רווח נקי של כ-3.8 מיליון דולר לאלומיי קפיטל

רווח נקי של כ-3.8 מיליון דולר לאלומיי קפיטל

ברבעון הראשון לשנת 2015 הסתכם הרווח הנקי של אלומיי קפיטל בכ-3.8 מיליון דולר לעומת הפסד של כ-1.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה ברבעון עמדו על כ-2.8 מיליון דולר לעומת כ-2.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעות מט”ח, הכנסות החברה גדלו בכ-19% לכ-2.5 מיליון אירו מ-2.1 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות החברה הושפעו ברבעון מרכישת שלושת אתרי PV בספרד, אשר החלו להניב לחברה הכנסות ביולי 2014. השינוי בהכנסות כולל בתוכו את השינויים שנוצרו בעקבות הרפורמה שבוצעה במשק החשמל האיטלקי אשר כוללים, בין היתר, חיתוך בהיקף של כ- 8% בתעריף הסובסידיה לתחנות כוח בטכנולוגית PV אשר השפיעה על הכנסות החברה בכ-100 אלף אירו.
הוצאות תפעול אתרי ה-PV עמדו על כ-0.7 מיליון דולר ברבעון לעומת כ-0.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות הפחת עמדו על כ-1.2 מיליון דולר, לעומת כ-1.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון הראשון עמד על כ-0.9 מיליון דולר, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון הראשון בכ-1 מיליון דולר, לעומת כ-1.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהוצאות נובעת בעיקר כתוצאה מהוצאות בגין בונוסים לעובדים בתקופה המקבילה אשתקד. בגין אחזקותיה בתחנת הכוח דוראד, החברה רשמה ברבעון רווח של כ-1.2 מיליון דולר. הרווח שנרשם מתייחס לאחזקה עקיפה של 7.5% ולא כולל בתוכו את האחזקה של החברה לאחר מימוש האופציה של כ-9.2%. תחנת הכוח החלה בפעילות מסחרית במהלך חודש מאי 2014 ולא עסקה במכירת חשמל בתקופה המקבילה אשתקד, לכן רשמה הפסד ברבעון הראשון של 2014 בהיקף של כ-300 אלף דולר. 


פי.סי.חץ