הכנסות לודן ברבעון השלישי צמחו ל-143 מיליון ש”ח

הכנסות לודן ברבעון השלישי צמחו ל-143 מיליון ש”ח

 

חברת לודן הנדסה, העוסקת במתן שירותי תכנון הנדסי וניהול פרויקטים לחברות התעשייה התהליכית ופרויקטים באנרגיה מתחדשת, פרסמה לאחרונה את דוחותיה לרבעון השלישי של 2016.
ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-143 מיליון שקל, עלייה של 9% ביחס להכנסות ברבעון המקביל אשתקד. בחלוקת ההכנסות לפי מגזרים, בחטיבת ההנדסה ההכנסות הסתכמו בכ-95 מיליון שקל, צמיחה של כ-5% לעומת רבעון המקביל אשתקד; הכנסות חטיבת התוכנה והבקרה הסתכמו בכ-42 מיליון שקל, צמיחה של כ-10% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ובחטיבת אנרגיה ואיכות סביבה גדלו ההכנסות ל-8.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע הן מרכישה של חברה בת שביצעה החברה בין התקופות, והן מגידול בפרויקטי הקמה בחו”ל, בין היתר בתחום הביו-גז, במקביל לגידול בפעילות החברות בישראל.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2016 הסתכם בכ-19.3 מיליון שקל (13.5% מסך ההכנסות), לעומת רווח גולמי של 14.4 מיליון שקל (11% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי מיוחס לגידול בהיקפי הפעילות וביצוע פרויקטים ברווחיות גבוהה יותר. 
הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות ברבעון השלישי הסתכם בכ-5 מיליון שקל, לעומת  רווח תפעולי של כ-2.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הוצאות המימון נטו ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו בכ-2.2 מיליון שקל, זאת בהשוואה להוצאות מימון נטו של 1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר מהפרשי שערי מטבע ביחס לשקל.
ה-EBITDA ברבעון השלישי הגיע לכ-7.5 מיליון שקל, וזאת בהשוואה ל-EBITDA בגובה של 4.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2016 עמד על כ-1 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-0.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
ארנון אהרון, מנכ”ל משותף בלודן חברה להנדסה: “מגמת השיפור בתוצאות הפיננסיות נמשכה גם ברבעון השלישי, תוך גידול ניכר בהיקף הפעילות בתחום תחבורה ציבורית, אנרגיה ואיכות הסביבה, המהווים מנועי צמיחה משמעותיים וצפויים לתרום לתוצאות החברה גם ב-2017. במהלך השנה האחרונה האיתנות הפיננסית של החברה השתפרה באופן משמעותי, החוב הפיננסי קטן וחל ושיפור ביחסי החוב, מה שהוביל להעלאת אופק דירוג החוב ע”י חברת הדירוג מעלות S&P”.


פי.סי.חץ