תדיר-גן תשקיע 600 אלף דולר בהסבה לגז טבעי

תדיר-גן תשקיע 600 אלף דולר בהסבה לגז טבעי

המעבר בפועל לצריכת גז טבעי מותנה, בין השאר, בכך שמערכת ההולכה ורשת החלוקה של הגז הטבעי יושלמו ויופעלו בהפעלה מסחרית וכן בהשגתם של הרישיונות וההיתרים המתחייבים על פי דין.

חברת תדיר-גן התקשרה בהסכמים עם צדדים שלישיים, שאינם קשורים לחברה או לבעלי השליטה בה, העוסקים בחלוקת גז טבעי ובשיווק גז טבעי, שעניינם הקמת מערכת אנרגיה המופעלת באמצעות גז טבעי ואספקתו, הסבת מפעל החברה הממוקם באזור התעשיה אלון תבור לגז טבעי בשיטת ה- “Turn Key” ואספקת גז טבעי למפעל.
על פי ההסכמים תבצע חברת החלוקה, התקנה של רשת חלוקה באזור התעשייה עד להעמדת נקודה לאספקת גז טבעי בשערי המפעל וחברת השיווק תבצע, עבור החברה, פרויקט הסבה של מערכת האנרגיה הקיימת במפעל המבוססת על LPG (“גפ”מ”) למערכת הפועלת באמצעות גז טבעי, כאשר מערכת האנרגיה הקיימת תעבור לשמש כמערכת גיבוי בלבד (“פרויקט ההסבה”). סך הסכומים הצפויים שהחברה תידרש להשקיע בגין פרויקט ההסבה (כולל תשלום בגין דמי חיבור) מוערכים בסך כולל של כ-600 אלפי דולר.
  במסגרת ההסכמים התחייבה חברת השיווק להשלים את פרויקט ההסבה באופן שיאפשר חיבור למערכת ההולכה והחלוקה האזורית במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2015. המעבר בפועל לצריכת גז טבעי מותנה, בין השאר, בכך שמערכת ההולכה ורשת החלוקה של הגז הטבעי יושלמו ויופעלו בהפעלה מסחרית וכן בהשגתם של הרישיונות וההיתרים המתחייבים על פי דין.
 


פי.סי.חץ