אורמת רשמה גידול של 75% ברווח הנקי ב-2009

אורמת רשמה גידול של 75% ברווח הנקי ב-2009

תחזית ההכנסות של החברה לשנת 2010 מבוססים על הודעת אורמת טכנולוגיות, לפיהן ההכנסות ממגזר החשמל יסתכמו בכ-284 עד 294 מיליון דולר וההכנסות ממגזר המוצרים ינועו בין 75 ל-85 מיליון דולר.

הרווח הנקי של אורמת, העוסקת בהקמת תחנות גיאוטרמיות ופעילות אנרגיה מתחדשת, הסתכם בשנת 2009 בכ-82.6 מיליון דולר, לעומת כ-47.1 מיליון דולר בשנה הקודמת - גידול של 75.5%. כך עולה מפרסום דוח התוצאות הכספיות של החברה. הכנסות החברה הסתכמו ב-2009 בכ-431.5 מיליון דולר, לעומת 354.4 מיליון דולר בשנה המקבילה אשתקד - גידול של 21.8%.

את הרבעון הרביעי של שנת 2009 סיימה החברה ברווח נקי של כ-27.2 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-39 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות הרבעון הסתכמו בכ-97.8 מיליון דולר, בדומה להכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.הכנסות הרבעון הרביעי של 2009 משקפות גידול של 3.1% בהכנסות ממכירת חשמל לסכום של כ-66.4 מיליון דולר לעומת 64.4 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה הקודמת וקיטון של 6.1% בהכנסות ממוצרים לסכום של כ-31.4 מיליון דולר לעומת 33.4 מיליון דולר ברבעון המקביל העלייה בהכנסות ממכירת חשמל נבעה בעיקר מעליה של 4% בכמות ייצור החשמל בתחנות הכוח של החברה, בעוד שהירידה בהכנסות ממוצרים נבעה מירידה בכמות הפרויקטים ובצבר ההזמנות.

תחזית ההכנסות של החברה לשנת 2010 מבוססים על הודעת אורמת טכנולוגיות, לפיהן ההכנסות ממגזר החשמל יסתכמו בכ-284 עד 294 מיליון דולר וההכנסות ממגזר המוצרים ינועו בין 75 ל-85 מיליון דולר.

דירקטוריון אומרת החליט על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 33 אגורות למניה, המהווה סכום של כ-10.6 מיליון דולר, על בסיס ההון המונפק והנפרע במועד ההחלטה. המועד הקובע לזכאות לקבלת הדיבידנד יהיה ה-21 במרס, ויום התשלום יהיה ה-6 באפריל 2010.

דיתה ברוניצקי, מנכ"ל אורמת, מסרה כי "תוצאות פעילות שנת 2009 משקפות שיא בהכנסות החברה שנבעו בעיקר מגידול חד של כ-72% בהכנסות ממכירת מוצרים וגידול של 14% בתפוקת החשמל בתחנות הכוח שבבעלות החברה. היקף המגווט המותקן בתחנות הכוח של החברה מסתכם כיום ב-518 מגווט והוא צפוי לגדול ביותר מ-200 מגווט עד שנת   ,2013עם השלמת הפרויקטים הנמצאים כיום בפיתוח".


פי.סי.חץ