אדירה אנרגיה מעבירה חלק מהזכויות ברישיונותיה ל- THL

אדירה אנרגיה מעבירה חלק מהזכויות ברישיונותיה ל- THL

על מנת לצמצם מחויבויות כספיות עתידיות של החברה ברישיונות

חברת אדירה אנרגיה, העוסקת בחיפושי נפט וגז בישראל, חתמה על סדרת הסכמי העברת זכויות ברישיונותיה, זאת על מנת לצמצם מחויבויות כספיות עתידיות של החברה ברישיונות. במסגרת זו, אדירה תעביר לחברת THL 5% מחלקה ברישיון "גבריאלה", 10% מרישיון "יצחק" ו-10% מרישיון "שמואל". בהתאם להסכמים תשלם THL לאדירה כ - 1.6 מיליון דולרים, המהווים 50% מהעלויות העבר ברישיונות. 50% הנוספים תשולמנה במועד רישום של הזכויות בספר הנפט בכפוף לקבלת אישור הממונה על הנפט והגז. כמו כן THL תממן 2.5% מהחזקות אדירה (CARRY) ברישיון "גבריאלה" מתוך עלויות קידוח הניסיון הראשון כולל עלות מבחני ההפקה. 
על-פי ההסכם, THL תשלם לאדירה 3% תמלוגי-על עבור חלקה בהכנסות ממכירת נפט עד להחזר ההוצאות של THL בהתאם לתכנית העבודה ו-4.5% תמלוגי- על ממועד זה ואילך. ל- THL אופציה לקבל 10% נוספים ברישיונות יצחק ושמואל, הניתנת למימוש עד לתאריך 31 במרץ 2013. 
במקביל, הודיעה אדירה אנרגיה כי הממונה על הנפט והגז האריך את המועד הדרוש לחתימה על הסכם מחייב עם קבלן קידוח ברישיון "שמואל" עד ל-31 במרץ 2013. הארכת הזמן תאפשר לאדירה אנרגיה להיערך להבטחת אסדת קידוח ולבצע את הקידוח ברישיון "שמואל " בשנת 2013. 










פי.סי.חץ