה של הצמיחה הניכרת בהכנסות החברה, לצד השיפור המשמעותי בהוצאות התפעוליות של הקבוצה, וכאמור הושג חרף הפסד נקי ניכר מהפעילות בגרמניה של כ-8.9 מיליון שקל.   
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת עמד על כ-59 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי בסך של כ-10 מיליון שקל ברבעון הקודם. התזרים החיובי ברבעון נבע מהפעילויות של מגזר ברן ישראל ומגזר ברן אינטרנשיונל לרבות מקדמה שהתקבלה במסגרת התחלת פרויקט הולכת המים באתיופיה, שהתקזז בחלקו בתזרים שלילי מפעילות והפסדי חברות הבת בגרמניה ובדרום אמריקה. 
ההון העצמי נכון לסוף הרבעון השני הסתכם ב-109 מיליון שקל, כ-24% מסך המאזן. 
ברבעון השני החל פרויקט הולכת המים באתיופיה בהיקף של כ-340 מיליון שקל (כ-88 מיליון דולר). כחלק מהתנעת ביצוע הפרויקט, התקבלה אצל החברה הבת המבצעת מקדמה בהיקף של למעלה מ-14 מיליון דולר. עיקר פעילות הפרויקט מתוכננת לשנים 2016 ו-2017. 
קבוצת ברן הינה ספקית בינלאומית של פתרונות הנדסה, תשתיות וטכנולוגיה הפועלת בישראל ובחו”ל. החברה מתמחה בתחומי התכנון ההנדסי, ניהול והקמה של פרויקטים מורכבים בתחום התשתיות והתעשייה. 


פי.סי.חץ