ההפסקות בהזרמת הגז יגרמו לנטל תזרימי בגובה של עד 3.5 מיליארדי שקל

ההפסקות בהזרמת הגז יגרמו לנטל תזרימי בגובה של עד 3.5 מיליארדי שקל

חברת החשמל הודיעה כי היא נאלצת לייצור חשמל בחודשי הקיץ, בתמהיל דלקים שונה ויקר יותר

בעקבות הפיצוץ הנוסף שאירע בתחילת יולי בצינור להולכת גז טבעי ממצרים לירדן ולישראל, אשר הביא להפסקת אספקת הגז הטבעי לישראל ממצרים, ולאור העובדה כי קיימת אי רציפות באספקת הגז הטבעי ממצרים, עד כדי הפסקה מוחלטת של אספקת הגז לתקופות ממושכות, ולאור העובדה כי קיימת אי וודאות לגבי המשך אספקה בעתיד של גז טבעי ממצרים, באופן מלא או חלקי - הודיעה חברת החשמל כי היא נאלצת לייצור חשמל בחודשי הקיץ, בתמהיל דלקים שונה ויקר יותר. תמהיל יקר זה נדרש גם בשל הוראות הצו הרוחבי של המשרד להגנת הסביבה ("הצו הרוחבי"), המחייב שריפת סולר לפני שריפת מזוט. יצוין כי סולר הינו דלק יקר משמעותית ממזוט, אך מזהם פחות.
כפועל יוצא מהשיבושים המתמשכים באספקת הגז ממצרים, אשר תוצאתם אספקת גז באופן חלקי בלבד, ולאור הוראות הצו הרוחבי, תידרש החברה לשאת בנטל תזרימי משמעותי, אשר צפוי להסתכם בתוספת בסך של כ- 3 עד 3.5 מיליארדי ש' בגין רכישת הדלקים החלופיים, וזאת מעבר לתקציב המתוכנן לרכש דלקים לשנה זו. סכום זה עשוי להשתנות ככל שיהיו שינויים בכמות הגז הטבעי שיוזרם ממצרים.
נכון למועד זה החברה צופה קשיים במימון העלות הנוספת ממקורותיה העצמיים בלבד, והיא פנתה לרשות לשירותים ציבוריים – חשמל בדרישה להכיר במלוא העלות הנוספת במסגרת התעריף. יחד עם זאת, גם אם תיענה רשות החשמל לפניית החברה כאמור לעיל ותסכים להכיר במלוא העלות הנוספת במסגרת התעריף, לא יהווה הדבר מענה מיידי לבעיה התזרימית הצפויה, שכן התקבולים הנוספים כתוצאה מהעלאת התעריף לא יתקבלו בחברה באופן מיידי.
לאור האמור, פנתה החברה לממשלת ישראל ולרשות החשמל, בבקשה לסיוע במציאת פיתרון לבעיה התזרימית, על מנת שהממשלה ורשות החשמל יסייעו במציאת פיתרון שיאפשר לחברה לעמוד בחובתה לספק חשמל לצרכניה בצורה אמינה וסדירה לאורך זמן. הצדדים מקיימים דיונים משמעותיים במסגרתם נבחנות חלופות שונות לפתרון הבעיה.


פי.סי.חץ