וו.טי.פי רוכשת פעילות סולארית מניבה ב-30 מיליון ש”ח

וו.טי.פי רוכשת פעילות סולארית מניבה ב-30 מיליון ש”ח

 
חברת וו.טי.פי מודיעה כי  חתמה על מתווה עקרונות עם צד שלישי אשר אינו קשור לחברה, לביצוע עסקה לרכישת כל הון המניות של חברה פרטית אשר בבעלותה פעילות סולארית הכוללת 158 מערכות סולאריות מניבות בהספק כולל של כ-8.2 מגה הממוקמות ברחבי הארץ, בתמורה לסך של 30 מיליון ש”ח.
התמורה תשולם כדלקמן: תשלום מזומן בסך של 10 מליון ש”ח שישולם למוכר בשני תשלומים שווים בתוך 3 ו-6 חודשים ממועד השלמת העסקה, ככל וייחתם הסכם מחייב וככל ותושלם העסקה; הקצאה של מניות החברה בסך של 20 מיליון ש”ח, לפי שווי חברה של כ-160 מיליון ש”ח “לפני הכסף”, אשר יוקצו למוכר במועד השלמת העסקה, ככל ותושלם.
ממידע שנמסר לחברה על ידי המוכר, שווי הפעילות המוצעת הינו כ-30 מיליון ש”ח, כאשר לחברה הנמכרת הסכם מול חברת חשמל לישראל לתקופה נותרת של 18 שנים ממנו נובעות הכנסות שנתיות בסך של כ-16.5 מיליון ש”ח ותזרים מפעילות (NOI) בסך של כ-10מיליון ש”ח. כמו כן, לחברה הנמכרת חוב בכיר לתאגיד בנקאי בסך של כ-62 מיליון ש”ח, כאשר עלות מחזור החוב כ-1 מיליון ש”ח, ויתרת עו”ש וקרן רזרבה בסך של כ-2 מיליון ש”ח.
במסגרת מתווה העקרונות, התחייב המוכר כלפי החברה במספר תנאים מתלים. תוקף מתווה העקרונות הינו שלושים יום, בהם יפעלו המוכר והחברה לחתימת הסכם מחייב. בכוונת החברה לבחון את העסקה ולהביאה, ככל שתגובש להסכם מחייב, לאישור מוסדותיה על פי דין.


פי.סי.חץ