רווח נקי של 6 מיליון שקל לאנלייט ברבעון

רווח נקי של 6 מיליון שקל לאנלייט ברבעון

התקבולים של אנלייט אנרגיה מתחדשת ממכירת חשמל ברבעון השלישי הסתכמו לכ-44 מיליון ש”ח, לעומת כ-32 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד

התקבולים ממכירת חשמל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 גדלו בכ- 14% והסתכמו בכ- 97 מיליון ש’’ח לעומת כ- 85 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 הרווח לתקופה ברבעון השלישי לשנת 2015 הסתכם לסך של כ- 6 מיליון ש”ח, לעומת רווח של כ-2 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח לתקופה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 הסתכם בכ- 19 מיליון ש”ח לעומת כ- 37 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
הכנסות החברה ברבעון השלישי בשנת 2015 הסתכמו בכ- 72 מיליון ש”ח לעומת כ- 56 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו בכ- 176 מיליון ש”ח לעומת 310 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הקיטון נובע בעיקר מירידה בהכנסות מהקמה תחת הסדרי זיכיון בסך של כ- 134 מיליון ש”ח כתוצאה מהשלמת עבודות ההקמה בפרויקט חלוציות והגגות הבינוניים בתקופה וכן משיעור ירידת מדד המחירים לצרכן בתקופה. מנגד, רשמה החברה גידול בהכנסות בסך של כ- 1 מיליון ש”ח הנובע מעדכון הנכס הפיננסי במבטחים וכן גידול בהכנסות התפעול הנובע, בין היתר, מתחילת הפעלתו המסחרית של פרויקט חלוציות.
הון החברה גדל לסך של 248 מיליון ש”ח מתוכו הון המיוחס לבעלי מניות החברה אשר גדל ל- 180 מיליון ש”ח, לעומת הון בסך 261 מיליון ש”ח ו-161 מיליון ש’’ח (בהתאמה) ליום 31 בדצמבר 2014.
“תוצאות הרבעון משקפות את פעילותה המואצת של החברה תוך יישום תוכנית העבודה להגדלה וגיוון פורטפוליו מתקני הייצור שלה. הרבעון הנוכחי מאופיין בגידול בתקבולי החשמל זאת במקביל לסיום הרבעון ברווח נקי של כ- 6 מיליון שקל. אנו ממשיכים לפעול במרץ לקידום הפרויקטים השונים של החברה לרבות פרויקט אנרגיית הרוח הגדול ברמת הגולן בנוסף לייזום פרויקטים חדשים ומגוונים בתחום האנרגיה המתחדשת”, אמר גלעד יעבץ, מנכ”ל אנלייט אנרגיה מתחדשת. 
 


פי.סי.חץ