אנלייט רשמה גידול של כ-235% בהכנסות הרבעון השני

אנלייט רשמה גידול של כ-235% בהכנסות הרבעון השני

הגידול בהכנסות נבע בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות ממכירת חשמל המיוצר במתקנים שבבעלותה

הכנסות אנלייט אנרגיה מתחדשת ברבעון השני הסתכמו לסך של כ- 8.24 מיליון ש"ח, גידול של כ- 235% לעומת 2.46 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, לחברה הכנסות משותפות ברקת (המוחזקת על ידי החברה ב- 50%) בסך של כ- 730 אלפי ש"ח לרבעון, הנכללות בחלק החברה ברווחי שותפות מוחזקת. הגידול בהכנסות החברה, נבע בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות ממכירת חשמל המיוצר במתקנים שבבעלותה. 
הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם לסך של 5.24 מיליון ש"ח לעומת רווח גולמי של כ- 731 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בעיקר כתוצאה מהשינוי בתמהיל ההכנסות של החברה הכולל גידול משמעותי בהכנסות ממכירת חשמל ממתקנים בבעלות מלאה או חלקית של החברה, לצד קיטון בהכנסות מעבודות ביצוע ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
נכון למועד פרסום הדו"ח, לחברה כ- 11.2 מגה-וואט שכבר מייצרים חשמל ומניבים הכנסות בישראל ובאיטליה, וכ-11 מגה-וואט נוספים בהליכי הקמה או סגירות פיננסיות בישראל ואיטליה.


פי.סי.חץ