עודכנו הקריטריונים למתן מענקים למפעלים שיתחברו לרשת הגז הטבעי

עודכנו הקריטריונים למתן מענקים למפעלים שיתחברו לרשת הגז הטבעי

המענקים יסייעו למפעלים רבים לממן את ההשקעות הנדרשות בהסבה לגז טבעי.

משרדי הכלכלה, האוצר, והתשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, החליטו לאמץ הצעת רשות הגז הטבעי לייעל את אופן התמרוץ לצרכני הגז הטבעי, להגדיל את גובה המענקים שיחולקו למפעלים רבים אשר יתחברו לרשתות החלוקה של הגז טבעי ולעודד את חיבורם של צרכנים מרוחקים בפריפריה, אשר יוכלו לקבל סיוע נוסף, שיכול להסתכם במיליוני שקלים. הממשלה הקצתה לנושא 120 מיליון שקלים לפני כשלוש שנים שלא נוצלו וכעת, כאמור, התקצוב יוצא לדרך עם השינויים בקריטריונים, ויופעל על ידי מכרז השקעות במשרד הכלכלה, בשיתוף רשות הגז במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.  בהתאם להחלטת השרים, מפעלים העומדים בתנאי התכנית, יהיו זכאים למענק בסכום של עד כ- 750 אלף שקלים שישמשו למימון הסבתם וחיבורם לרשת הגז הטבעי. ההוצאות בגינן ניתן יהיה לקבל את המענק נוגעות לדמי החיבור למערכת החלוקה המשולמים לבעל רישיון החלוקה,  וגם כן הוצאות בגין הסבת המפעל לתשתית הגז הטבעי לדוגמא: הנחת קווי צנרת, רכישת ציוד חדש לצורך שימוש בגז טבעי והתקנתו, רכישת ציוד לצורך התאמת ציוד קיים לשימוש בגז טבעי, רכישת מערכות בקרה והתקנתן וביצוע התאמות נדרשות במבנים לצורך המעבר לשימוש בגז טבעי.                                                                  
סכומי הסיוע לא יוותרו אחידים, כפי שהיה עד כה, אלא ישתנו בהתאם להיקף הצריכה השנתי של הצרכנים כך שצרכנים שצריכתם השנתית גבוהה מ- 100,000 מ”ק בשנה יהיו זכאים לקבל סיוע שבין 250 אלף ש”ח ל- 750 אלף ש”ח בגין חיבור והסבה. 
המענקים יסייעו למפעלים רבים לממן את ההשקעות הנדרשות בהסבה לגז טבעי ובכך יביאו להוזלת עלויות האנרגיה של התעשייה בכ-50% ולהפחתה משמעותית של זיהום האוויר הנובע משריפת דלקים מזהמים.                                                                                           
צרכן חלוקה מרוחק יקבל בנוסף למענק החיבור סכום של כמיליון שקלים על כל 10 ק”מ בעבור חיבורו לנקודה הקרובה ביותר בקו  אווירי. במידה והמרחק נמוך מ-10 ק”מ, הסיוע יינתן באופן יחסי לפי יחס של 1 מיליון ש”ח ל- 10 ק”מ. בנוסף למתן סיוע לצרכנים  בגין חיבור לרשת החלוקה והסבה לגז טבעי , הוחלט לעודד את חיבורם של צרכנים מרוחקים ברשת החלוקה ולצורך כך הוקצה תקציב של עד 12.5 מיליון ש”ח.
רק לאחרונה אישרה ועדה בינמשרדית המורכבת מנציגי שלושת המשרדים, מענקים בסך שלושה מיליון שקלים, לשניים עשר מפעלים הפועלים להסבת מפעלם וחיבור תשתיתם לשימוש בגז טבעי. היקפה הכולל של התמיכה הממשלתית לקידום חיבור התעשייה הישראלית לגז הטבעי עומדת על סך 120 מיליון שקלים.                                                                                                                                    
שר הכלכלה, נפתלי בנט: “מדובר בבשורה לתעשייה המקומית. המעבר לגז טבעי הכרחי לכושר התחרות של היצרנים המקומיים ולהוזלת עלויות. המסלולים החדשים יסייעו לתעשיינים לממן ולבצע את ההסבות לגז טבעי בדגש על מפעלים מרוחקים ועל מפעלים עם כדאיות גבולית. בכך נייצר שינוי שהוא גם כלכלי, גם סביבתי וגם יוריד מחירים”.


פי.סי.חץ