גידול של כ-10.4% בהכנסות לודן ב-2013

גידול של כ-10.4% בהכנסות לודן ב-2013

גידול של 59.5% ברווח התפעולי ו-66.7% ברווח הנקי לעומת שנת 2012

קבוצת לודן הנדסה ממשיכה במגמת הצמיחה ומציגה עלייה בהכנסות וברווחיות ביחס לענף. ההכנסות השנתיות של לודן הסתכמו בכ-481 מיליון שקלים, גידול של כ-10.4% לעומת הכנסות שנת 2012 שהסתכמו בכ-436 מיליון שקלים. הגידול בהכנסות נובע בעיקר ממספר פרויקטי TURN-KEY במזרח אירופה ובישראל שהחלו ברבעון השני של 2013 ונמצאים בשלבי קידום שונים בסוף שנת 2013. 
בחלוקה למגזרים, חטיבת ההנדסה רשמה גידול של כ-3% בהכנסות שהסתכמו בכ-300 מיליון שקלים. חטיבת תוכנה ובקרה רשמה גידול של 34.2% והכנסותיה הסתכמו בכ-97 מיליון שקלים וחטיבת האנרגיה ואיכות סביבה רשמה גידול של כ-16.1% עם הכנסות של כ-84 מיליון שקלים. 
הרווח הגולמי השנתי הסתכם בכ-69.4 מיליון שקלים, גידול של 24.2% (כ-14.4% מסך ההכנסות) לעומת רווח גולמי של כ-55.8 מיליון שקלים (כ-12.8% מסך ההכנסות) בשנת 2012. השיפור בשיעור הרווח הגולמי השנתי נובע בעיקר מקידום בפרויקטי Turn-Key בארץ ובחו”ל ומיישום מוצלח של אסטרטגיית החברה בפיתוח עסקיה ובחדירה לשווקים שסומנו כמטרות יעד להרחבת פעילותה.
צמיחה של כ-59.5% ברווח התפעולי השנתי, שהסתכם בכ-24 מיליון שקלים (5% מסך ההכנסות) לעומת כ-15 מיליון שקלים (כ-3.4% מסך ההכנסות) בשנת 2012.  
צמיחה של כ-67% ברווח הנקי השנתי שהסתכם בכ-12.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 7.6 מיליון שקל בשנת 2012.
ברבעון הרביעי של השנה רשמה לודן גידול של 9.8% בהכנסות שהסתכמו בכ-134.6 מיליון שקלים לעומת 122.6 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול שנבע בעיקר מקידום פרויקטים במזרח אירופה בחטיבת תוכנה ובקרה ובחטיבת איכות הסביבה והאנרגיה. הרווח הגולמי גדל בכ-58% והסתכם לכ-22.5 מיליון שקלים (המהווים 16.7% מההכנסות) לעומת כ-14.2 מיליון שקלים (שהיוו 11.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי גדל ביותר מפי 2 והסתכם בכ-10.7 מיליון שקלים לעומת 4.7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. לודן הכפילה את הרווח הנקי ברבעון הרביעי שהסתכם בכ-5.6 מיליון שקלים לעומת כ-2.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.
ארנון אהרון, מנכ”ל משותף בלודן: “אנו גאים על הישגינו ברבעון הרביעי ובשנת 2013 כולה. תוצאות אלו נובעות מיישום מוצלח של אסטרטגיה אותה התחלנו ליישם בשנתיים האחרונות במסגרתם אנו ממנפים את יכולותינו בתחום האנרגיה ואיכות הסביבה. אנו מובילים היום פרויקטים מהותיים בתחום האנרגיה ואיכות הסביבה במזרח אירופה וממשיכים להוביל גם בישראל. כחברה גלובלית אנו ממשיכים ליישם בהצלחה את המעבר מפרויקטים חד תחומיים לפרויקטי הנדסה רב תחומיים. החלטה אסטרטגית זו, תאפשר גיוון במקורות ההכנסה של החברה לטווחי זמן ארוכים והמשך שמירה על רווחיות. בנוסף, קלטנו השנה פעילותה של חברת הנדסה אחרת בארץ,    והפעילות שנקלטה תורמת לגיוון והתמחויות נוספות בתחומי האנרגיה והמחצבים”. במקביל לגידול בהיקפי הפעילות הקיימת, מושקע מאמץ רב בהרחבת הפעילות לשווקים נוספים וכן ברכש חברות אשר יתרמו לפיתוח מגזרי הפעילות של החברה”. 
חברת לודן חברה להנדסה והחברות המוחזקות על ידה פועלות בתחומי הנדסה שונים. השירותים הניתנים ע”י קבוצת לודן כוללים, בין היתר: שירותי הנדסה וניהול פרויקטים משרות חד דיסיפלנרי ועד פרויקטי Turn-Key, שירותי תוכנה ובקרה תעשייתית, ופתרונות אקולוגיים בתחומי התעשייה, טיהור ושיקום קרקעות ומי תהום, טיפול בגזי פליטה ומתקני אנרגיות מתחדשות.
 


פי.סי.חץ