הכנסות אנרג’יקס ברבעון הראשון, הסתכמו בכ-2 מיליון ש”ח

הכנסות אנרג’יקס ברבעון הראשון, הסתכמו בכ-2 מיליון ש”ח

ההכנסות בתקופת הדוח אינן כוללות הכנסות בסך של כ-0.8 מיליון ש”ח ממכירת חשמל ע”י שותפות בבעלות משותפת.

הכנסות אנרג’יקס מקבוצת אלוני חץ נכסים והשקעות  שעוסקת באנרגיה פוטו-וולטאית ואנרגיית רוח, החברה ברבעון הראשון, הסתכמו בכ-2 מיליון ש”ח (כ-1.9 מיליון ש”ח ממכירת חשמל), לעומת כ-1.9 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות בתקופת הדוח אינן כוללות הכנסות בסך של כ-0.8 מיליון ש”ח ממכירת חשמל ע”י שותפות בבעלות משותפת.
הוצאות החברה ברבעון הראשון, הסתכמו בכ-3.4 מיליון ש”ח לעומת 2.5 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות נובע בעיקר מהוצאות שכר ונלוות כתוצאה מהגדלת מצבת עובדי החברה. כמו כן, החברה רשמה הוצאה בסך של כ-0.7 מיליון ש”ח בגין ייזום פרויקטים נוספים, שככל שיוצאו לפועל, יביאו לגידול בהיקף פורטפוליו ההשקעה של החברה.
ההפסד ברבעון הראשון הסתכם לסך של כ-1.3 מיליון ש”ח לעומת הפסד של כ-0.9 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההון העצמי של החברה הסתכם ליום המאזן לכ-181 מיליון ש”ח, לעומת סך של כ-137 מיליון ש”ח ליום 31.3.2013. 
בחודש ינואר  החלו עבודות ההקמה של מתקן פוטו-וולטאי לייצור חשמל בהספק של 37.5 MWp בנאות חובב הצפויות להסתיים עד לסוף שנת 2014 (חיבור המתקן לרשת החשמל צפוי עד לתום החציון הראשון של שנת 2015), כשבמקביל החברה פועלת לקיצור לוחות הזמנים האמורים. תזרים ההכנסות הצפוי מוערך בכ-42 מיליון ש”ח לשנה, למשך 20 שנה. הוצאות התפעול החזויות מוערכות בכ-5-6 מיליון ש”ח לשנה. עלות ההקמה של הפרויקט, הממומנת על ידי בנק זר הינה בהיקף של כ-50 מיליון אירו, צפויה להסתכם בכ-350 מיליון ש”ח, כולל עלויות רכישה, הקמה ומימון.
אסי לוינגר, מנכ”ל אנרג’יקס מסר: “ההתקדמות בפרויקט נאות חובב הינה מעל למצופה ואנו מקדימים את לוחות הזמנים שהוגדרו במסגרת תוכנית העבודה, בהקשר זה אציין כי ישנה התקדמות מרשימה בעבודות ההקמה בשטח לרבות הגעת הציוד העיקרי כגון פאנלים לאתר. בנוסף אנו מצויים בשלבי הקמה של מערכת בינונית נוספת בהספק של כ-KWp 622 (מחצית בבעלותה של החברה) המצטרפת לפורטפוליו ההשקעות של החברה. לצד ההתפתחויות בתחום ה-PV אנו מקדמים ביתר שאת פרויקטים בתחום הרוח, התחום המוביל והיעיל בעולם לייצור חשמל. אדגיש כי מעבר לפעילותנו השוטפת, החברה שוקדת על בחינת שווקים נוספים ותחומי פעילות נוספים בתחום האנרגיות המתחדשות”.
 


פי.סי.חץ