גידול של כ-5% בהכנסות סאנפלאואר ברבעון הראשון

גידול של כ-5% בהכנסות סאנפלאואר ברבעון הראשון

הכנסות קבוצת סאנפלאואר ברבעון הראשון הסתכמו בכ-22.8 מיליון ש”ח, לעומת כ- 21.8 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-5%.

העליה נובעת מגידול בהיקף הפעילות של החברה בישראל ובפולין, בניכוי ירידה בהכנסות באיטליה הנובעת מחקיקה חדשה, שנכנסה לתוקף בשנת 2015 אשר הפחיתה את התעריף המובטח ב-8%, ומירידה בהכנסות מנדל”ן מניב בעקבות מכירת הנכס בנתניה במהלך שנת 2014.
הכנסות הקבוצה ממכירת חשמל ברבעון (כולל תוצאות חברות כלולות) הסתכמו בכ-25.9 מיליון ש”ח לעומת כ-24.3 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בסך של כ-6.4% נובע מגידול בהיקף הפעילות של החברה בפולין ובישראל בקיזוז ירידה בהכנסות בשל ירידות בשערי היורו והזלוטי ברבעון אליהם צמודות הכנסות החברה ומתחום האנרגיה המתחדשת באיטליה כתוצאה מהפחתת התעריף המובטח בהתאם לחקיקה החדשה .
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-8.1 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-10.2 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקר מירידה בתחום האנרגיה המתחדשת באיטליה. 
הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-5.5 מיליון ש”ח לעומת כ-6.4 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. 
ה-EBITDA מתחום האנרגיה המתחדשת ברבעון (כולל תוצאות חברות כלולות) הסתכם בכ-18.4 מיליון ש”ח לעומת כ-17.5 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-5.2%. 
ההפסד ברבעון הסתכם בכ-23 מיליון ש”ח לעומת הפסד של כ-1.4 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נובע בעיקר מהוצאות מימון בהיקף של כ-32.7 מיליון ש”ח, הכוללות הפרשי שער באיטליה וספרד בסך של כ-16.7 מיליון ש”ח בשל ירידת שער היורו ב-9.55% והפרשי שער בפולין בסך של כ-7.8 מיליון ש”ח בשל ירידת שער הזלוטי ב-5.2%. 
ברבעון המקביל אשתקד הוצאות המימון היו בסך של כ-7.4 וכללו הכנסות מהפרשי שער באיטליה וספרד בגין עליית שער היורו ב-0.64% כאשר שער הזלוטי נותר כמעט ללא שינוי בתקופה המקבילה.


פי.סי.חץ