גביית היטלי נפט וגז הוקדמה בחצי שנה

גביית היטלי נפט וגז הוקדמה בחצי שנה

החוק קובע חובת תשלום היטל על בעל זכות נפט של מיזם נפט בהתאם לשיעורים שנקבעו בחוק

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, חתם על הוראת השעה בדבר תקנות מיסוי רווחי נפט לשנים 2011 ו-2012, דבר שיביא להקדמת הגבייה בגין היטלים על רווחי נפט וגז לחודשים נובמבר-דצמבר השנה במקום במהלך 2012, בהתאם להמלצות ועדת ששינסקי.
החוק, שנכנס לתוקף ב-10 לאפריל השנה, קובע חובת תשלום היטל על בעל זכות נפט של מיזם נפט בהתאם לשיעורים שנקבעו בחוק ומסמיך את שר האוצר לקבוע תקנות בעניין מקדמות בגין ההיטל.
בהתאם לתקנות, בעל זכות נפט החייב בתשלום היטל לפי החוק, ישלם מקדמות על חשבון ההיטל לאותה שנה. התקנות ייכנסו לתוקף עם פרסומן, כך שתשלום המקדמות בגין היטל שחובה לשלמו בשנת 2011 יבוצע כבר בחודשים נובמבר-דצמבר השנה במקום באמצע שנת 2012.
שיעור המקדמות נקבע על סך שלא יפחת מ-8% מהתקבולים השוטפים בשנת 2011 ו-13% מהתקבולים השוטפים בשנת 2012, וזאת לאחר עבודה מקיפה של צוות מקצועי ברשות המסים אשר בחן את הנתונים הרלוונטיים לקביעת המקדמות. צפוי כי המקדמות יתרמו תרומה משמעותית להכנסות לקופת המדינה.


פי.סי.חץ