שיכון ובינוי מוכרת זכויות במתקנים סולאריים בהיקף 24 מגוואט

שיכון ובינוי מוכרת זכויות במתקנים סולאריים בהיקף 24 מגוואט

מתווה העסקה הסופי ותנאיה טרם נקבעו.

חברת שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת מקבוצת שיכון ובינוי, החלה בתהליך, במסגרתו תציע למשקיעים פוטנציאליים לרכוש את זכויותיה - כולן או רובן - במתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים לייצור חשמל בישראל, בהיקף מצרפי של עד כ-24 מגוואט. מתווה העסקה הסופי ותנאיה טרם נקבעו. אם וככל שחברת הבת תתקשר בעסקה כאמור, תשוב ותדווח החברה אודות העסקה ותנאיה.
השלמת עסקת המכירה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, אשר טרם התקיימו, ובכלל כך אישור דירקטוריון החברה, קבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לשם כך וכן הסדרת מימון מחדש (“re-finance”) למתקנים, בתוך פרקי זמן שנקבע בהסכם המכר. לנוכח תנאים אלו, אין וודאות כי העסקה תושלם.
בהתאם לתנאי ההתקשרות תשולם לחברה הבת תמורת זכויותיה האמורות במתקנים, תמורה בסכום שאינו מהותי לחברה, הכפופה למנגנון התאמה בגין שינויים בהון החוזר, בעלויות המימון ובעלויות התפעול והתחזוקה של המתקנים עד למועד הסגירה של העסקה, המתוכנן לרבעון האחרון לשנת 2014 . אם וככל שהמימון מחדש למתקנים כאמור יוסדר והעסקה כאמור תצא אל הפועל במתכונת האמורה לעיל ותושלם במועדים ובתנאים האמורים בהסכם המכר, צפויה החברה הבת לרשום בגינם רווח (לפני מס) בסך של כ-100 מיליון ש”ח.
 


פי.סי.חץ