רווחי דלק אנרגיה ירדו ל-2 מיליון ש”ח ברבעון השני

רווחי דלק אנרגיה ירדו ל-2 מיליון ש”ח ברבעון השני

ההכנסות הרבעוניות של החברה הסתכמו ב-142 מיליון ש”ח לעומת 165 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

רווחי קבוצת  דלק אנרגיה ירדו ל-2 מיליון ש”ח ברבעון השני. הירידה ברווח לעומת הרבעון אשתקד נובעת, בין היתר, מרישום הוצאות בשותפויות בגין עסקאות הגנה על שער ריבית הליבור בסך של כ-26 מיליון ש”ח ומהתחשבנות בגין אספקת גז מפרויקט תמר עבור לקוחות ים תטיס בסך של כ-11 מיליון ש”ח. מנגד ברבעון המקביל אשתקד נרשם רווח מהחכרת נכסי נפט וגז והכנסות מביטוח.
ההכנסות הרבעוניות של החברה הסתכמו ב-142 מיליון ש”ח לעומת 165 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות חיפושי נפט וגז הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ- 12 מיליון ש”ח לעומת הכנסות, נטו בסך של כ-22 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות, נטו בתקופה המקבילה אשתקד נובעות בעיקר מרישום תקבולים והכנסות לקבל מביטוח בגין קידוח “לויתן 2” בסך של כ-37 מיליון ש”ח.
הכנסות המימון לרבעון השני הסתכמו לסך של כ-5 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-18 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר משערוך עסקאות הגנה. 


פי.סי.חץ