גידול של כ-13% בהכנסות סאנפלאואר בשנת 2014

גידול של כ-13% בהכנסות סאנפלאואר בשנת 2014

במהלך השנה רכשה החברה חוות רוח בפולין בהיקף של 16 מגה וואט - מתוכם 10 מגה וואט חוברו במהלך השנה ומניבים הכנסות ו-6 מגה וואט נוספים בהליך הקמה

בשנת 2014 הסתכמו הכנסות קבוצת סאנפלאואר הכוללות את הכנסות החברות הכלולות (ספרד, איטליה, ישראל ופולין) בכ-139.8 מיליון ש”ח, בהשוואה לכ-124 מיליון ש”ח בשנת 2013, הגידול בסך 12.7% נובע מגידול בהיקף הפעילות של החברה בישראל ובפולין, בקיזוז ירידה בהכנסות מאיטליה עקב ירידה במחירי השוק של החשמל באיטליה ומירידה בהכנסות מנדל”ן מניב עקב מכירת נכס בנתניה במהלך שנת 2014.
הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-29.3 מיליון ש”ח, לעומת כ-24.1 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-21.5%.
הכנסות הקבוצה ממכירת חשמל בשנת 2014 הסתכמו בכ-133 מיליון ש”ח לעומת כ-116.1 מיליון ש”ח בשנת 2013. הגידול בסך של כ- 14.5% נובע מגידול בהיקף הפעילות של החברה בפולין ובישראל ובגין הכנסה חד פעמית בספרד בגין שנים קודמות, בקיזוז ירידה בתחום האנרגיה המתחדשת באיטליה כתוצאה מירידת מחירי שוק (המתווספים לתעריף המובטח).
הכנסות הקבוצה ממכירת חשמל ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-27.8 מיליון ש”ח לעומת כ-22.1 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, הגידול בסך 25.8% מקורו בגידול בפעילות בפולין וישראל.
הרווח הגולמי בשנת 2014 הסתכם בכ- 57.2 מיליון ש”ח לעומת כ- 56 מיליון ש”ח בשנת 2013. 
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-9.2 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-10.6 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי בשנת 2014 הסתכם בכ-57.5 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-8.1 מיליון ש”ח בשנת 2013.
ברבעון הרביעי הסתכם הרווח התפעולי בכ-13.7 מיליון ש”ח לעומת כ-7.1 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. 
ה-EBITDA בשנת 2014 מתחום האנרגיה המתחדשת (כולל פרויקט אלמדה בספרד) הסתכם בכ-105 מיליון ש”ח לעומת כ-92.4 מיליון ש”ח בשנת 2013, גידול של כ-13.6%. 
ה-EBITDA ברבעון הרביעי מתחום האנרגיה המתחדשת (כולל פרויקט אלמדה בספרד) הסתכם בכ-21.7 מיליון ש”ח לעומת כ-16.8 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. 
בשנת 2014 הסתכם ההפסד הכולל בסך של 1.9 מיליון ש”ח לעומת הפסד כולל בסך של 38.2 מיליון ש”ח בשנת 2013 (ההפסד הכולל בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול ירידת ערך של מתקנים פוטוולטאיים בספרד, הסתכם בכ-4 מיליון שקל).
אורלי כירם, מנכ”ל סאנפלאואר: “אנו מסכמים את שנת 2014 בשביעות רצון עם גידול בהיקף פעילות החברה בעיקר בתחום הרוח בפולין ובתחום הסולארי בישראל אשר באו לידי ביטוי בגידול בשורת ההכנסות, הרווח הגולמי וה-EBITDA נכון להיום בבעלות החברה 3 חוות רוח בפולין בעלות הספק מותקן ומחובר של 20 מגאוואט ובמהלך שנת 2014 נהנינו לראשונה מהכנסות מפעילותנו בפולין. עד סוף השנה צפויות להתחבר 2 חוות רוח נוספות בהיקף של 30 מגאוואט כך שבסוף 2015 צפויה החברה להיות בעלת פרויקטים בתחום הרוח בפולין בהיקף כולל של 50 מגאוואט המחוברים לרשת החשמל ומניבים הכנסות.
אישור החקיקה בפולין נותן לנו רוח גבית להמשך תנופת ההשקעות במדינה זו ובשנת 2015 בכוונתנו לרכז מאמצים בהקמת חוות הרוח בפולין ובפיתוח פעילותינו בתחום הרוח בפינלנד.”


פי.סי.חץ