תוצאות טובות לפז ברבעון הראשון של שנת 2017

תוצאות טובות לפז ברבעון הראשון של שנת 2017

הרווח הנקי המדווח של פז עמד על כ-268 מיליוני שקלים, עלייה של כ-68% אל מול רבעון מקביל אשתקד


קבוצת פז הציגה ברבעון הראשון של 2017 רווח נקי מדווח של כ-268 מיליון שקלים, עלייה של כ-68% ביחס לרווח המדווח ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול רווחים חד פעמיים עלה הרווח הנקי המדווח ברבעון זה בכ-141% אל מול רבעון מקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם של החברה עמד על כ-151 מיליון שקלים, ירידה של כ-13% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, בניכוי רווחים חד פעמיים שנרשמו אשתקד. הכנסות החברה ברבעון הראשון עמדו על כ-2.86 מיליארד שקלים, עלייה של כ-22% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. המכירות הכמותיות בחטיבות הקמעונאות והתעשיות גדלו לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעוד שבחטיבת הזיקוק חל קיטון בכמויות בשל היערכות לשיפוץ התקופתי בבית הזיקוק שהשפיע לשלילה על רווחיות החטיבה.
הרווח התפעולי המתואם של חטיבת הזיקוק הסתכם בכ-74 מיליוני שקלים לעומת כ-94 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד וכ-55 מיליוני שקלים ברבעון הקודם. הירידה בהשוואה לרבעון המקביל נובעת בעיקר מירידה בכמויות שיוצרו ונמכרו, בשל ההיערכות לשיפוץ התקופתי וכתוצאה מהשבתת הצינור התת ימי במקשר חח”י באשדוד, המאפשר הזרמת גלמים ותוצרים לבית הזיקוק ומבית הזיקוק, לפרק זמן של מספר שבועות. כאמור, בימים אלו מצוי בית הזיקוק בהדממה לצורך ביצוע השיפוץ התקופתי והוא צפוי לחזור לפעילות ולכושר מלא במהלך חודש יוני 2017. השיפור ברווח התפעולי אל מול הרבעון הקודם נובע בעיקר משיפור במרווחי המוצרים.
מרווח בית הזיקוק באשדוד ברבעון זה עמד על כ-9.3 דולר לחבית (ברבעון המקביל אשתקד עמד על כ- 8.9 דולר) מרווח גבוה בהרבה ממרווחי הייחוס. מרווח הייחוס KBC עמד הרבעון על כ-4.5 דולר לחבית (ברבעון המקביל אשתקד עמד על כ-4.7 דולר), המשקף פרמיה לפז של כ-4.8 דולר לחבית, זאת מול פרמיה של כ-4.2 דולר לחבית ברבעון המקביל אשתקד. 
ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכם הרווח התפעולי של חטיבת הקמעונאות בסך של כ- 90 מיליוני שקלים, לעומת כ-98 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי בין הרבעונים נובעת, בין היתר: מירידת מרווח השיווק המפוקח של בנזין 95 ומפחות ימי עבודה ברבעון זה אל מול הרבעון המקביל אשתקד. מחזור המכירות של רשת חנויות הנוחות YELLOW ממשיך לצמוח ומציג עליה נוספת של כ-4%.
מגזר התעשיות בו מרוכזות פעילויות החברות: פזגז, פז שמנים וכימיקלים, פז שירותי תעופה, פז נכסי תעופה ופזקר סיכם את הרבעון הראשון של שנת 2017 עם רווח תפעולי של כ-76 מיליוני שקלים זאת לעומת כ-90 מיליוני שקלים ברבעון הראשון של שנת 2016. הירידה נובעת מגידול בעלויות גפ”מ וחומרי גלם. יש לציין שכמחצית מהירידה ברווח מול הרבעון המקביל אשתקד נובעת מרווח הון חד פעמי שנרשם ברבעון המקביל.
יונה פוגל, מנכ”ל קבוצת פז: “הרבעון הראשון של שנת 2017 היה רבעון טוב לקבוצת פז. מכירות הדלקים, המכירות בחנויות הנוחות והמכירות של החברות במגזר התעשיות גדלו לעומת הרבעון המקביל אשתקד, זאת למרות האטה בקצב הגידול של צריכת תזקיקים במשק, הנובעת בעיקר בשל עליית מחירי חבית הנפט והאטה בקצב הגידול של רכישת רכבים חדשים. חטיבת הזיקוק השיגה מרווחי זיקוק גבוהים (כ-9.3$ לחבית), אך הרווחיות נפגעה בשל קיטון בכמויות כתוצאה מהיערכות לשיפוץ התקופתי בבית הזיקוק, המבוצע אחת לחמש שנים ובשל תקלה בצינור חח”י במקשר בנמל אשדוד. בימים אלו אנו בעיצומו של פרויקט השיפוץ התקופתי ובית הזיקוק צפוי לשוב לפעול במהלך חודש יוני 2017”.
"במטרה לחזק את ההזדהות והקשר בין החברה לעובדיה, אישר דירקטוריון החברה מנגנון תגמול הוני בהיקף של כ-20 מיליוני שקלים באמצעות הענקת יחידות למניות חסומות (RSU) למרבית עובדי החברה בנוסף למענק שנתי במזומן".


פי.סי.חץ