קבוצת דלק בוחנת השקעה אסטרטגית בתחום האנרגיה הבינלאומי

קבוצת דלק בוחנת השקעה אסטרטגית בתחום האנרגיה הבינלאומי

קבוצת דלק רשמה בשנת 2014 הפסד נקי בהיקף 349 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 1.33 מיליארד שקל בשנת 2013.

הפחתות חשבונאיות חד פעמיות הביאו את הקבוצה להפסד ברבעון הרביעי של כ-120 מיליון שקל, ובסיכום ההפחתות החד פעמיות שבוצעו במהלך השנה החולפת, להפסד של כ-765 מיליון שקל.
הודות לשורה של מימושים מוצלחים שביצעה הקבוצה במהלך השנה החולפת בהיקף כולל של כ-4 מיליארד שקל, בקופת הקבוצה מזומנים ויתרות אשראי בלתי מנוצלות בהיקף של כ-3.6 מיליארד שקל. 
קבוצת דלק היא חברת השקעות השולטת ב”דלק ישראל”, “הפניקס”, “דלק אנרגיה”, “כהן פיתוח”, “גדות ביוכימיה” ו”דלק ארה”ב” ומחזיקה ב”דלק רכב”. החברה האם חילקה דיבידנד של 150 מיליון שקל ב-30 באפריל למרות ההפסד הגדול.
לאחר מכירת כ-18% ממניות דלק ארה”ב במהלך הרבעון השני של 2014 ולאור העובדה שבידי החברה נותרו כ-7.5% ממניות דלק ארה”ב הופסק יישום שיטת השווי המאזני בגין השקעה זו והחברה רשמה הפסד של כ-263 מיליון שקל במהלך הרבעון השני של השנה.
סיבה נוספת להפסד שנרשם בשנת 2014: במסגרת מכירת האחזקות בדלק אירופה ניתנה הלוואת מוכר של 821 מיליון שקל לתקופה של 5.5 שנים ובריבית של 5%. בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים אמדה החברה את שוויה ההוגן של ההלוואה והפחיתה סך של כ-188 מיליון שקל.
מדלק נמסר כי הקבוצה בוחנת אפשרויות לבצע השקעה אסטרטגית חדשה בתחום האנרגיה הבינלאומי אשר תהיה סינרגטית ומשלימה לפעילותה של הקבוצה היום, בדגש על איתור הזדמנויות בתחום האופרציה. בתהליך איתור ההשקעה מעורבים מספר בנקים בינלאומיים ובכוונת הקבוצה לנצל את ההזדמנויות בשווקי האנרגיה הבינלאומיים לשם בחינת אפשרות השקעה אסטרטגית חדשה, וזאת כבר במהלך החודשים הקרובים. 
קבוצת דלק הודיעה עוד כי בכוונתה לקדם בחודשים הקרובים את תוכנית הפיתוח של תגלית אפרודיטה בקפריסין, בה מחזיקה הקבוצה (באמצעות השותפויות דלק קידוחים ואבנר) ב -30% מהזכויות במאגר. תגלית אפרודיטה המוערכת בכ-127 BCM מיועדת לספק גז טבעי לשוק המקומי בקפריסין ולהוות בסיס לייצוא גז לכל מדינות האיזור. 
נכון לסוף שנת 2014 לקבוצה רווחים ראויים לחלוקה בסכום כולל של 2.3 מיליארד שקל. הקבוצה הודיעה על חלוקת דיבידנד לכלל בעלי מניותיה בסכום של 150 מיליון שקל.
 


פי.סי.חץ