מערכת החוקים ותקנות הגפ

מערכת החוקים ותקנות הגפ"ם

הגפ"מ (גז הבישול) נחשב לאחד מהחומרים המסוכנים ביותר ולכן הטיפול בו מחייב שמירה על נוהלי בטיחות קפדניים

דוד תורן

קוראים נכבדים, אני שמח לפתוח בזאת את המדור העוסק בנושא גז הבישול (גפ"ם) והגז הטבעי.

חומרים נפוצים אלו, נמצאים הן בכל בית ובית בשימוש יום יומי והן במגזר המסחרי-תעשייתי, מסווגים כחומרים מסוכנים (דליקים-נפיצים) ונדרש רישיון ו/או הסמכה של משרד התשתיות הלאומיות כדי להתקין, לתחזק ולהפעיל מערכות הניזונות בגז גפ"ם או בגז טבעי.

מטבע הדברים, המדור יעסוק יותר בנושא גז הגפ"ם שהוא נפוץ יותר מהגז הטבעי, הן בתעשייה ובוודאי במגזר הפרטי והמסחרי. מדור זה יטפל בכל הקשור בגז החל מחוקי ותקנות הגז דרך סוגי מערכות ומתקנים הצורכים גז בבתים פרטיים ובתחומי המסחר, התעשייה והחקלאות, מבחינת אופייני פעולה, נתונים יתרונות/חסרונות ותקלות וכלה במתן תשובות לקוראים לשאלות שיעבירו אלינו בתחום הגז ובכל הקשור בו.

יש להבהיר בזאת כי מטרת המדור הינה אינפורמטיבית מתוך כוונה להגדיל את המודעות לנושא העבודה בגז הגפ"ם ואין הנאמר במדור מהווה המלצה או הרשאה לעסוק בעבודות בגז גפ"ם ללא רישוי או הרשאות כאמור לעיל.

הגפ"מ (גז הבישול) נמנה על אחד מהחומרים המסוכנים ביותר ולכן הטיפול בו מחייב שמירה על נוהלי בטיחות  קפדניים אשר כוללים דרישה לקבלת תעודות הסמכה לעוסקים בגפ"מ המוענקים על ידי אגף פיקוח ובטיחות במשרד התשתיות הלאומיות.

האיסור לעסוק בעבודות גפ"מ ללא קבלת רישיון או הסמכה, מעוגן בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח – 1957, צו בדבר התקנת מתקני גז, סעיפים 1, ו-2.

מי רשאי להנפיק רשיונות / הסמכות לעבודה עם גז גפ"ם?
הסמכות היחידה ע"פ החוק הנ"ל וע"פ חוק הגז בטיחות ורישוי (התשמ"ט – 1989) להנפקת רישיונות/היתרים ואישורים לעוסקים בגז גפ"ם ברמות השונות, הוא מנהל ענייני הבטיחות בגפ"מ במשרד התשתיות הלאומיות.
הסמכה זאת מעוגנת גם בתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו שנחקקו לאור חוק הגז הנ"ל.

 מהם סוגי הרישיונות המוענקים על ידי אגף הפיקוח לעוסקים בגפ"מ?
מנהל ענייני הבטיחות בגפ"מ במשרד התשתיות הלאומיות מעניק 4 סוגי רישיונות לעוסקים בעבודות גפ"מ. סוגי הרישיונות המוענקים על ידי האגף,

המותאמים לרמת הידע המצויה בידי העוסק בגפ"מ, הינם כדלקמן:
1. מתקין גפ"מ רמה 1- בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 1 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה:
א.     תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ ביחידת דיור בודדת, ובכלל אלה       
         מערכת גפ"מ דירתית הקשורה למערכת גפ"מ מרכזית, עד לברז המחבר למערכת המרכזית.
  ב.     התקנה ותחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ מרכזית בבניין מגורים בודד הכולל יותר מיחידת       
           דיור אחת, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה, לפי העניין, לתכנן מתקני 
           גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה של מכל נייח ומערכת שבה הגפ"מ במצב נוזלי.
   ג.     התקנה ותחזוקה של מאגר ומערכת גפ"מ לשימוש שאינו לשימוש ביתי ו/או מסחרי, 
           בקיבול מרבי כולל עד 500 ק"ג, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי מי שמורשה לתכנן 
           מתקני גפ"מ לפי תקנות אלה, למעט התקנה ותחזוקה של מכל נייח ושל מערכת שבה 
           גפ"מ במצב נוזלי.

2. מתקין גפ"מ רמה 2 - בעל רישיון מתקין גפ"מ רמה 2 רשאי לעסוק בעבודות גפ"מ אלה:
         א.  כל עבודות גפ"מ שבסמכות מתקין גפ"מ רמה 1.
         ב. תכנון, התקנה, בדיקה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית במגורים, מסחר, תעשייה 
             וחקלאות, ובלבד שהקיבול המרבי הכולל של המאגר אינו עולה על 10 טון.
         ג. התקנה ותחזוקה של מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית עם מאגר בקיבול מרבי כולל העולה על 10  
             טון ומיתקן גפ"מ שלא לצריכה עצמית, על פי תכנית מפורטת המאושרת בידי בעל רישיון 
              מתכנן גפ"מ או בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר, לפי העניין.

3. מתכנן גפ"מ - בעל רישיון מתכנן גפ"מ רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ"מ לצריכה עצמית
                          שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 20 טון, ומיתקן גפ"מ שאינו לצריכה  
                           עצמית, שקיבולו המרבי הכולל אינו עולה על 10 טון.

4. מתכנן גפ"מ בכיר - בעל רישיון מתכנן גפ"מ בכיר רשאי לתכנן ולבדוק מיתקן גפ"מ מכל סוג.

הערה: יש לשים לב כי מתכנני גפ"ם לסוגיהם אינם רשאים לבצע את העבודות שהם מתכננים
            וזאת בגלל העובדה שממתכנני גז לא נדרש ניסיון מעשי בתחום הגז והסמכתם הינה על 
           פי היותם מהנדסים בתחומים כגון: מכונות, חשמל וכו'.

מניסיוני בתחום הגז אני בטוח כי רבים מהקוראים מגחכים למקרא האמור לעיל ומציינים לעצמם כי הכותב בוודאי מנותק מכל הקורה בתחום הגז בארץ, או שהכתוב מתייחס למדינות כמו שוויץ או גרמניה הידועות במשמעת ובציות להוראות החוקים השונים.

אז נכון שהתרגלנו לראות הן בתחום הביתי והן בתחום התעשייתי מאות (ואני מעריך שאולי גם אלפים) "בעלי מקצוע" ללא הסמכה ו/או רישיון המבצעים עבודות בתחומים הדורשים רישוי, בתחום החשמל ובתחום הגז. העובדה שרק מתי מעט מהם נתפסים ונותנים את הדין על מעשיהם נובעת מחוסר רצונה של המדינה להשקיע כספים בהקמת מערכי פיקוח בתחומים אלו כמו גם בתחומי איכות הסביבה ובריאות הציבור. אבל, לתשומת ליבם של כל מי שמתיר לאדם שאינו מורשה לבצע עבודות הדורשות רישוי, האחריות המוטלת עליכם הינה גדולה מאחריותו של העובד והדבר אף מופיע בחוק הגז לאמור:

 סעיף 25 לחוק קובע כי:
(א) העוסק בעבודת גז בלי שיש בידו רישיון בר תוקף לפי חוק זה, דינו - מאסר שנתיים או
      קנס פי שלושה מן הקנס כאמור בסעיף 61 (א) (3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 6.

סעיף 26 לחוק קובע לגבי תאגיד המורה/מתיר את ביצוע העבודה כי:
         נעברה עבירה לפי סעיף 25 בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע 
         העבירה היה דירקטור, מנהל כללי, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר האחראי 
         לאותו תחום, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים
         להבטחת שמירתו של חוק זה.
 
סעיף 27 לחוק קובע לגבי אחריותו של מעביד ומרשה:
 נעברה עבירה לפי חוק זה בידי עובד במהלך עיסוקו של מעבידו או בידי מורשה כשהוא פועל בתחום תפקידיו, ייאשם בעבירה גם מעבידו או מרשהו,
אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

לסיכום: תחום הגז רווי במצבי סיכון גבוהים שניתן לצמצמם במידה ומקפידים להעסיק רק טכנאי (מתקיני גז) גז מורשים היודעים ומכירים את התקנות והנחיות הבטיחות.

העיסוק בגז ללא רישיון הינו עברה פלילית, כך גם העלמת עין של מעסיקים ומזמיני עבודות המתירים עבודה בתחום למי שאין ברשותו רישיון תקף.
באם אנו מעוניינים לשמור על חיינו וחייהם של היקרים לנו, נקפיד להעסיק רק בעלי מקצוע מורשים, דבר הניתן לבדיקה בקלות ע"י דרישה להצגת רישיון מתאים לפני התחלת ביצוע העבודה או אפילו כתנאי לקשירת הקשר ביניכם לבין בעל המקצוע.
בכתבה הבאה נתייחס לתכונותיו של גז הגפ"ם, ליתרונותיו וחסרונותיו.

הכותב הינו בעליו של ביה"ס הארצי לגז, המתמחה בביצוע קורסי הכנה למבחני מתקין גז הנערכים במשרד התמ"ת (העבודה לשעבר). כמו כן משמש כיועץ ומתכנן למערכות ומתקני גז ומוכר ע"י המערכת המשפטית לצורך הגשת חוות דעת של עד מומחה.
ניתן להפנות שאלות מקצועיות בכל הקשור לתחום הגז למר דוד תורן דרך המערכת או ישירות ל: lpg@nana.co.il  שאלות ותשובות שיש בהן עניין לכלל הקוראים יפורסמו בגיליון הבא.


פי.סי.חץ