זינוק חד ברווח הנקי של קבוצת דלק ברבעון השלישי

זינוק חד ברווח הנקי של קבוצת דלק ברבעון השלישי

הרווח הנקי של קבוצת דלק, המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של שנת 2014, זינק בשיעור חד של 103% והסתכם בסכום של כ-150 מיליון שקלים (לעומת רווח נקי של 74 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד).

 בניכוי הפחתות חשבונאיות חד פעמיות שביצעה הקבוצה ברבעון היה עומד הרווח הנקי של הקבוצה על סכום של כ-380 מיליון ש”ח. הרווח התפעולי של הקבוצה הסתכם ב-439 מיליון שקלים לעומת רווח תפעולי של כ-422 מיליון שקלים ברבעון המקביל. הכנסות קבוצת דלק ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו בסך כולל של כ-5 מיליארד שקל ונותרו כמעט ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
במהלך הרבעון ובחודש אוקטובר השלימה הקבוצה שורה של מימושים מוצלחים למכירת אחזקותיה בחברת דלק אירופה, חברת הביטוח ריפבליק, חברת תחנות הדרכים רודשף וברק קפיטל בסכום כולל של כ-2.85 מיליארד ש”ח. השלמת העסקאות הניבה לקבוצה תזרים מזומנים של כ-1.8 מיליארד ש”ח.
ההתחזקות הדולר אל מול השקל, במהלך הרבעון השלישי, הביאה לחיזוק משמעותי בהון העצמי של הקבוצה, ולגידול משמעותי ברווח הכולל שהסתכם ברבעון בכ-800 מיליון שקל. בקופת הקבוצה מזומנים ומסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף כולל של כ-2.7 מיליארד שקל. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 150 מיליון שקל לבעלי מניותיה בגין תוצאות הרבעון השלישי.
מנכ”ל קבוצת דלק אסי ברטפלד: “לקראת הרישום הצפוי בלונדון והנפקת הקבוצה בבורסה הראשית שם, הקבוצה ממשיכה להציג תוצאות חזקות, נזילות גבוהה ואיתנות פיננסית. ברבעונים הקרובים נמשיך באסטרטגיית המיקוד של הקבוצה בתחום האנרגיה וחיפושי הנפט בדגש על קידום תוכניות הפיתוח של מאגר לוויתן וזיהוי הזדמנויות חדשות בתחומים אלה”.
 


פי.סי.חץ