מחיר הגז הטבעי יהיה מפוקח

מחיר הגז הטבעי יהיה מפוקח

על מנת ליצור תנאי תחרות בעסקות מכר הגז הטבעי

שר התשתיות, עוזי לנדאו, אישר את הצעת המשרד לפיקוח ולהסדרה על מחירי הגז הטבעי בישראל. 
המשרד המליץ להכריז על הגז כמוצר בר פיקוח או לחלופין לפעול לכך שכל חברה מבין שותפות קידוח "תמר" תמכור את הגז בנפרד. זאת, על-מנת ליצור תנאי תחרות בעסקות מכר הגז הטבעי. המסמך הועבר היום לחברי הוועדה.
מדיניות המשרד בנושא, כפי שבאה לביטוי במסמך, נועדה לאפשר את החדרת הגז הטבעי לשימושי המשק בצורה רחבה, לתת ביטוי כלכלי לשימוש בגז הטבעי מול חלופות של מקורות אנרגיה אחרים, לקבוע מנגנון מחירים ותנאי עסקות במחיר שוק או במחיר מפוקח, ככל שיעלה הצורך בכך, וכן לקיים מנגנון לטיפול והתמודדות עם כשלי שוק בטווח הקצר ובטווח הארוך.
חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, החולש על כל התחומים במשק המדינה, מאפשר להטיל פיקוח במספר רמות: פיקוח ברמה הנמוכה ביותר - המחייב דיווח שנתי על רווחיות ודיווח תקופתי על מחירים וכמויות; רמת הביניים - מחייבת את הגורם המפוקח לבקש היתר לכל העלאת מחיר והרמה הגבוהה ביותר - מאפשרת לקבוע מחיר מרבי או רווח מרבי.
המשרד לתשתיות ממליץ, כשלב ראשון, להכריז על המוצר כמוצר בר פיקוח, שמשמעו הטלת פיקוח ברמה הנמוכה ביותר של מסירת דיווחים. במידה והדיווחים שיתקבלו, או אינדיקציות אחרות יצביעו על הצורך בכך, ניתן לפעול להטלת פיקוח ברמה גבוהה יותר. 
כחלופה לכך, ממליץ המשרד לאפשר ואף לדרוש מן הבעלים של קידוח "תמר" ליצור תנאי תחרות בעסקות מכר הגז הטבעי המתבצעות על ידם מתוך בעלותם המשותפת, ולא לאפשר להם לבצע עסקות מכירה באופן משותף או לתאם מחירים. 


פי.סי.חץ