זינוק של 54% ברווח לבעלי המניות של דור אלון

זינוק של 54% ברווח לבעלי המניות של דור אלון

 

דור אלון  שבשליטת איש העסקים מוטי בן משה, מדווחת כי הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ברבעון הראשון של 2017 בכ-19 מיליון ש”ח, זינוק של כ-54%, לעומת רווח נקי של כ-12 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. 
בדור אלון מסבירים את הזינוק ברווח הנקי בגידול בהיקף כמויות הדלקים והגז הטבעי שנמכרו, בהשפעת העלייה במחירי הדלקים על ערך המלאי ובירידה בהוצאות המימון של החברה.
הרווח הגולמי של דור אלון הסתכם ברבעון הראשון של 2017 בכ-205 מיליון ש”ח לעומת כ-197 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מעליה בכמויות הדלקים והגז הטבעי שנמכרו ומרווחי מלאי ברבעון הנוכחי, לעומת הפסדי מלאי ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ-33.1 מיליון ש”ח לעומת כ-32.5 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המימון של החברה הסתכמו ברבעון הראשון של 2017 בסך של כ-10 מיליון ש”ח לעומת כ-17 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-44%. הקיטון נבע בעיקר מירידה בהוצאות הריבית כתוצאה מירידה בסך החוב ובשיעורי הריבית על החוב.
סך ההון של החברה הסתכם ליום 31 במרץ 2017 בכ-756 מיליוני ש”ח והיווה כ-30.7% מסך המאזן.
יו”ר החברה, ישראל יניב, אמר עם פרסום הדוחות: 
“אנו ממשיכים במימוש האסטרטגיה שהותוותה על ידי הבעלים להפוך מחברת דלק לחברת אנרגיה. השלמנו את הסגירה הפיננסית, בהיקף של כ-435 מיליון ש”ח, להקמת תחנת הכח קו-גנרציה המונעת בגז טבעי בהספק של כ-73 מגה-וואט בשליטתנו (55%) ובוצעה משיכה ראשונה שמהווה למעשה את “יריית הפתיחה” להקמת הפרויקט”.  


פי.סי.חץ