גידול של כ-17% בהכנסות ארד ברבעון הראשון

גידול של כ-17% בהכנסות ארד ברבעון הראשון

"הרבעון הראשון של השנה התאפיין בהמשך מגמת הצמיחה, בעיקר בהודו וישראל".

 
הכנסות קבוצת ארד ברבעון הראשון הסתכמו בכ-39.8 מיליון דולר, גידול של כ-16.7% לעומת כ-34.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול במכירות נובע בעיקר מתוספת של כ-3 מיליון דולר בהודו, תוספת מכירות של כ-2 מיליון דולר בישראל וכ-1 מיליון דולר בארה”ב.
קבוצת ארד, אשר בשליטת הקיבוצים רמות מנשה ודליה וקבוצת מיילסטונס, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי מדידת מים מתקדמים ומסורתיים. הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-15.2 מיליון דולר (המהווה כ-38.2% מההכנסות), גידול של כ-17.9% לעומת כ-12.9 מיליון דולר (המהווה כ-37.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-4.5 מיליון דולר (המהווה כ-11.2% מסך ההכנסות), גידול של כ-19.5% לעומת כ-3.7 מיליון דולר (המהווה כ-11% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-3.7 מיליון דולר (המהווה כ-9.3% מסך ההכנסות), לעומת כ-3.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-8.8% מסך ההכנסות), גידול של כ-23.5%.
ההון העצמי ליום 31 במרץ 2014 הסתכם לכ-88.1 מיליון דולר לעומת כ-84.4 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2013. השינוי בהון בתקופת הדוח נובעים בעיקר מהרווח שנצבר במהלך התקופה ומשינויים בקרן הון מהפרשי תרגום הנובעים מאיחוד קונטזרה ומאסטר מיטר.
באפריל השנה ארד רכשה את השליטה בחברת סיקסה, חברה מקסיקנית פרטית מובילה, העוסקת בתחום מדידת מים באמצעות מודדים נייחים. ארד שילמה כנגד הקצאת מניות, שמהוות 51% (בדילול מלא) מהחברה המקסיקנית, סך של כ-2 מיליון דולר (כפוף לתוספת מחיר שעשויה להיות משולמת במהלך שנת 2018 בהתאם לתוצאות הכספיות של החברה המקסיקנית בשנים 2017 - 2014). הקבוצה תאחד בדוחותיה הכספיים את הנכסים ותוצאות הפעילות של חברת סיקסה החל מהרבעון השני של שנת 2014.
גבי ינקוביץ, מנכ”ל קבוצת ארד והוגו צאופן יו”ר קבוצת ארד מסרו: “הרבעון הראשון של השנה התאפיין בהמשך מגמת הצמיחה, בעיקר בהודו וישראל. אנו ערוכים היטב בשווקי היעד וממשיכים בפיתוח מוצרים חדשניים, שעתידים להקנות לנו יתרון טכנולוגי, וכן בוחנים כניסה לשווקים נוספים, שתואמים את אסטרטגיית הקבוצה”.


פי.סי.חץ