תחנת שאיבה וקו סניקה חדשים נחנכו בטבריה 

תחנת שאיבה וקו סניקה חדשים נחנכו בטבריה 

הפרויקט בעלות של מעל ל-120 מליון ש’’ח מבטל את המט’’ש הישן בקרבת הכנרת, שסיכן את מימיו ואת איכות מי הירדן הדרומי

אחד הפרויקטים המרכזיים במשק המים בעשור האחרון הסתיים לאחרונה עם חיבורה של טבריה תחתית למט’’ש ביתניה באמצעות קו צינור חדש באורך של כ-12 ק”מ.
מרשות המים נמסר כי הפרויקט משלב אספקת מים איכותיים לחקלאות ולטבע עם יתרונות של שיקום והגנה על הסביבה - מניעת זרימת שפכים או קולחים לכינרת, שלילה מרבית של מלח מהכינרת, התפלת מים מליחים ואספקה לחקלאות במיהול עם קולחין, ואספקה הולכת וגדלה של מים, ברמות ובאיכויות המתאימות לשיקום ולהזרמה בנהר הירדן. 
עלות מובל השפכים כ-40 מליון שקלים, והוא חלק מפרויקט כולל של שיקום ופיתוח מובל הטיית המעיינות המליחים - מערכת הולכה וסילוק תמלחות, מים מליחים, קולחים ושפכים באגן המערבי של הכינרת. 
הוא מחליף ומשדרג את התעלה הפתוחה ההיסטורית מסביב לכינרת. עם חיבור הקו החדש החלה לפעול תחנת השאיבה לביוב בטבריה תחתית, אשר בוצעה על ידי תאגיד “מי רקת” במימון של כ-12 מליון שקלים - מזה מענק בשיעור של 40% מרשות המים.  התחנה החלה בשלב ההרצה, שצפוי להימשך כ-3 חודשים.
הפרויקט מאפשר את ביטול המט”ש הישן, הנמצא בקרבת הכנרת, ומהווה נדבך נוסף בעבודת רשות המים במסגרת שיקום הירדן הדרומי. רמת הטיפול במט”ש הישן הייתה ירודה וכתוצאה מכך הוזרם קולחין ברמה ירודה לירדן הדרומי.  השלמת מערכת ההולכה מביאה להזרמת השפכים למט”ש ביתניה החדש, שהינו מט”ש אינטנסיבי המפיק קולחין ברמה טובה. 
המט”ש הוקם ע”י תאגיד “מי רקת” ומועצה אזורית עמק הירדן, בעלות של 72 מליון שקלים במימון רשות המים, כאשר 14 מיליון שקלים ניתנו במענקים. עלות אשר סביר שתהיה גבוה אף יותר, בשל הצורך בשדרוג איכות הקולחים לרמה שלישונית, הואיל והפרויקט טרם הסתיים.
מט”ש ביתניה החדש פועל כיום כמט”ש שניוני, ומתוכנן להתווסף לו כאמור מודול טיפול שלישוני בינואר 2016. המט”ש מזרים בשלב זה את הקולחים לירדן הדרומי, ומשפר משמעותית את איכות המים שהוזרמו לו עד היום. המט”ש בנוי לטפל בכ-16,000 קוב ליום. כיום זורמים אליו כ-9,000 קוב ליום, כולל הכמות שהתווספה עם חיבור הקו.
ברשות המים מציינים, כי הטיפול בשפכים לאיכות השקיה ללא מגבלות הינו תנאי הכרחי להשלמת התוכנית לשיקום הירדן הדרומי. על פי תכנית זו יושבו כל הקולחים המיוצרים במט”ש לשימוש חקלאי באמצעות אגודת המים עמק הירדן, ותיפסק לחלוטין הזרמת קולחים לנהר. ניצול הקולחים (המלוחים יחסית - כ-400 מגכ”ל) יתאפשר באמצעות מיהולם במים מליחים מותפלים בהיקף של כ- 7 מלמ”ק לשנה. 
בנוסף, מי חמי טבריה וקידוחים מלוחים אחרים וחלק מהמים המליחים יוטו במובל נפרד במטרה לעשות בהם שימוש לגידול דגים בדרום עמק המעיינות. מים אלו בפרט ומי בריכות הדגים בכלל יוזרמו למורד הירדן בהתאם לתקנות שיקבעו לעניין (“תקנות פלט מי מדגה”). לירדן יוזרמו יתרת המים המליחים ומים מהכנרת בכמות שתלך ותגדל מ-10 מלמ”ק לשנה המוזרמים היום ועד ל-20 מלמ”ק לשנה שיוזרמו עם השלמת מתקן ההתפלה. סך הכמות שתוזרם למורד הירדן תעמוד 30 מלמ”ק לשנה. 
 


פי.סי.חץ