חברת החשמל עברה לרווח של 151 מיליון שקל

חברת החשמל עברה לרווח של 151 מיליון שקל

חברת החשמל סיימה את 2014 ברווח נקי של 151 מיליון שקל - לעומת הפסד גדול של 934 מיליון דולר בשנת 2013.

ההכנסות פחתו בכמעט 9% ל-25.2 מיליארד שקל על רקע ירידה של כמעט 7% בצריכה והפחתת מחירים. 
הכנסות החברה בשנת 2014 הסתכמו לסך של כ-25.2 מיליארד שקל לעומת סך של כ-27.6 מיליארד שקל, בשנת 2013, קיטון של כ 8.7%.
צריכת החשמל בשנת 2014 הייתה כ-49.9 מיליארד קוט”ש, לעומת כ 53.5 מיליארד קוט”ש בשנת 2013, קיטון של כ 6.7%.
ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2014 הסתכם לסך של כ-16.1 מיליארד ש’’ח לעומת סך של כ-14.8 מיליארד ש’’ח ליום 31 בדצמבר 2013, גידול של כ-1.3 מיליארד ש’’ח. הגידול בהון העצמי נובע מהרווח לשנת 2014 ומהשפעת יישום שוק עמוק על מדידה מחדש של תוכנית ההטבה לעובדים. בסך של 1.15 מיליארד שקל.
עוד עולה מדוחות החברה כי החוב הפיננסי נטו של חברת החשמל לסוף 2014 הסתכם לסך של כ-46.8 מיליארד שקל לעומת סך של כ-49.9 מיליארד שקל אשתקד, ירידה של כ-3.1 מיליארד שקלים. 
תזרימי המזומנים של חברת החשמל, שנבעו מפעילות שוטפת בשנת 2014 הסתכמו לסך של כ-8.3 מיליארד שקל לעומת סך של כ-5.8 מיליארד שקל אשתקד. שיפור של כ-2.5 מיליארדי שקלים. הוצאות המימון של החברה בשנת 2014 הסתכמו לסך של כ-2.8 מיליארד שקל לעומת סך של כ-2.2 מיליארד שקל בשנת 2013, גידול של כ-600 מיליון שקלים.
41.7%  מייצור החשמל בישראל נעשה באמצעות גז ממאגר “תמר” לעומת 40.6%. מעבר להיבט של איכות הסביבה מדובר בשינוי דרמטי בעלויות הייצור מבחינת הדלקים מרמה של 15.4 מיליארד שקל ל-11.5 מיליארד שקל בשנת 2014. בשנת 2014 צרכה החברה כ-1 מיליון טון גז טבעי בעלות מותאמת ממוצעת של 1,264 שקל לטון - 5.5% פחות מהעלות בשנת 2013.
מנכ״ל חברת החשמל הפורש, אלי גליקמן, הביע שביעות רצון מתוצאות המעבר לרווח וציין בפני דירקטוריון החברה כי מדובר בתוצר של תהליך ממושך להבראת המצב הפיננסי המורכב אליו נקלעה חברת החשמל לפני 4 שנים, ערב משבר הגז ממצרים אשר איים למוטט את יציבותה הפיננסית של החברה.


פי.סי.חץ